Pregovaračka grupa za finansijski nadzor

Pregovaračka grupa za finansijski nadzor - predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Državne revizorske institucije; Narodne banke Srbije; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije i Ministarstva za evropske integracije.