Informacije Javne nabavke

Javne nabavke

Postupci javnih nabavki

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge osiguranja zaposlenih, partije 1 I 2, CJN 6/2018
Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci kancelarijskog materijala, partije 10, 11, 14, 15 I 17, CJN 7/2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge mobilne telefonije, CJN 7/2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – računarski materijal za partiju 6
Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – računarski materijal, za partije 6 i 11
Usluge izrade i implementacije informacionog sistema ISDAKON, JN 17/19

16. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
15. novembar 2019. u 13:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Računarska oprema, JN 16/19

15. oktobar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
25. oktobar 2019. u 12:00h

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – gorivo i mazivo, za partiju 2 – Evro premium BMB 95
Usluga pripreme za štampu i štampanje publikacija i promotivnog materijala, JN 15/19
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci kancelarisjkog materijala, partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača, partija 13
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – gorivo i mazivo, za partiju 3 – evro dizel
Usluge medijskog praćenja, JN 14/19

14. jun 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
24. jun 2019. u 10:00h

Poziv za podnošenje ponude 

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja, JN 9/19
Obaveštenje o zaključenim ugovorima po osnovu okvirnih sporazuma o javnoj nabavci, CJN - kancelarijski materijal za partije 6, 7 i 9
Računarska oprema – nadogradnja licenci na najnoviju verziju za softver ABBYY FineReader Corporate Edition, ponovljeni postupak, JN 13/19

10. maj 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
20. maj 2019. u 11:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge izrade analize u oblasti javnih nabavki, ponovljeni postupak, JN 12/19
Usluga izrade analize spremnosti domaćih tela za ocenjivanje usaglašenosti za primenu harmonizovanih standarda, JN 11/19

30. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
10. maj 2019. u 10:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluga konvertovanja i formatiranja pravnih akata EU JN broj 10/19
Usluga izrade analize uticaja osnivanja Akcione grupe koja će se baviti identifikacijom trendova u vezi sa povredama prava intelektualne svojine na jačanje sprovođenja prava intelektualne svojine, JN 7/19

05. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
15. April 2019. u 12:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Izrada uporedne analize zakonskih i praktičnih rešenja u oblasti Javnih nabavki, JN 6/19

01. April 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
11. April 2019. u 13:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka

Obaveštenje o obustavi postupka

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavki istraživanja javnog mnjenja JN br 2/19
Usluga pripreme za štampu i štampanje publikacija i pomotivnog materijala JN br 8/19
Računarska oprema, JN 5/19
Računarska oprema JN 3/19

14. mart 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
22. mart 2019. u 12:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Usluga prevođenja JN broj 4/19

13. mart 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. April 2019. u 12:00h

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma, CJN, usluge održavanja - računara, štampača i komunikacione opreme, partija 9
Usluga istraživanja javnog mnjenja o Evropskoj uniji, JN 2/19
Usluge prevođenja pravnih tekovina Evropske unije sa engleskog na srpski jezik, JN 1/19

11. februar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. mart 2019. u 13:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnih sporazuma, CJN, usluge osiguranja zaposlenih

08. januar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
22. februar 2019. u 15:30h

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma, CJN, usluge mobilne telefonije
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po osnovu okvirnog sporazuma o nabavci papira za fotokopiranje A4 80gr, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma, CJN, toneri, partija 11
Ugostiteljske usluge za potrebe organizacije Konferencije o prekograničnoj saradnji
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma, CJN, evro premium BMB 95, partija 2
Usluga pripreme za štampu i štampanje promotivnog materijala za potrebe održavanja Konferencije o prekograničnoj saradnji
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma, CJN, računarski materijal - toneri, partija 5
Usluge pripreme za štampu i štampanje publikacija i promotivnog materijala
Javna nabavka – tablet kompjuter

22. jun 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
23. jul 2018. u 12:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluga medijskog praćenja aktivnosti ministra za evropske integracije

14. jun 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
22. jun 2018. u 12:00h

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma, CJN, evro dizel
Javna nabavka - istraživanje javnog mnjenja

10. maj 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
18. maj 2018. u 12:00h

Računarska oprema - otvoreni postupak
Usluga konvertovanja i formatiranja pravnih akata EU

19. April 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. maj 2018. u 12:00h

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu okvirnih sporazuma o javnoj nabavci kancelarijskog materijala, partije 7, 15 i 17
Usluge prevođenja – otvoreni postupak

13. mart 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. April 2018. u 12:00h

Usluge posredovanja pri kupovini putnih karata i rezervaciji smeštaja– otvoreni postupak

12. mart 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
11. April 2018. u 12:00h

Usluge prevođenja pravnih tekovina Evropske unije sa engleskog na srpski jezik – otvoreni postupak
Usluge pripreme za štampu i štampanja publikacija i promotivnog materijala – javna nabavka male vrednosti

07. mart 2018.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
22. mart 2018. u 10:00h

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu okvirnih sporazuma o javnoj nabavci usluga održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača, partije 5, 6 i 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma o javnoj nabavci računarskog materijala - tonera, partija 11
Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu okvirnih sporazuma o javnoj nabavci kancelarijskog materijala, partije 8, 10, 11
Kompjuterska RAM memorija - postupak javne nabavke male vrednosti

14. novembar 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
22. novembar 2017. u 10:00h

Poziv za podnošenje ponuda

Konkusrna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Protokol Antonione program - javne nabavke

14. jun 2017.

AGR1/JN01 - Nabavka traktora i mehanizacije
AGR3/JN01 - Nabavka traktora, mehanizacije i dodatne opreme
AGR5/JN02 - Nabavka staklenika
AGR8/JN01 - Nabavka uređaja, instrumenata i opreme
EDU1/JN01 - Nabavka vozila
EDU1/JN02 - Nabavka pomoćne tehnološke opreme
ENE1/JN01 - Nabavka laboratorijske opreme
ENE2/JN01 - Nabavka sistema solarnih kolektora
ENE3/JN01 - Nabavka pumpi za grejanje
ENV1/JN01 - Nabavka vozila
ENV3/JN01 - Nabavka vozila
HEA1/JN01 - Podrška hitnoj medicinskoj pomoći u Srbiji
Usluge stručnjaka za nabavku u okviru programa Protokol Antonione – postupak javne nabavke male vrednosti
Usluge finansijskog stručnjaka u okviru programa Protokol Antonione – postupak javne nabavke male vrednosti

25. maj 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
02. jun 2017. u 09:00h

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Usluge administrativno – tehničke podrške jedinici za upravljanje projektom u okviru programa Protokol Antonione – postupak javne nabavke male vrednosti

25. maj 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
02. jun 2017. u 09:00h

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Usluge rukovođenja jedinicom za upravljanje projektom –postupak javne nabavke male vrednosti

25. April 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
03. maj 2017. u 10:00h

Javna nabavka male vrednosti - usluge istraživanja javnog mnjenja

10. April 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
18. April 2017. u 10:00h

Usluga prevođenja - otvoreni postupak
Usluge mobilne telefonije - postupak javne nabavke male vrednosti
Usluga pripreme za štampu i štampanje - ponovljeni postupak javne nabavke male vrednosti

24. mart 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
04. April 2017. u 10:00h

Usluge pripreme za štampu i štampanje publikacija i promotivnog materijala

15. mart 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
23. mart 2017. u 10:00h

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka

Odluka o obustavi postupka

Računarska oprema - postupak javne nabavke male vrednosti
Posredovanje pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za potrebe službenih putovanja - otvoreni postupak
Usluge konvertovanja i formatiranja pravnih akata EU – otvoreni postupak
Licence za Kerio Connect mejl server - postupak javne nabavke male vrednosti dobara

10. februar 2017.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
20. februar 2017. u 10:00h