Organizaciona struktura

Ministarka za evropske integracije

Prof. dr Tanja Miščević

Biografija

Rođena je 1966. godine u Zemunu, gde je završila osnovnu i srednju školu.

Redovni je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na Odeljenju za međunarodne i evropske studije. Diplomirala je na smeru Međunarodni odnosi Fakulteta političkih nauka u Beogradu 1989. godine, magistrirala 1997. godine, a doktorat političkih nauka stekla 2002. godine na istom fakultetu.

Predavala je kao gostujući profesor na univerzitetima u regionu, kao i u Centru za evropske integracije Univerziteta u Bonu, Fakultetu političkih nauka Univerziteta Rim III, Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Ljubljani.

Predavala je kao gostujući profesor i na Vojnoj akademiji Vojske Srbije, Visokim studijama bezbednosti Ministarstva odbrane i na Policijskoj akademiji i vodila modul Međunarodne organizacije na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Autor je dve knjige i većeg broja naučnih monografija i članaka iz oblasti teorije i prakse funkcionisanja međunarodnih vladinih organizacija, politike proširenja EU, Procesa stabilizacije i pridruživanja, kao i odnosa Srbije i Evropske unije.

U periodu od 2005. do 2008. godine bila je direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i članica pregovaračkog tima Srbije za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Tokom 2007. godine vodila je pregovarački tim Republike Srbije za pregovore za zaključivanje Sporazuma o viznim olakšicama i Sporazuma o readmisiji između Republike Srbije i Evropske unije.

Bila je potpredsednica Agencije za borbu protiv korupcije u periodu od 2009. do 2011. godine. U periodu od 2010. do 2012. godine bila je državna sekretarka Ministarstva odbrane Vlade Republike Srbije.

Vlada Republike Srbije postavila ju je za šefa tima za pregovore o članstvu Republike Srbije sa Evropskom unijom u avgustu 2013. godine i ovu funkciju je obavljala do avgusta 2019. godine. Od novembra 2019. godine bila je zamenica generalnog sekretara Regionalnog saveta za saradnju.

Dobitnica je priznanja Doprinos godine Evropi, nagrade Duga i Ordena viteza za zasluge Francuske Republike.

Govori engleski i ruski jezik.

 

Pomoćnici ministra

Miroslav Gačević, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za političke i ekonomske kriterijume u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Biografija

Rođen 1982. godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za Međunarodno pravo 2005. godine. Iste godine je počeo da radi kao pripravnik u Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Od 2006. je zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, gde završava Diplomatsku akademiju (2007). Do 2009. godine je radio u Direkciji za konzularne poslove i Kabinetu ministra. Od 2009. do 2013. godine bio je raspoređen na mesto vicekonzula u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Njujorku. Po povratku iz Njujorka bio je raspoređen na mesto pomoćnika generalnog sekretara Ministra spoljnih poslova a potom i u Odeljenju za susedne zemlje i Jugoistočnu Evropu u Sektoru za bilateralu Ministarstva spoljnih poslova. Od 2014. do 2019. godine je bio na službi u Misiji Republike Srbije pri EU u Briselu. Po povratku iz Brisela od 2019. godine bio je na dužnosti savetnika ministra za EU integracije.

Oženjen, otac dvoje dece.    

 

Branko Budimir, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći 

Biografija

Rođen 1976. godine u Beogradu. Diplomirao 2005. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer međunarodni odnosi, na temu „Proces stabilizacije i pridruživanja EU“.

Godine 2005. počinje da radi u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije na poslovima u vezi sa jačanjem institucionalnih kapaciteta u procesu evropskih integracija, nakon čega postaje šef odseka za planiranje međunarodne razvojne pomoći i koordinaciju programiranja u oblasti ekonomske i socijalne kohezije. Tokom 2008. godine stažira u predstavništvu Veneto regiona u Briselu. Funkciju pomoćnika direktora obavlja od oktobra 2014. godine do juna 2017. godine kada je formirano Ministarstvo za evropske integracije. Za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije postavljen je u avgustu 2017. godine.

Branko Budimir je potpredsednik pregovaračke grupe za poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Objavio je više članaka, tekstova i priručnika u vezi sa procesom evropskih integracija i upravljanjem fondovima EU.

Oženjen, otac dvoje dece.

Kontakt:
branko.budimir@mei.gov.rs
381 11 3061 103
 

 

Sekretar ministarstva
Miroslava Đurović, v.d. sekretara

Biografija

Rođena je 21. aprila 1960. godine u Cetinju, Crna Gora. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici 1982. godine. Pravosudni (sudsko-advokatski) ispit položila 1986. godine u Beogradu. Specijalističke studije Evropskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom u Nansiju - Francuska, završila 1999. godine.

Nakon diplomiranja dve i po godine, radila kao stalni saradnik Radio Podgorice, u Redakciji za politički sistem. Pripravnički staž odradila u Opštinskom sudu u Podgorici. Funkciju sudije Opštinskog suda za prekršaje u Podgorici obavljala osam godina. Nakon preseljenja u Beograd, šest godina radila u Saveznom upravnom inspektoratu, na poslovima upravnog inspektora - višeg savetnika, a od 2002. do 2004. godine bila sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije. Krajem 2004. i početkom 2005. godine sarađivala na realizaciji pilot projekta „Prevođenje i pravno jezička redaktura pravnih tekovina EU“ u Kancelariji SCG za pridruživanje EU.

U Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije, radila je od 7. marta 2005. godine do juna 2017. godine i to prvo kao načelnik Odeljenja za kadrovske i finansijske poslove, a potom kao pomoćnik direktora u Sektoru za pravne i finansijske poslove.

Za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za evropske integracije postavljena je dana 12. oktobra 2017. godine.

Kontakt:
miroslava.djurovic@mei.gov.rs
381 11 3061 102
 

 

Grafički prikaz organizacione strukture Ministarstva možete da preuzmete ovde.