Organizaciona struktura

Ministarka za evropske integracije

Prof. dr Tanja Miščević

Biografija

Rođena je 1966. godine u Zemunu, gde je završila osnovnu i srednju školu.

Redovni je profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na Odeljenju za međunarodne i evropske studije. Diplomirala je na smeru Međunarodni odnosi Fakulteta političkih nauka u Beogradu 1989. godine, magistrirala 1997. godine, a doktorat političkih nauka stekla 2002. godine na istom fakultetu.

Predavala je kao gostujući profesor na univerzitetima u regionu, kao i u Centru za evropske integracije Univerziteta u Bonu, Fakultetu političkih nauka Univerziteta Rim III, Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Ljubljani.

Predavala je kao gostujući profesor i na Vojnoj akademiji Vojske Srbije, Visokim studijama bezbednosti Ministarstva odbrane i na Policijskoj akademiji i vodila modul Međunarodne organizacije na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Autor je dve knjige i većeg broja naučnih monografija i članaka iz oblasti teorije i prakse funkcionisanja međunarodnih vladinih organizacija, politike proširenja EU, Procesa stabilizacije i pridruživanja, kao i odnosa Srbije i Evropske unije.

U periodu od 2005. do 2008. godine bila je direktorka Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije i članica pregovaračkog tima Srbije za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Tokom 2007. godine vodila je pregovarački tim Republike Srbije za pregovore za zaključivanje Sporazuma o viznim olakšicama i Sporazuma o readmisiji između Republike Srbije i Evropske unije.

Bila je potpredsednica Agencije za borbu protiv korupcije u periodu od 2009. do 2011. godine. U periodu od 2010. do 2012. godine bila je državna sekretarka Ministarstva odbrane Vlade Republike Srbije.

Vlada Republike Srbije postavila ju je za šefa tima za pregovore o članstvu Republike Srbije sa Evropskom unijom u avgustu 2013. godine i ovu funkciju je obavljala do avgusta 2019. godine. Od novembra 2019. godine bila je zamenica generalnog sekretara Regionalnog saveta za saradnju.

Dobitnica je priznanja Doprinos godine Evropi, nagrade Duga i Ordena viteza za zasluge Francuske Republike.

Govori engleski i ruski jezik.

 

Pomoćnici ministra

Miroslav Gačević, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za koordinaciju procesa pristupanja, koordinaciju pripreme i sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i praćenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

Biografija

Rođen 1982. godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za Međunarodno pravo 2005. godine. Iste godine je počeo da radi kao pripravnik u Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Od 2006. je zaposlen u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, gde završava Diplomatsku akademiju (2007). Do 2009. godine je radio u Direkciji za konzularne poslove i Kabinetu ministra. Od 2009. do 2013. godine bio je raspoređen na mesto vicekonzula u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Njujorku. Po povratku iz Njujorka bio je raspoređen na mesto pomoćnika generalnog sekretara Ministra spoljnih poslova a potom i u Odeljenju za susedne zemlje i Jugoistočnu Evropu u Sektoru za bilateralu Ministarstva spoljnih poslova. Od 2014. do 2019. godine je bio na službi u Misiji Republike Srbije pri EU u Briselu. Po povratku iz Brisela od 2019. godine bio je na dužnosti savetnika ministra za EU integracije.

Oženjen, otac dvoje dece.    

 

Branko Budimir, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći 

Biografija

Rođen 1976. godine u Beogradu. Diplomirao 2005. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smer međunarodni odnosi, na temu „Proces stabilizacije i pridruživanja EU“.

Godine 2005. počinje da radi u Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije na poslovima u vezi sa jačanjem institucionalnih kapaciteta u procesu evropskih integracija, nakon čega postaje šef odseka za planiranje međunarodne razvojne pomoći i koordinaciju programiranja u oblasti ekonomske i socijalne kohezije. Tokom 2008. godine stažira u predstavništvu Veneto regiona u Briselu. Funkciju pomoćnika direktora obavlja od oktobra 2014. godine do juna 2017. godine kada je formirano Ministarstvo za evropske integracije. Za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije postavljen je u avgustu 2017. godine.

Branko Budimir je potpredsednik pregovaračke grupe za poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Objavio je više članaka, tekstova i priručnika u vezi sa procesom evropskih integracija i upravljanjem fondovima EU.

Oženjen, otac dvoje dece.

Kontakt:
branko.budimir@mei.gov.rs
381 11 3061 103
 


Sanda Šimić, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za programe evropske teritorijalne saradnje

Biografija

Rođena 1972. godine u Novom Sadu. Diplomirala 1997. godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Departman za građevinarstvo. Završila Diplomatsku akademiju, Savezno ministarstvo spoljnih poslova i FPN Univerziteta u Beogradu, kao i master studije na Fakultetu za finansije i administraciju – FEFA na smeru Evropske integracije i javna uprava. Trenutno pohađa doktorske studije iz oblasti prostornog planiranja na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Godine 1997. počinje da radi u Nacionalnom punktu UN Habitata za Jugoslaviju, zatim u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i Ministarstvu finansija na poslovima planiranja međunarodne razvojne pomoći i programima teritorijalne saradnje. Od 2010. godine postavljena na mesto pomoćnice direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije a po osnivanju Ministarstva za evropske integracije 2017. godine kao načelnica Odeljenja. Koordinatorka je dve makroregionalne strategije – za region Dunava EUSDR i Jadransko-jonski region EUSAIR. Odgovorna za pripremu sistema za Evropsku teritorijalnu saradnju u okviru pregovaračkog poglavlja 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Odlikovana od strane premijera Republike Italije Ordenom zvezde italijanske solidarnosti (Ordine della Stella della solidarietà italiana) 2005. godine.

Govori engleski i služi se italijanskim jezikom.Udata, jedno dete.

 

Mila Ćipović-Gligorić, v.d. pomoćnika ministra, Sektor za pripremu srpske verzije pravnih tekovina EU

Biografija

Rođena je 1961. godine u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1983. godine. Pripravnički staž je završila u Saveznom ministarstvu za spoljnu ekonomiju u periodu 1987-1988. Nakon toga radi u Odeljenju za Evropske zajednice, zatim Odeljenju za GATT i kao samostalni savetnik za Švedsku, Norvešku Finsku i Dansku, da bi 2001. godine bila angažovana na poslovima višeg savetnika za sporazume o zonama slobodne trgovine u Odeljenju za STO, UNKTAD, međunarodne robne sporazume i zaštitu od nelojalne inostrane konkurencije Sektora za međunarodne ekonomske organizacije i bilateralnu ekonomsku saradnju Saveznog ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom.

U Ministarstvu za ekonomske veze Vlade Republike Srbije počinje da radi 2002. godine na radnom mestu načelnika Odeljenja za Svetsku trgovinsku organizaciju, a 2004. godine prelazi u Kancelariju za evropske integracije, kao načelnik Odeljenja za institucionalnu dogradnju i obuku.

Funkciju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije, u Sektoru za koordinaciju prevođenja obavlja do 2017, kada je sektor ukinut, nakon čega je raspoređena na radno mesto načelnika Odeljenja za pripremu srpske verzije pravnih tekovina EU. Od decembra 2023. obavlja funkciju v.d. pomoćnika u Sektoru za pripremu srpske verzije pravnih tekovina EU.

Udata, dvoje dece.Miroslava Đurović, v.d. sekretara Ministarstva, Sekretarijat

Biografija

Rođena je 21. aprila 1960. godine u Cetinju, Crna Gora. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Podgorici 1982. godine. Pravosudni (sudsko-advokatski) ispit položila 1986. godine u Beogradu. Specijalističke studije Evropskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom u Nansiju - Francuska, završila 1999. godine.

Nakon diplomiranja dve i po godine, radila kao stalni saradnik Radio Podgorice, u Redakciji za politički sistem. Pripravnički staž odradila u Opštinskom sudu u Podgorici. Funkciju sudije Opštinskog suda za prekršaje u Podgorici obavljala osam godina. Nakon preseljenja u Beograd, šest godina radila u Saveznom upravnom inspektoratu, na poslovima upravnog inspektora - višeg savetnika, a od 2002. do 2004. godine bila sekretar Ministarstva kulture Republike Srbije. Krajem 2004. i početkom 2005. godine sarađivala na realizaciji pilot projekta „Prevođenje i pravno jezička redaktura pravnih tekovina EU“ u Kancelariji SCG za pridruživanje EU.

U Kancelariji za evropske integracije Vlade Republike Srbije, radila je od 7. marta 2005. godine do juna 2017. godine i to prvo kao načelnik Odeljenja za kadrovske i finansijske poslove, a potom kao pomoćnik direktora u Sektoru za pravne i finansijske poslove.

Za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za evropske integracije postavljena je dana 12. oktobra 2017. godine.

Kontakt:
miroslava.djurovic@mei.gov.rs
381 11 3061 102
 

 

Grafički prikaz organizacione strukture Ministarstva možete da preuzmete ovde.