Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je međunarodni ugovor, koji je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine čime je Srbija dobila status države pridružene Evropskoj uniji. Dve najvažnije obaveze koje je naša zemlja preuzela potpisivanjem ovog Sporazuma je uspostavljanje zone slobodne trgovine i usklađivanje zakonodavstva sa pravom EU.Pregovori o SSP između Evropske unije i Srbije počeli su u novembru 2005, a ovaj Sporazum, kao i prateći Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima (PTS) potpisani su u aprilu 2008. godine. Savet ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije doneo je 14. juna 2010. godine odluku o početku ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Evropski parlament ratifikovao je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom 19. januara 2011. godine, a proces ratifikacije u zemljama članicama Evropske unije završen je 18. juna 2013. godine nakon ratifikacije Litvanije.


Koje su koristi od SSP za Srbiju?

SSP je bio jedan od neophodnih koraka ka ukidanju viza za građane Srbije jer ne postoji država koja nema ovakav sporazum, a koja se nalazi na „beloj Šengen listi".

Veća bezbednost proizvoda i zaštita potrošača su preduslov da se izbegnu teške posledice po zdravlje stanovništva. Srbija redovno dobija informacije o nebezebdenim proizvodima koji se povlače sa tržišta EU, preko sistema RAPEKS.

Niže cene proizvoda i znatno veća mogućnost izbora usled liberalizacije trgovine sa EU.• Pre potpisivanja SSP, trgovina između EU i Srbije je bila regulisana Autonomnim trgovinskim merama,tj. jednostranom izjavom volje EU koju je Unija mogla da izmeni u svakom trenutku. SSP predstavalja ugovornu obavezu kako za Srbiju tako i za EU i eventualne izmene donose se konsenzusom obeju strana.• Srbija je dobila pristup tržištu od 490 miliona potrošača za proizvođače iz Srbije. Ovo je rezultiralo konstantnim porastom izvoza iz Srbije i smanjivanjem trgovinskog deficita u trgovini sa EU.

Davanje jasnog signala investitorima o stabilnosti prilika u zemlji – usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravom EU, uslovi za ulaganje i za poslovanje postaju prepoznatljivi i predvidljivi stranim investitorima.

Potpisivanje SSP je bio neophodan korak ka sticanju statusa kandidata za članstvo čime su se stekli uslovi za otvaranje preostale 3 komponente IPA pretpristupnog fonda (ruralni razvoj, regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa), kao i mogućnosti za korišćenje značajno većih fondova EU.

SSP predstavlja pravni osnov za unapređenje saradnje Srbije i EU u brojnim oblastima: ekonomska i trgovinska politika, statistika, bankarstvo, osiguranje i finansijske usluge, revizija i finansijska kontrola, promocija i zaštita investicija, industrijska saradnja, mala i srednja preduzeća, turizam, poljoprivreda i agro-industrijski sektor, ribarstvo, carine, porezi, socijalna saradnja, obrazovanje i obuka, kulturna saradnja, saradnja u audiovizuelnoj oblasti, informatičko društvo, elektronske komunikacijske mreže i usluge, informisanje i komunikacije, transport, energetika, nuklearna bezbednost, životna sredina, istraživanje i tehnološki razvoj, regionalni i lokalni razvoj i javna uprava.