Razvoj sistema za upravljanje kohezionom politikom (IPA 2015)

Projekat „Razvoj sistema za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji“, koji se finansira sredstvima EU kroz IPA za 2015 godinu u iznosu od gotovo 2.7 miliona evra, ima za cilj da pripremi državnu upravu Republike Srbije za efektivno sprovođenje Kohezione politike EU.

Osnova svrha projekta je da unapredi kapacitete institucija u Republici Srbiji na nacionalnom i podnacionalnom nivou za efikasnu pripremu, sprovođenje, praćenje i vrednovanje programa i projekata finansiranih iz strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije. Sastoji iz tri osnovne komponente:

1) uspostavljanje zakonodavnog i institucionalnog okvira za sprovođenje Kohezione politike,

2) priprema relevantnih planskih i programskih dokumenata za sprovođenje Kohezione politike i

3) podizanje kapaciteta institucija i tela nominovanih za sprovođenje Kohezione politike, kao i partnera i potencijalnih korisnika na nacionalnom i podnacionalnom nivou.

Na taj način, projekat treba da doprinese i uspešnoj implementaciji mera definisanih Akcionim planom za pregovaračko poglavlje 22, koji predstavlja osnovno merilo za otvaranje ovog poglavlja.

Sprovođenje projekta otpočelo je u julu 2019. godine i trajaće ukupno 36 meseci. Glavni korisnik i koordinator aktivnosti je Ministarstvo za evropske integracije.