O nama

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na sednici održanoj 26. juna 2017. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, kojim je osnovano Ministarstvo za evropske integracije. Ministarstvo je počelo sa radom danom stupanja ovog zakona na snagu, 27. juna 2017. godine, kada je i prestala da postoji Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije.

Ministarstvo za evropske integracije obavlja poslove državne uprave  i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na:

 • koordinaciju, praćenje  i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj  uniji;
 • koordinaciju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i rada tela  osnovanih za potrebe pregovora;
 • usmeravanje rada Pregovaračkog tima za  vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i davanje  obaveznih instrukcija i uputstava, shodno politici Vlade;
 • analitičku  podršku radu Pregovaračkog tima;
 • koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim  sporazumom;
 • koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa  procesom pristupanja Evropskoj uniji;
 • koordinaciju pripreme i sprovođenja  Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije; 
 • koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i  drugim stručnim telima Evropske unije, kao i saradnju u procesu  pridruživanja i pristupanja sa institucijama Evropske unije, državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima;
 • praćenje i podsticanje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome;
 • pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa sa propisima Evropske unije;
 • uspostavljanje i razvoj sistema za korišćenje strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije;
 • pripremu dokumenata kojim se definišu razvojni ciljevi i prioriteti za finansiranje iz strukturnih i kohezionih fondova Evropske unije;
 • praćenje sprovođenja, vrednovanje i izveštavanje o sprovođenju programskih dokumenata finansiranih iz strukturnih i  kohezionih fondova Evropske unije;
 • koordinaciju procesa selekcije i prioritizacije infrastrukturnih projekata za finansiranje iz sredstava Evropske unije i ostalih izvora;
 • koordinaciju programiranja IPA sredstava, kao i identifikaciju sredstava i utvrđivanje prioriteta za finansiranje iz IPA sredstava i sredstava međunarodne pomoći;
 • praćenje i izveštavanje o realizaciji IPA sredstava i sredstava međunarodne pomoći u svrhu ispunjavanja strateških razvojnih prioriteta;
 • organizaciju procesa vrednovanja sprovođenja IPA programa;
 • koordinaciju međunarodne bilateralne i multilateralne donatorske pomoći Republici Srbiji;
 • rukovođenje operativnom strukturom i nacionalnim telom za programe prekogranične i transnacionalne saradnje;
 • učestvovanje u zajedničkim odborima za praćenje i usmeravanje rada zajedničkih odbora za praćenje programa, kao i rada zajedničkih tehničkih sekretarijata za programe prekogranične saradnje na teritoriji Republike Srbije;
 • koordiniranje instrumentima za sprovođenje makro-regionalnih strategija;
 • praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji;
 • koordinaciju prevođenja i pripreme nacionalne verzije propisa Evropske unije i prevoda zakonodavstva Republike Srbije na jedan od zvaničnih jezika Evropske unije;
 • informisanje javnosti i promociju aktivnosti u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji i korišćenju međunarodne razvojne pomoći, uključujući IPA sredstva;
 • koordinaciju i sprovođenje obuke iz oblasti Evropske unije.

Ministarstvo za evropske integracije ostvaruje saradnju sa Misijom Republike Srbije pri Evropskoj uniji u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, kao i saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova i drugim  nadležnim organima državne uprave u razmatranju pitanja koja se odnose na definisanje potreba i popunjavanje stručnog dela diplomatskog kadra Misije  Republike Srbije pri Evropskoj uniji u svim fazama evropskih integracija,  kao i druge poslove iz oblasti pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji