Pravna podrška pregovorima (PLAK)

Projekat PLAK 3 (Policy and Legal Advice Centre - PLAC) je peti projekat PLAK-a, a treći koji se sprovodi iz IPA 2 - Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU. Projekat PLAK se usredsređuje na pomoć pravne prirode, kroz menjanje zakonodavstva u postupku usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.

Opšti cilj je da administracija Srbije efikasno sprovodi pristupne pregovore i uspešno upravlja procesom evropskih integracija i pretpristupnom pomoći koji vodi ka članstvu u EU. To se postiže kroz aktivnosti usmerene na dva posebna cilja:

• povećanje usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i njegova efikasna primena i

• unapređenje kapaciteta relevantnih nacionalnih struktura za uspešno sprovođenje pristupnih pregovora.

Glavni korisnici projekta su Ministarstvo za evropske integracije i Pregovarački tim za vođenje pristupnih pregovora sa EU, dok konkretne potrebe za pravnom pomoći u pojedinim poglavljima definišu nadležna ministarstva i pregovaračke grupe za pojedina poglavlja pravnih tekovina EU, u skladu sa relevantnim dokumentima i obavezama koje proističu iz pristupnih pregovora sa EU.

Kroz PLAK projekat sprovode se sledeće aktivnosti:

• izrada analiza propisa;

• procena postojećeg zakonodavstva;

• predlozi novih zakona i propisa, usklađenih sa pravnim tekovinama EU;

• pomoć u vezi sa izradom akcionih planova, pregovaračkih pozicija;

• predavanja i radionice u vezi sa usklađivanjem zakonodavstva, dobrom praksom pristupnim pregovorima sa EU i

• studijska putovanja.

Poseban kvalitet ovog projekta je fleksibilnost, što znači da korisnici mogu da u kratkom roku definišu nove aktivnosti za kojima se ukaže potreba u pristupnim pregovorima sa EU i da dobiju odgovarajuću pravnu pomoć.

Poglavlja na koja se odnosi projekat PLAK 3:

• Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga (Pg 3)

• Politika konkurencije (Pg 8)

• Finansijske usluge (Pg 9)

• Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika (Pg 12)

• Energetika (Pg 15)

• Porezi (Pg 16)

• Ekonomska i monetarna politika (Pg 17)

• Životna sredina i klimatske promene (Pg 27)

• Zaštita potrošača i zaštita zdravlja (Pg 28)

• Finansijski nadzor (Pg 32) i

• Finansijske i budžetske odredbe (Pg 33).

Projekat PLAK otpočeo je u januaru 2019. i trajaće do jula 2021. godine.

Za više informacija posetite sajt: http://euinfo.rs/plac3/