Strateški projekat „Tačka podrške – upravljanju makro-regionalnom Strategijom za Jadransko-jonski region“

Strategija Evropske unije za Jadransko-jonski region (u daljem tekstu: EUSAIR) jedna je od četiri makro-regionalne strategije EU, koja treba da doprinese daljoj integraciji zapadnog Balkana u EU i obuhvata osam zemalja: četiri države članice EU (Hrvatska, Grčka, Italija i Slovenija) i četiri zemlje koje uključuju kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

Opšti cilj EUSAIR-a jeste promovisanje ekonomskog i socijalnog napretka i rasta u regionu koji treba da bude privlačniji, konkurentniji i bolje povezan.

Zemlje koje učestvuju u realizaciji EUSAIR-a saglasile su se o oblastima od zajedničkog interesa za Jadransko-jonski region: „Plavi rast“, povezivanje regiona, kvalitet životne sredine i održivi turizam.

Strateški projekat „Tačka podrške – upravljanju makro-regionalnom Strategijom za Jadransko-jonski region“ (u daljem tekstu: Strateški projekat Tačka podrške) uspostavljen je kako bi se olakšala primena EUSAIR-a pružanjem operativne podrške njenim upravljačkim strukturama.

Projekat se realizuje i finansira u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne saradnje 2014-2020. Za period primene od maja 2016. do decembra 2022. godine izdvojeno je ukupno 11,5 miliona evra.

Uloga vodećeg partnera poverena je Vladinoj Kancelariji za razvoj i evropsku kohezionu politiku Republike Slovenije, koja koordinira rad ministarstva, jednu regionalnu i jednu lokalnu instituciju iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Italije, Srbije i Slovenije, a koje zajedno čine partnerstvo strateškog projekta.

Partnerstvo Strateškog projekta „Tačka podrške“ pruža podršku:

• Upravnom odboru EUSAIR-a (GB),

• Tematskim upravljačkim grupama (TSG), kojih je četiri, a koje uključuju predstavnike iz osam zemalja Jadransko-jonskog regiona.

RADNI PAKETI

Partneri „Strateškog projekta Tačka podrške“ realizuju šest „radnih paketa“, kojima  zajednički sprovode EUSAIR. Za svaki takav paket odgovara jedna od osam zemalja učesnica.

• Radni paket - Upravljanje

Ovaj radni paket posvećen je sveobuhvatnom upravljanju strateškim projektom. Partneri odluke donose zajednički, a napredak se prati kroz internu evaluaciju.

• Radni paket - Pomoć Upravnom odboru i tematskim upravljačkim grupama

Cilj ovog radnog paketa je da pruži ključnim institucijama zaduženim za primenu - članovima Upravnog odbora i tematskim upravljačkim grupama - administrativnu i operativnu podršku u koordinisanju i implementaciji Akcionog plana i realizaciji ciljeva EUSAIR.

• Radni paket - Omogućavanje strateškog razvoja projekata i finansijskog dijaloga

Cilj ovog radnog paketa je da pruži podršku članovima tematskih upravljačkih grupa pri razvoju projektnih ideja u konkretne transnacionalne i međusektorske  strateške projektne koncepte/predloge, uključujući udruživanje fondova i koordinaciju sastanaka finansijskog dijaloga između EUSAIR ključnih implementatora, upravljačkih organa strukturnih fondova EU i finansijskih institucija.

• Radni paket - Izgradnja kapaciteta za monitoring i evaluaciju EUSAIR

Svrha ovog radnog paketa je da obezbedi analitička dokumenta, ekspertizu i istraživačke studije ključnim implementatorima EUSAIR-a kako bi im pomogao u uspostavljanju teritorijalne baze znanja, u jačanju kapaciteta javne uprave i drugih zainteresovanih strana da prate, ocenjuju i revidiraju EUSAIR strategiju i njen akcioni plan.

• Radni paket - Razvoj i upravljanje EUSAIR platformom zainteresovanih strana

Kroz ovu platformu, zainteresovane strane, korisnici projekta i zainteresovana javnost imaće priliku da komuniciraju i sarađuju sa ključnim implementatorima EUSAIR-a o pitanjima koja su značajna za Jadransko-jonski region.

• Radni paket - Komunikacija

Svrha ovog radnog paketa jeste jačanje vidljivosti EUSAIR-a unutar makroregije kroz niz komunikacijskih aktivnosti i aktivnosti podizanja svesti u regionu o pitanjima kojima se bavi projekat.

Više informacija o projektu možete naći na:  https://eusairfacilitypoint.adrioninterreg.eu/, o Strategiji EUSAIR: http://www.adriatic-ionian.eu/  i o Jadransko-jonskom programu transnacionalne saradnje 2014-2020: http://www.adrioninterreg.eu/.

 

Logo