Koheziona politika

Koheziona politika, poznata i kao Regionalna politika, predstavlja glavnu investicionu politiku Evropske unije, koja doprinosi stvaranju novih radnih mesta, poboljšanju kvaliteta života građana i povećanju ukupnog ekonomskog razvoja kako država članica, tako i EU u celini. Ona je takođe izraz solidarnosti, s obzirom da se podrška usmerava na manje razvijene regione i države članice EU - sa ciljem da se osnaži ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija Unije.

U decembru 2013. godine uspostavljen je pravni okvir za Kohezinu politiku za period 2014-2020. godina. Za navedeni period, budžet Kohezione politike iznosi 351,8 milijardi evra, a raspoređuje se na 28 država članica, u skladu sa definisanom metodologijom.

U programskom periodu 2014-2020 identifikovana su dva osnovna cilja kohezione politike:

  1. Investicije za rast i radna mesta  i
  2. Evropska teritorijalna saradnja, koja se realizuje kroz prekograničnu, transnacionalnu i međuregionalnu saradnju.

Koheziona politika 2014-2020 obezbeđuje neophodni investicioni okvir i mehanizam za ostvarivanje ciljeva razvojne strategije EU &bdxuo;Evropa 2020&ldxuo;, kroz fokusiranje podrške na 11 tematskih ciljeva.

Republika Srbija će sredstva iz pomenutih fondova moći da koristi kada postane članica EU. Pregovori za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji u oblasti kohezione politike, u smislu ispunjenja zahteva i principa, i pripreme za njeno delotvorno sprovođenje, vode se kroz Poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Za više informacija pogledajte:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/

http://www.mei.gov.rs/upload/images/publikacije/17/koheziona_politika.pdf

http://www.mei.gov.rs/upload/documents/publikacije/nacela_kohezione_politike_giz2017.PDF

Osnovni instrumenti kroz koje se podrška sprovodi i usmerava na konkretne programe i operacije su:

Evropski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Pruža podršku državama članicama EU i njihovim regionima sa ciljem da se otklone glavne regionalne nejednakosti i da se dostigne samoodrživi rast. Pre svega je usmeren na jačanje konkurentnosti privrede - kroz ulaganja u istraživanja, razvoj i inovacije, investicije u prizvodnju i infrastrukturu, urbani i lokalni razvoj, unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i podršku prelasku na ekonomiju koja se zasniva na niskoj emisiji ugljen-dioksida u svim sektorima.

Evropski socijalni fond (ESF)

Pruža podršku državama članicama EU i njihovim regionima u ostvarivanju ciljeva politike zapošljavanja. Usmeren je na ulaganja u ljudske resurse kroz podršku zapošljavanju što većeg broja ljudi, podsticanje jednakog pristupa i jednakih mogućnosti za sve, podsticanje preduzetništva i aktivacije na tržištu rada, integracije imigranata, obezbeđivanje rodne ravnopravnosti, borbu protiv siromaštva, jačanje socijalne inkluzije, unapređenje obrazovanja i celoživotnog učenja. Kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (Youth employment initiative) iz ESF-a se podržavaju aktivnosti usmerene na mlađe od 25 godina, koji nisu zaposleni, u obrazovanju ili obuci.

Kohezioni fond (KF)

Pruža podršku najmanje razvijenim državama članicama EU čiji BND po stanovniku ne prelazi 90% proseka EU-27. Iz ovog fonda finansiraju se veliki projekti iz oblasti transportne infrastrukture i zaštite životne sredine. U programskom periodu 2014-2020 pruža podršku sledećim državama članicama: Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Letonija, Litvanija, Malta, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka i Slovenija.