Obuka državnih službenika o EU

Ministarstvo za evropske integracije je nadležno za Program posebnog stručnog usavršavanja iz delokruga svojih nadležnosti (prema najnovijim Izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima), što je prirodan nastavak dosadašnje centralne uloge u organizaciji obuke državnih službenika u oblasti evropskih integracija koju je - od 2004. godine, kada je osnovana, do 2016 - imala prethodno Kancelarija za evropske integracije. Ministarstvo je nadležno za specijalizovane teme u okviru pristupnih pregovora, naročito one namenjene članovima pregovaračkih grupa i Tima za podršku i drugih relevantnih grupa u procesu pregovora o pristupanju RS Evropskoj uniji; za utvrđivanje potreba na osnovu kojih se ovaj program priprema i sprovodi, potom i za saradnju sa Nacionalnom akademijom u programiranju tematske oblasti Evropska unija i razvijanju metodologije i standardnih instrumenata za utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem u državnim organima. Svi programi obuke koje Ministarstvo realizuje su posebno osmišljeni prema potrebama učesnika i procesa pristupanja i pokrivaju veliki broj različitih tema prikupljenih na osnovu analize potreba za obukom pregovaračkih grupa (35), nakon čega se u Ministarstvu određuju prioriteti u skladu sa NPAA, izveštajima sa skrininga i Izveštajem Evropske komisije o napretku Srbije. Prioritetne obuke sprovode se po „prethodno pribavljenoj saglasnosti organa u čijem delokrugu su oblasti obuhvaćene odgovarajućim pregovaračkim poglavljem“.

Obuka se razvijala u skladu sa napretkom u odnosima Srbije i Evropske unije, pa su se u skladu s tim menjale i teme, od obuka u vezi sa prioritetima iz Evropskog partnerstva (osnove funkcionisanja Evropske unije, institucije, pravo i procedure), preko tehnika pregovaranja i lobiranja, tema u vezi sa SSP-om, pripremi pregovaračkih grupa za skrining i sektorskim politikama kroz razmenu iskustava „starih“ i „mlađih“ država članica; posebna podrška pružena je Sektoru za koordinaciju prevođenja u Ministarstvu za evropske integracije. U poslednjem periodu fokus obuka je na jačanju kapaciteta državne uprave za proces pregovaranja sa Evropskom unijom, izradu pregovaračkih pozicija i akcionih planova.

Pored klasičnih obuka, Ministarstvo realizuje i programe stručne prakse odnosno stažiranja kojima je do sada obuhvaćeno 89 stažista, većinom članova pregovaračkih grupa.

Podaci o svim realizovanim obukama uneti su u evidencionu bazu podataka i redovno se ažuriraju. Prema statističkim podacima iz baze, Ministarstvo je od 2005. do 2019. godine organizovalo 740 obuka (seminari, radionice, simulacije, konferencije, studijske posete itd.), u 2 543 dana obuke, sa ukupno 22 067 učesnika (uglavnom državnih službenika, a potom učesnika i zaposlenih u lokalnim samoupravama, privatnom i javnom sektoru, jer uspeh procesa pristupanja ne zavisi samo od usvajanja pravnih tekovina EU već, pre svega, od njihove primene).

Uspešnost i kvalitet obuka Ministarstvo za evropske integracije redovno procenjuje i prati. Organizacija obuke je pospešila izgradnju jakih interadministrativnih mreža, porast svesti o neophodnosti i značaju obuke, unapređenje komunikacije i saradnje između različitih državnih organa, kao i saradnje sa institucijama Evropske unije i država članica i drugim domaćim i stranim partnerima, što dodatno potvrđuje ulogu Ministarstva u promociji evropske ideje i povećanja interesovanja građana Srbije za evropske integracije.

Brošuru „Obuka državnih službenika u oblasti evropskih integracija 2001 - 2017.“ možete da preuzmete ovde.

Informativnu brošuru o realizovanom stručnom usavršavanju iz oblasti EU u 2018. godini možete da preuzmete ovde.

Informativnu brošuru o realizovanom stručnom usavršavanju iz oblasti EU u 2019. godini možete da preuzmete ovde.

Informativnu brošuru o realizovanom stručnom usavršavanju iz oblasti EU u 2020. godini možete da preuzmete ovde.