Obuka državnih službenika o EU

Ministarstvo za evropske integracije je nadležno za Program posebnog stručnog usavršavanja iz delokruga svojih nadležnosti (prema najnovijim Izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima), što je prirodan nastavak dosadašnje centralne uloge u organizaciji obuke državnih službenika u oblasti evropskih integracija koju je - od 2004. godine, kada je osnovana, do 2016 - imala prethodno Kancelarija za evropske integracije. Ministarstvo je nadležno za specijalizovane teme u okviru pristupnih pregovora, naročito one namenjene članovima pregovaračkih grupa i Tima za podršku i drugih relevantnih grupa u procesu pregovora o pristupanju RS Evropskoj uniji; za utvrđivanje potreba na osnovu kojih se ovaj program priprema i sprovodi, potom i za saradnju sa Nacionalnom akademijom u programiranju tematske oblasti Evropska unija i razvijanju metodologije i standardnih instrumenata za utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem u državnim organima. Svi programi obuke koje Ministarstvo realizuje su posebno osmišljeni prema potrebama učesnika i procesa pristupanja i pokrivaju veliki broj različitih tema prikupljenih na osnovu analize potreba za obukom pregovaračkih grupa (35), nakon čega se u Ministarstvu određuju prioriteti u skladu sa NPAA, izveštajima sa skrininga i Izveštajem Evropske komisije o napretku Srbije. Prioritetne obuke sprovode se po „prethodno pribavljenoj saglasnosti organa u čijem delokrugu su oblasti obuhvaćene odgovarajućim pregovaračkim poglavljem“.

Obuka se razvijala u skladu sa napretkom u odnosima Srbije i Evropske unije, pa su se u skladu s tim menjale i teme, od obuka u vezi sa prioritetima iz Evropskog partnerstva (osnove funkcionisanja Evropske unije, institucije, pravo i procedure), preko tehnika pregovaranja i lobiranja, tema u vezi sa SSP-om, pripremi pregovaračkih grupa za skrining i sektorskim politikama kroz razmenu iskustava „starih“ i „mlađih“ država članica; posebna podrška pružena je Sektoru za koordinaciju prevođenja u Ministarstvu za evropske integracije. U poslednjem periodu fokus obuka je na jačanju kapaciteta državne uprave za proces pregovaranja sa Evropskom unijom, izradu pregovaračkih pozicija i akcionih planova.

Pored klasičnih obuka, Ministarstvo realizuje i programe stručne prakse odnosno stažiranja kojima je do sada obuhvaćeno 89 stažista, većinom članova pregovaračkih grupa.

Ministarstvo je od 2005. do 2023. godine organizovalo 958 obuka (seminari, vebinari, radionice, simulacije, konferencije, studijske posete itd.), u 2 857 dana obuke, sa ukupno 27 468 učesnika (uglavnom državnih službenika, a potom i zaposlenih u lokalnim samoupravama, privatnom i javnom sektoru, jer uspeh procesa pristupanja ne zavisi samo od usvajanja pravnih tekovina EU već, pre svega, od njihove primene).

Uspešnost i kvalitet obuka Ministarstvo za evropske integracije redovno procenjuje i prati. Organizacija obuke je pospešila izgradnju jakih interadministrativnih mreža, porast svesti o neophodnosti i značaju obuke, unapređenje komunikacije i saradnje između različitih državnih organa, kao i saradnje sa institucijama Evropske unije i država članica i drugim domaćim i stranim partnerima, što dodatno potvrđuje ulogu Ministarstva u promociji evropske ideje i povećanja interesovanja građana Srbije za evropske integracije.

Brošuru „Obuka državnih službenika u oblasti evropskih integracija 2001 - 2017.“ možete da preuzmete ovde.

Informativnu brošuru o realizovanom stručnom usavršavanju iz oblasti EU u 2018. godini možete da preuzmete ovde.

Informativnu brošuru o realizovanom stručnom usavršavanju iz oblasti EU u 2019. godini možete da preuzmete ovde.

Informativnu brošuru o realizovanom stručnom usavršavanju iz oblasti EU u 2020. godini možete da preuzmete ovde.