Sektor za komunikacije i obuku

U Sektoru za komunikacije i obuku obavljaju se poslovi koji se odnose na: informisanje javnosti i promociju aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji, te informisanje o razvojnoj pomoći Evropske unije; koordinisanje nadležnih institucija u izradi i sprovođenju godišnjih akcionih planova za primenu Strategije komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, nakon što te planove donese Vlada Srbije; koordinisanje izrade strateškog okvira komuniciranja o IPA i njegovog sprovođenja, promociju aktivnosti u vezi sa IPA fondovima i drugom razvojnom pomoći; pružanje informacija od javnog značaja; koordinisanje saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima Evropske unije u oblasti komunikacija, kao i na saradnju sa drugim domaćim i međunarodnim partnerima u sprovođenju komunikacionih aktivnosti o evropskim integracijama Srbije; analizu potreba, planiranje i organizaciju i evaluaciju obuke iz oblasti evropskih integracija u saradnji sa drugim organima državne uprave i službama Vlade, saradnju sa domaćim, inostranim i međunarodnim institucijama i organizacijama radi pružanja podrške u planiranju, kreiranju, sprovođenju i finansiranju obuke o EU i promovisanje i koordinisanje Taeks programa; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru, kao i drugi poslove iz ove oblasti.

Za obavljanje poslova iz delokruga Sektora za komunikacije i obuku obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za komunikacije i

2. Grupa za obuku o Evropskoj uniji.