Međunarodni fondovi

Republika Srbija je počela da prima međunarodnu pomoć u većoj meri od 2001. godine, kako bi što efikasnije sprovodila  sveobuhvatne društvene, političke i ekonomske reforme. U  prvom periodu (do 2002) donatorska podrška uglavnom se sastojala od humanitarne pomoći usmerene na ispunjavanje hitnih socijalnih potreba stanovništva i rešavanja neposrednih potreba - obezbeđivanje podrške za uvoz električne energije i oporavak nacionalnih energetskih sistema, obezbeđivanje nedostajućih lekova, kao i rešavanje pitanja izbeglica.

Nakon Solunskog samita predsednika država i vlada članica Evropske unije i država kandidata, koji je održan u junu 2003. godine, na kojem je EU  potvrdila svoju nedvosmislenu podršku evropskoj budućnosti zemalja Zapadnog Balkana, donatorska podrška je postepeno sve više usmeravana  ka podršci strukturnim reformama, kao odgovor na izazove koji prate proces evropskih integracija.

Na osnovu zaključenih bilateralnih i multilateralnih međunarodnih okvirnih sporazuma o razvojnoj saradnji i sporazuma o sprovođenju različitih instrumenata i programa koji se finansiraju iz sredstava međunarodne razvojne pomoći, Republici Srbiji su na raspolaganju  sredstva iz različitih međunarodnih fondova kojima se finansira sprovođenje strateških reformi u procesu  pristupanja Srbije EU i njen društveno-ekonomski razvoj.

Međunarodna razvojna pomoć Republici Srbiji obuhvata podršku bilateralnih i multilateralnih razvojnih partnera, uključujući i finansijsku podršku međunarodnih finansijskih institucija a obezbeđuje se ili u vidu bespovratnih sredstava (uključujući humanitarnu pomoć) ili kao koncesionalni zajmovi, koji se odobravaju pod značajno boljim uslovima od tržišnih.

Donatorsku zajednicu u Republici Srbiji čini preko 30 bilateralnih donatora/razvojnih partnera, multilateralnih organizacija i međunarodnih finansijskih institucija.

 Evropska unija vodeći je davalac bespovratnih sredstava Republici Srbiji u proteklih više od 15 godina. Od 2001. do kraja 2016, , podrška EU iznosila je više od tri milijarde evra, dok je u istom periodu najveći davalac koncesionalnih kredita bila Evropska investiciona banka.  

Oblasti koje se finansiraju sredstvima međunarodne razvojne pomoći u Republici Srbiji grupisane su u devet prioritetnih sektora i tri tematske oblasti i definisane su dokumentom „Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć Republici Srbiji za period 2014-2017. godina, sa projekcijama do 2020. godine”. Ovaj strateški programski dokument omogućava veću usklađenost međunarodne razvojne pomoći sa nacionalnim prioritetima, kako bi donatorske intervencije bile komplementarne nacionalnim prioritetima i javnim izdvajanjima iz državnog budžeta za sprovođenje strateških reformi. Osim toga, na ovaj način se onemogućava preklapanje donatorskih aktivnosti i obezbeđuje racionalizacija ovih aktivnosti i najveća moguća ekonomičnost.