Norveški bilateralni program 2013-2015.

Ministarstvo za evropske integracije je 2013. godine - na osnovu potpisanog Bilateralnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške - preuzelo od norveškog Ministarstva spoljnih poslova ukupnu odgovornost za planiranje, sprovođenje, praćenje i izveštavanje o bilateralnom programu. U skladu s tim, kao i sa ciljem jačanja nacionalnog vlasništva nad projektima, MEI - nakon odluke o tome koji će projekti biti finansirani u tekućoj godini - potpisuje sporazume sa domaćim institucijama, odnosno korisnicima projekata. Korisnici projekata su odgovorni MEI za njihovo sprovođenje i finansijsko upravljanje, a MEI je u ime Vlade Republike Srbije odgovorno Ministarstvu spoljnih poslova Kraljevine Norveške za ukupno sprovođenje i upravljanje Bilateralnim programom.

Program bilateralne pomoći ima za cilj da podrži projekte u okviru sledećih oblasti:

  • Vladavina prava;
  • Reforma državne uprave;
  • Konkurentnost i
  • Energetska efikasnost, životna sredina i klimatske promene.

Projekte predlažu nadležna ministarstava, posebne organizacije Republike Srbije i nezavisne institucije koje su odgovorne Narodnoj skupštini, a čiji je osnivač Vlada. Konačna lista projekata koji se finansiraju iz bilateralnog programa za određenu godinu utvrđuje se u pregovorima sa Ministarstvom spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Pozivi za podnošenje predloga projekata u okviru Bilateralnog programa za 2013, 2014. i 2015. godinu

  • Na poziv za podnošenje predloga projekata za finansiranje iz norveške bilateralne pomoći u 2013. godini primljena su 24 predloga projekata. Nakon procesa selekcije, odobreno je finansiranje 6 projekata u ukupnom iznosu od 205.963.234,37 dinara.
  • Na poziv za podnošenje predloga projekata za finansiranje iz norveške bilateralne pomoći u 2014. godini, primljen je 41 predlog projekta. Nakon poplava koje su pogodile Republiku Srbiju u maju 2014. godine, uz konsultacije sa predstavnicima Republike Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške je odlučilo da sredstva namenjena finansiranju projekata u okviru norveškog Bilateralnog programa za 2014. godinu prenameni za potrebe otklanjanja posledica poplava, tako da u 2014. godini nije bilo projekata odobrenih za finansiranje na osnovu poziva za podnošenje predloga projekata za finansiranje iz norveške bilateralne pomoći.
  • Na poziv za podnošenje predloga projekata za finansiranje iz Norveške bilateralne pomoći u 2015. godini primljeno je 47 predloga projekata. Nakon migrantske krize koja je pogodila Republiku Srbiju tokom 2015. godine, Ministarstvo spoljnih poslova Norveške je odlučilo da sredstva namenjena finansiranju projekata u okviru norveškog Bilateralnog programa za 2015. godinu prenameni za podršku migrantima, tako da je, pre donošenja ove odluke, na osnovu poziva za podnošenje predloga projekata za finansiranje iz Norveške bilateralne pomoći u 2015. godini odobren samo jedan projekat za finansiranje.