Istorijat odnosa Srbije i EU

14. decembar 2021. Na Trinaestoj Međunarodnoj konferenciji, održanoj u Briselu, doneta je odluka o otvaranju klastera 4 - „Zelena agenda” i infrastrukturno povezivanje.

22. jun 2021.  Na Dvanaestoj Međunarodnoj konferenciji, održanoj u Luksemburgu, doneta je odluka o otvaranju klastera 1 – Osnove. Konferencija predstavlja prekretnicu u pristupnim pregovorima, jer je prva koji je održana od kada je Savet odobrio revidiranu metodologiju proširenja, koja se sada primenjuje i na proces pristupanja Srbije.

10. decembar 2019. Na Jedanaestoj međuvladinoj konferenciji u Briselu doneta je odluka o otvaranju pregovaračkog poglavlja 4. Na konferenciji je predstavljena pregovaračka pozicija Srbije za Poglavlje 4 – Slobodno kretanje kapitala.

27. jun 2019. Na Desetoj međuvladinoj konferenciji u Briselu doneta je odluka o otvaranju pregovaračkog poglavlja 9. Na konferenciji je predstavljena pregovaračka pozicija Srbije za Poglavlje 9 - Finansijske usluge.

10. decembar 2018. Na Devetoj međuvladinoj konferenciji u Briselu doneta je odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 17 i 18. Na konferenciji su predstavljene pregovaračke pozicije Srbije za Poglavlje 17 - Ekonomska i monetarna politika i Poglavlje 18 - Statistika.

25. jun 2018. Na Osmoj međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu doneta je odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 13 i 33. Na konferenciji su predstavljene pregovaračke pozicije Srbije za Poglavlje 13 - ribarstvo i Poglavlje 33 - Finansijska i budžetska pitanja.

11. decembar 2017. Na Sedmoj međuvladinoj konferenciji u Briselu doneta je odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 6 i 30. Na konferenciji su predstavljene pregovaračke pozicije Srbije za poglavlje 6 - Pravo privrednih društava i poglavlje 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom.

26. jun 2017. Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, kojim je osnovano Ministarstvo za evropske integracije. Ministarstvo je počelo sa radom danom stupanja ovog zakona na snagu, 27. juna 2017. godine, kada je i prestala da postoji Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije.

20. jun 2017. Na Šestoj međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu doneta je odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 7 i 29. Na konferenciji su predstavljene pregovaračke pozicije Srbije za poglavlje 7 - Pravo intelektualne svojine i poglavlje 29 - Carinska unija.

27. februar 2017. Na Petoj međuvladinoj konferenciji u Briselu doneta je odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 20 i 26. Na konferenciji su predstavljene pregovaračke pozicije Srbije za poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika i poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura.

13. decembar  2016. Odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 5 i 25 doneta je  na Četvrtoj međuvladinoj konferenciji u Briselu. Na konferenciji su predstavljene pregovaračke pozicije Srbije za poglavlje 5 Javne nabavke i poglavlje 25 Nauka i istraživanje.

18. jul 2016.  U Briselu održana Treća međuvladina konferencija između Srbije i EU i doneta je odluka o otvaranju dva poglavlja: Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava i Poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbednost.

14. decembar 2015. U Briselu održana Druga međuvladina konferencija između Srbije i EU i otvorena dva od 35 pregovaračkih poglavlja - Poglavlje 32 o finansijskom nadzoru i Poglavlje 35 o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

21. januar 2014. U Briselu održana prva međuvladina konferencija između Srbije i EU, čime je označen početak pristupnih pregovora na političkom nivou. Više o procesu pregovaranja možete saznati na našem onlajn kursu „Vodič kroz pregovore Srbije i EU“.

1. septembar 2013. SSP stupa na snagu, a PTS biva stavljen van snage.

22. jul 2013. Savet EU potvrdio da je okončana ratifikacija SSP u državama članicama.

28. jun 2013. Evropski lideri na sastanku u Briselu odlučili da pregovori sa Srbijom o pristupanju Evropskoj uniji počnu najkasnije u januaru.

22. april 2013. EK preporučila da se otvore pregovori o pristupanju sa Srbijom.

19. april 2013. Evropski parlament usvojop rezoluciju o napretku Srbije.- 1. mart 2012. - Evropski savet doneo je odluku da Srbiji dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

12. oktobar 2011.  Evropska komisija je u svom mišljenju o kandidaturi Srbije preporučila da se Srbiji dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, te da se pregovori o članstvu otvore čim Srbija ostvari napredak u dijalogu sa Prištinom,

22. april 2011. Srbija poslala poslednji set Odgovora na dodatna pitanja Evropskoj komisiji.

31. januar 2011. predsednik Vlade Srbije, Mirko Cvetković, predao Odgovore na Upitnik Evropske komisije upućen RS radi pripreme mišljenja o zahtevu Srbije za članstvo u EU evropskom komesaru za proširenje, Štefanu Fileu.

19. januar 2011. Evropski parlament ratifikovao je u Strazburu Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije Srbije.

24. novembar 2010. Evropski komesar za proširenje, Štefan File, uručio je predsedniku Vlade Srbije, Mirku Cvetkoviću, Upitnik Evropske komisije upućen RS radi pripreme mišljenja o zahtevu Srbije za članstvo u EU,čije je popunjavanjejedan od uslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u EU.

25. oktobar 2010.  Savet ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije doneo odluku da kandidaturu Srbije za članstvo u Uniji prosledi Evropskoj komisiji na razmatranje.

14. jun 2010.  EU donela odluku o početku ratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije Srbije .

1. februar 2010. Prelazni trgovinski sporazum između Evropske unije i Srbije stupio na snagu.

1. januara 2010. Primena PTS ušla u drugu godinu, čime su EU i Srbija ušle u pravno regulisane odnose.

22. decembar 2009. Srbija podnela zahtev za prijem u članstvo EU.

19. decembar 2009.  Stupio na snagu bezvizni režim sa EU. Građanima Srbije više neće biti potrebna viza da bi putovali u 25 zemalja članica Evropske unije (EU), kao i u tri zemlje koje nisu članice EU, a koje su deo Šengenskog prostora.

7 decembar 2009. EU donela odluku o početku primene Prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i EU.

1. decembar 2009.  Stupio na snagu Sporazum iz Lisabona.

30. novembar 2009.  Savet Evropske unije objavio je dokument o viznoj liberalizaciji za zemlje zapadnog Balkana.

1. januara 2009. Srbija počela sa primenom Prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i EU.

16. oktobar 2008. Srbija donela odluku da počne jednostrano da primenjuje Prelaznog trgovinskog sporazuma između Srbije i EU od 1. januara 2009. godine.

29. aprila 2008. Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije Srbije(EU donela odluku ne primenjuje Prelazni trgovinski sporazum (PTS) potpisan uz SSP).

7. novembar 2007. Parafiran Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije Srbije.

18. septembar 2007. Potpisani su Sporazum o viznim olakšicama i Sporazum o readmisiji između Evropske zajednice i Republike Srbije.

13. jun 2007. Nastavljeni Pregovori o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije iSrbije (posle formiranja nove Vlade).

16. maj 2007. Predstavnici srpske vlade i Evropske komisijeu Briseluparafirali Sporazume o viznim olakšicama i o readmisiji, koji će omogućiti da se besplatno odobravaju vize studentima, naučnicima, poslovnim ljudima i još nekim kategorijama građana Srbije.

maj 2006 – jun 2007.  Pregovori „otkazani (called-off)“ .

19. decembar 2006.  Potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini u jugoistočnoj Evropi (CEFTA).

novembra 2006. Savet EU je usvojio mandat za pregovore o sporazumima o viznim olakšicama i sporazumima o readmisiji sa Srbijom (kao prvi korak ka ukidanju viza).

kraj maja 2006. Na referendumu Crna Gora proglašava nezavisnost.

3 maja 2006.  Usled nedovoljne saradnje sa Hagom, „otkazani (called-off)“ pregovori sa SCG .

26. oktobar 2005. Potpisan Ugovor o osnivanju Regionalne energetske zajednice jugoistočne Evrope.

10. oktobra 2005. Početak pregovora Evropske unije i Srbije i Crne Gore o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji predstavlja prvu stepenicu ka integracijiu EU.

april 2005. godine SCG dobija pozitivnu ocenu o Izveštaju o spremnosti SCG za pregovore o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU (Studiju izvodljivosti).

decembar 2004. EU usvaja pristup „dvostrukog koloseka (twin-track)“po kome će Crna Gora i Srbija zasebno pregovarati trgovinski deo SSP a SCG kao država jedinstveno pregovarati politički deo SSP.

sredinom 2004.  godine postaje jasno da neće biti uspostavljeno jedinstveno tržište SCG i da zbog toga SCG neće moći da pregovara ekonomski deo SSP kao jedna strana.

oktobra 2003. Održan prvi sastanak „Unapređenog stalnog dijaloga“ kao zamena za „Konsultativnu radnu grupu“. Pripreme za studiju izvodljivosti.

jun 2003. Samit u Solunu, potvrđena evropska budućnost država Zapadnog Balkana na osnovu individualnog napretka svake od njih, usvojen princip „regate“.

februar 2003. Stvorena Državna zajednica Srbija i Crna Gora (dogovoreno uspostavljanje jedinstvenog tržišta Crne Gore i Srbije)

februara 2002.  „Beogradski sporazum“ – SRJ se pretvara u državnu zajednicu SCG (postaje jasno da SRJ neće pregovarati SSP).

jul 2001. Održan prvi sastanak „Konsultativne radne grupe“ koja je trebalo da pripremi studiju izvodljivosti za SRJ, kao uvod u pregovor za SSP.

decembar 2000. EU ukida carinu na uvoz robe iz SRJ (proširuje Autonomne trgovinske mere koje su još ranije važile za ceo ZB i na SRJ).

novembar 2000. Samit EU u Zagrebu, SRJ zvanično učestvuje.

8. oktobra 2000. Vojislav Koštunica kao predsednik SRJ pozvan na samit EU u Bijaricu (francusko predsedavanje), SRJ ulazi u PSP .

5. oktobar 2000. Demokratske promene u Srbiji.

decembar 1999. Samit u Santa Maria de Fieira (portugalsko predsedavanje) otvorena perspektiva članstva ZB u EU.

jun 1999.  Otvoren Proces stabilizacije i pridruživanja - PSP za ZB (za vreme nemačkog predsedavanja EU) SRJ nije bila uključena.