Usluge

Neposredno pružanje usluga građanima, odnosno zainteresovanim licima nije u nadležnosti Ministarstva za evropske integracije. Međutim, u skladu sa odredbama člana 38.st.1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04,54/07, 104/09 i 36/10) Ministarstvo je dužno da odgovori na svaki zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja. Kontakt osoba ovlašćena za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja je Nataša Savić Janjić.


Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Ministarstva, može se podneti:

- U pisanoj formi na adresu: Ministarstva za evropske integracije, Beograd, Nemanjina 34

- Elektronskom poštom (office@mei.gov.rs)

- Usmeno u zapisnik u Ministarstva za evropske integracije, Beograd, Nemanjina 34, prijemna kancelarija, u vremenu od 9,00 do 12,00 časova.

U zahtevu je neophodno navesti koja se informacija traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tj.treba dati što precizniji opis informacije, naziv organa kome se upućuje zahtev i podaci o tražiocu (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Tražilac podnosi pismeni zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja (u daljem tekstu: Zahtev) Ministarstvu za evropske integracije. Ministarstvo je dužno da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca, koji se saopštava u zapisnik i kao takav se posebno evidentira. Na ovakav zahtev primenjuju se isti rokovi, kao kada je zahtev podnet pismeno.

Zahtev mora sadržati naziv organa kome se upućuje zahtev, ime, prezime i adresu tražioca. Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev. Ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Ministarstva dužno je da, bez nadoknade, dostavi tražiocu uputstvo o dopuni zahteva. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Ministarstvo će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Ministarstvo je dužno da, baz odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu kopiju tog dokumenta. Ukoliko Ministarstvo nije u mogućnosti da iz opravdanih razloga, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije ili mu na uvid stavi dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužna je da o tome, najkasnije u roku od 7 dana od prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju vrši se u službenim prostorijama Ministarstva. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.

Uvid u dokument sa traženom informacijom je besplatan. Ukoliko Ministarstvo ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku, a obavestiće njega i tražioca u čijem se posedu, po saznanju Ministarstva, dokument nalazi.

Ukoliko tražilac, iz razloga propisanih u članu 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ne može da ostvari svoja prava pred Ministarstvom, može podneti žalbu Povereniku.


Korisni linkovi

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Pravni osnov

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. Glasnik RS 120/04, 54/07, 104/09 I 36/10)

Originalni obrasci

Obrazac zahteva

Zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja u 2020. godini


Naziv usluge

Broj zahteva

Br. usvojenih-

delimično usvoj. zahteva

Broj

odbačenih zahteva

Broj

odbijenih zahteva

Žalbe

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

8

8

0

0

0

Usluga Zahtev za informacijom od javnog značaja, realizovana je na portalu eUprava.