Sektor za pripremu srpske verzije pravnih tekovina EU

U Sektoru za pripremu srpske verzije pravnih tekovina EU obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu pravnih akata za prevođenje, organizaciju i koordinaciju prevođenja primarnog i sekundarnog zakonodavstva Evropske unije na srpski jezik; izradu priručnika za prevođenje, jezičkih smernica i uputstava za prevodioce; uspostavljanje metodologije i kriterijuma za kontrolu kvaliteta prevoda; kontrolu ispunjenosti prevodnih, jezičkih i tehničkih zahteva i kriterijuma u pogledu kvaliteta prevoda; pripremu, organizaciju i koordinaciju stručne, pravnotehničke i jezičke redakture prevedenih pravnih akata Evropske unije; pripremu uputstava za koordinatore za stručnu redakturu, stručne, pravnotehničke i jezičke redaktore; uspostavljanje metodologije za uporednu analizu terminologije na zvaničnim jezicima Evropske unije i u domaćim propisima i za utvrđivanje novih koncepata; analizu kvaliteta sprovedene stručne, pravnotehničke i jezičke redakture; razvoj alatki za prevođenje i redakturu prevoda i unapređenje tehničkih uslova za izradu prevoda pravnih akata Evropske unije; obuku stručnih, pravnotehničkih i jezičkih redaktora o metodima obavljanja redakture i korišćenja alatki za obradu dokumenata; kreiranje i razvoj elektronskih sistema za evidenciju i statistiku procesa izrade pravnih akata EU na srpskom jeziku; ažuriranje i održavanje baze dokumenata prevedenih pravnih akata Evropske unije; pripremu i usvajanje predloga za uspostavljanje jedinstvene, standardizovane terminologije Evropske unije na srpskom jeziku; izradu, održavanje i ažuriranje terminološke baze koja sadrži terminologiju Evropske unije na srpskom jeziku; obezbeđivanje terminološke i jezičke usklađenosti i koherentnosti prevedenih pravnih akata; uspostavljanje, održavanje i ažuriranje dvojezičnog korpusa tekstova; saradnju sa institucijama u Republici Srbiji, nadležnim organima EU i zemljama u regionu radi unapređenja procesa pripreme srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije; organizacija i koordinacija prevođenja za potrebe radnog procesa Ministarstva za evropske integracije; učešće u procesima koji su u vezi sa stručnim usavršavanjem državnih službenika u Sektoru, kao i drugi poslovi iz ove oblasti.Za obavljanje poslova iz delokruga Sektora za pripremu srpske verzije pravnih tekovina EU obrazuju se sledeće uže organizacione jedinice:

1.  Odsek za koordinaciju prevođenja i pravnotehničke redakture i

2. Odsek za stručnu i jezičku redakturu.