Hronološki pregled odnosa Republike Srbije i Evropske unije od 2005. godine do otvaranja pristupnih pregovora

•    14. 12. 2021. – održana druga međuvladina konferencija od prelaska na novu metodologiju, na kojoj je otvoren klaster 4 - Zelena agenda i održiva povezanost

•    22. 6. 2021. –  održana prva međuvladina konferencija od prelaska na novu metodologiju vođenja pretpristupnih pregovora, na kojoj je zvanično potvrđeno otvaranje klastera 1 – Osnove

•    8. 5. 2021. – doneta Odluka o formiranju Koordinacije za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU i Tima za podršku pregovorima (usaglašavanje pregovaračkih struktura sa novom metodologijom proširenja EU)

•    5. 2. 2021. – usvojena nova metodologija vođenja pretpristupnih pregovora, čime je 35 pregovaračkih poglavlja grupisano u 6 klastera

•    10. 12. 2019. – otvoreno Poglavlje 4 (Sloboda kretanja kapitala)

•    26. 6. 2019. – otvoreno Poglavlje 9 (Finansijske usluge)

•    10. 12. 2018. – otvorena dva poglavlja: Poglavlje 17 (Ekonomska i monetarna politika) i Poglavlje 18 (Statistika)

•    25.6.2018. – otvorena dva poglavlja: Poglavlje 13 (Ribarstvo) i Poglavlje 33 (Finansijska i budžetska pitanja)

•    1. 3. 2018. – Vlada usvojila treći revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA)

•    11.12.2017. – otvorena dva poglavlja: Poglavlje 6 (Pravo privrednih društava) i Poglavlje 30 (Ekonomski odnosi sa inostranstvom)

•    20. 6. 2017. – otvorena dva poglavlja: Poglavlje 7 (Pravo intelektualne svojine) i Poglavlje 29 (Carinska unija)

•    27. 2. 2017. – otvorena dva poglavlja: Poglavlje 20 (Preduzetništvo i industrijska politika) i Poglavlje 26 (Obrazovanje i kultura)

•    13. 12. 2016. – doneta odluka o otvaranju Poglavlja 5 (Javne nabavke) i Poglavlja 25 (Nauka i istraživanje)

•    18. 7. 2016. – otvorena još dva poglavlja: Poglavlje 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i Poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost)

•    14. 12. 2015. – otvorena prva pregovaračka poglavlja: Poglavlja 32 (Finansijski nadzor) i Poglavlje 35 (Ostala pitanja)  

•    13. avgusta 2015. – Vlada imenovala članove Pregovaračkog tima

•    24. 3. 2015. – održan poslednji sastanak skrininga za oblast „Finansijska i budžetska pitanja“, čime je završen proces analitičkog sagledavanja usklađenosti zakonodavstva, odnosno završen proces skrininga

•    21. 1. 2014. – održana Prva međuvladina konferencija između Srbije i EU, čime je označen početak pristupnih pregovora

•    17. 12. 2014. – održan drugi sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje u Briselu

•    31. 7. 2014. – Vlada donela revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA) za period 2014-2018.

•    21. 1. 2014. – Međuvladina konferencija - formalni početak pregovora

•    20. 12. 2013. – Evropska unija usvojila pregovarački okvir za pristupne pregovore sa Republikom Srbijom

•    21. 10. 2013. – održan prvi sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje u Luksemburgu

•    25. 9. 2013. – održan prvi sastanak skrininga za oblast „Pravosuđe i osnovna prava“, čime je zvanično počeo proces analitičkog sagledavanja usklađenosti zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama EU

•    3. 9. 2013. – Vlada usvojila odluku o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU i imenovala šefa Pregovaračkog tima

•    1. 9. 2013. – Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu; Prelazni trgovinski sporazum stavljen van snage

•    28. 6. 2013. – Evropski savet prihvatio predlog Saveta za opšte poslove i doneo odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Srbijom

•    18. 6. 2013. – Litvanija ratifikovala SSP sa Srbijom, čime su države članice EU završile proces ratifikacija SSP

•    22. 4. 2013. – Evropska komisija predložila Savetu otvaranje pregovora o pristupanju Srbije EU

•    28. 2. 2013. – Vlada donela Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU 2013–2016 (NPAA)

•    13–14. 12. 2012. – Evropski savet pozdravio i prihvatio zaključke Saveta od 11. decembra o proširenju i Procesu stabilizacije i pridruživanja, kojim se Evropska komisija i Visoka predstavnica pozivaju da tokom proleća 2013. predstave izveštaje na osnovu kojih će biti odlučeno o početku pregovora o pristupanju Srbije EU

•    1. 3. 2012. – Evropski savet usvojio zaključak o dodeljivanju statusa kandidata Republici Srbiji za članstvo u EU

•    12. 10. 2011. – Evropska komisija objavila Mišljenje o zahtevu Srbije za prijem u članstvo (tzv. avis) i preporučila davanje statusa kandidata Srbiji i otvaranje pristupnih pregovora

•    31. 1. 2011. – Srbija dostavila odgovore na Upitnik Evropske komisije

•    1. 2. 2010. – stupio na snagu Prelazni trgovinski sporazum

•    25. 11. 2010. – Srbija dobila Upitnik Evropske komisije (2563 pitanja)

•    14. 6. 2010. – odluka Saveta ministara EU o početku ratifikacije SSP u državama članicama Evropske unije

•    22. 12. 2009. – Srbija podnela zahtev za prijem u članstvo u Evropskoj uniji

•    8. 12. 2009. – počela obostrana primena Prelaznog trgovinskog sporazuma

•    1. 1. 2009. – Srbija počela da primenjuje Prelazni trgovinski sporazum

•    30. 11. 2009. – ukinute vize za građane Srbije za putovanja u države potpisnice Šengenskog sporazuma

•    9. 10. 2008. – na sednici Vlade usvojen Nacionalni program za integraciju Republike Srbije u EU 2008–2012 (NPI)

•    9. 9. 2008. – Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala SSP i PTS

•    29. 4. 2008. – Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i prateći Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima (PTS1)

•    10. 10. 2005. – Počeli pregovori za zaključenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju