Usklađivanje zakona, primena prava i pravila konkurencije

Usklađivanje zakona

U skladu sa Sporazumom, Srbija ima obavezu da obezbedi postepeno usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije.Usklađivanje je započelo na dan potpisivanja Sporazuma i postepeno se proširivalo na sve elemente pravnih tekovina Evropske unije na koje upućuje SSP. Usklađivanje ne podrazumeva samo zakonodavnu aktivnost, odnosno donošenje zakona i podzakonskih akata, već i efikasnu primenu donetih propisa, što podrazumeva i izgradnju administrativnih i pravosudnih kapaciteta za njihovu primenu i uspostavljanje pravne prakse koja dokazuje da se usklađeni propisi pravilno primenjuju. Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije je neophodno sprovoditi kako bi se omogućilo pravilno funkcionisanje zone slobodne trgovine između Srbije i Evropske unije. Sporazumom su definisane oblasti prava EU u kojima Srbija usklađuje svoje propise sa propisima EU.

Pomenute oblasti prava EU su definisane polazeći od njihovog značaja za funkcionisanje jedinstvenog tržišta Evropske unije:

  • pravila o zaštiti konkurencije i kontroli državne pomoći;
  • zaštita prava intelektualne svojine;
  • dodela javnih nabavki;
  • standardizacija i usklađenost tehničkih propisa;
  • zaštita potrošača.

U ostalim oblastima prava EU, koje nisu pomenute u delu Sporazuma posvećenog usklađivanju zakonodavstva, Srbija je, takođe, prema odredbama Sporazuma, preuzela obavezu postepenog usklađivanja. U pogledu ovih oblasti propisa EU, Srbija sarađuje sa EU na način definisan delom Sporazuma pod nazivom "Politike saradnje". Načini usklađivanja, vremenski okvir i mogući izuzeci, odnosno prelazni rokovi u pogledu obaveze usklađivanja u preostalim oblastima pregovora o EU - predmet su pregovora o članstvu koje Srbija vodi u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji. Članom 72 SSP bliže je definisano usklađivanje zakonodavstva.

Neke od najbitnijih obaveza koje je potrebno da Srbija ispuni, prema delu Sporazuma posvećenog usklađivanju zakonodavstva, obuhvataju: početak primene pravila konkurencije i državne pomoći Evropske unije na trgovinu između Srbije i EU; osnivanje operativno nezavisnog tela za zaštitu konkurencije; osnivanje operativno nezavisnog tela za kontrolu dodele državne pomoći, usklađivanje postojećih šema državne pomoći sa pravilima Evropske unije; primena pravila konkurencije Evropske unije na javna preduzeća u Srbiji; preduzimanje neophodnih mera radi dostizanja nivoa zaštite intelektualne, industrijske i komercijalne svojine koji je sličan nivou koji postoji u Evropskoj uniji; primena mera sa ciljem postepenog postizanja usklađenosti sa tehničkim propisima Evropske unije i evropskom standardizacijom, metrologijom, akreditacijom i procedurama ocene usaglašenosti; vođenje politike aktivne zaštite potrošača u skladu sa pravom EU i usklađivanje zakonodavstva o zaštiti potrošača u Srbiji sa zaštitom koja je na snazi u EU; usklađivanje propisa u oblasti javnih nabavki sa propisima EU; pretvaranje svake prednosti date domaćim preduzećima u postupcima javnih nabavki u prednost izraženu u ceni i postepeno smanjivanje ove prednosti u skladu sa dinamikom u roku predviđenim Sporazumom.

Primer iz oblasti standardizacije i tehničkih propisa: usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti doprinosi uspostavljanju efikasnog sistema infrastrukture kvaliteta, kojim se najpre uspostavlja okvir za unapređenje bezbednosti i kvaliteta industrijskih proizvoda na tržištu, a time se pozitivno utiče na zaštitu potrošača i drugih javnih interesa. Takođe, na taj način se omogućava plasiranje proizvoda domaćih proizvođača na zajedničko tržište EU. Usaglašenost proizvoda sa bitnim zahtevima određenih evropskih direktiva u pogledu zdravlja, bezbednosti, zaštite životne sredine označava se CE znakom usaglašenosti. Ovaj znak se koristi u EU kao jedini dozvoljeni znak usaglašenosti u EU. Srpski znak usaglašenosti se, u skladu sa tehničkim propisom, uvek stavlja na proizvode koji se plasiraju na tržište ili upotrebu u Republici Srbiji, bez obzira da li je na taj proizvod već stavljen CE znak. To znači da na isti proizvod mogu biti stavljena oba znaka. Ovo važi kako za uvozne proizvode, tako i za domaće proizvode koji se istovremeno prodaju i u Republici Srbiji i Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji CE znak je obavezni znak usaglašenosti, bez obzira na poreklo proizvoda. Srbija će moći da koristi Srpski znak usaglašenosti do stupanja u članstvo u EU, od kada će se i na proizvode iz Srbije stavljati samo CE znak.