Усклађивање закона, примена права и правила конкуренције

Усклађивање закона

У складу са Споразумом, Србија има обавезу да обезбеди постепено усклађивање домаћег законодавства са прописима Европске уније.Усклађивање је започело на дан потписивања Споразума и постепено се проширивало на све елементе правних тековина Европске уније на које упућује ССП. Усклађивање не подразумева само законодавну активност, односно доношење закона и подзаконских аката, већ и ефикасну примену донетих прописа, што подразумева и изградњу административних и правосудних капацитета за њихову примену и успостављање правне праксе која доказује да се усклађени прописи правилно примењују. Усклађивање домаћег законодавства са прописима Европске уније је неопходно спроводити како би се омогућило правилно функционисање зоне слободне трговине између Србије и Европске уније. Споразумом су дефинисане области права ЕУ у којима Србија усклађује своје прописе са прописима ЕУ.

Поменуте области права ЕУ су дефинисане полазећи од њиховог значаја за функционисање јединственог тржишта Европске уније:

  • правила о заштити конкуренције и контроли државне помоћи;
  • заштита права интелектуалне својине;
  • додела јавних набавки;
  • стандардизација и усклађеност техничких прописа;
  • заштита потрошача.

У осталим областима права ЕУ, које нису поменуте у делу Споразума посвећеног усклађивању законодавства, Србија је, такође, према одредбама Споразума, преузела обавезу постепеног усклађивања. У погледу ових области прописа ЕУ, Србија сарађује са ЕУ на начин дефинисан делом Споразума под називом "Политике сарадње". Начини усклађивања, временски оквир и могући изузеци, односно прелазни рокови у погледу обавезе усклађивања у преосталим областима преговора о ЕУ - предмет су преговора о чланству које Србија води у оквиру процеса приступања Европској унији. Чланом 72 ССП ближе је дефинисано усклађивање законодавства.

Неке од најбитнијих обавеза које је потребно да Србија испуни, према делу Споразума посвећеног усклађивању законодавства, обухватају: почетак примене правила конкуренције и државне помоћи Европске уније на трговину између Србије и ЕУ; оснивање оперативно независног тела за заштиту конкуренције; оснивање оперативно независног тела за контролу доделе државне помоћи, усклађивање постојећих шема државне помоћи са правилима Европске уније; примена правила конкуренције Европске уније на јавна предузећа у Србији; предузимање неопходних мера ради достизања нивоа заштите интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине који је сличан нивоу који постоји у Европској унији; примена мера са циљем постепеног постизања усклађености са техничким прописима Европске уније и европском стандардизацијом, метрологијом, акредитацијом и процедурама оцене усаглашености; вођење политике активне заштите потрошача у складу са правом ЕУ и усклађивање законодавства о заштити потрошача у Србији са заштитом која је на снази у ЕУ; усклађивање прописа у области јавних набавки са прописима ЕУ; претварање сваке предности дате домаћим предузећима у поступцима јавних набавки у предност изражену у цени и постепено смањивање ове предности у складу са динамиком у року предвиђеним Споразумом.

Пример из области стандардизације и техничких прописа: усклађивање националног законодавства са правним тековинама ЕУ у овој области доприноси успостављању ефикасног система инфраструктуре квалитета, којим се најпре успоставља оквир за унапређење безбедности и квалитета индустријских производа на тржишту, а тиме се позитивно утиче на заштиту потрошача и других јавних интереса. Такође, на тај начин се омогућава пласирање производа домаћих произвођача на заједничко тржиште ЕУ. Усаглашеност производа са битним захтевима одређених европских директива у погледу здравља, безбедности, заштите животне средине означава се CE знаком усаглашености. Овај знак се користи у ЕУ као једини дозвољени знак усаглашености у ЕУ. Српски знак усаглашености се, у складу са техничким прописом, увек ставља на производе који се пласирају на тржиште или употребу у Републици Србији, без обзира да ли је на тај производ већ стављен CE знак. То значи да на исти производ могу бити стављена оба знака. Ово важи како за увозне производе, тако и за домаће производе који се истовремено продају и у Републици Србији и Европској унији. У Европској унији CE знак је обавезни знак усаглашености, без обзира на порекло производа. Србија ће моћи да користи Српски знак усаглашености до ступања у чланство у ЕУ, од када ће се и на производе из Србије стављати само CE знак.