Увод

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) је међународни уговор, који је ступио на снагу 1. септембра 2013. године чиме је Србија добила статус државе придружене Европској унији. Две најважније обавезе које је наша земља преузела потписивањем овог Споразума је успостављање зоне слободне трговине и усклађивање законодавства са правом ЕУ. Преговори о ССП између Европске уније и Србије почели су у новембру 2005, а овај Споразум, као и пратећи Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима (ПТС), потписани су у априлу 2008. године. Савет министара спољних послова земаља чланица Европске уније донео је 14. јуна 2010. године одлуку о почетку ратификације Споразума о стабилизацији и придруживању са Србијом. Европски парламент ратификовао је Споразум о стабилизацији и придруживању са Србијом 19. јануара 2011. године, а процес ратификације у земљама чланицама Европске уније завршен је 18. јуна 2013. године.

Споразум садржи одредбе које дефинишу и уређују: општа начела; политички дијалог; регионалну сарадњу; слободан проток робе; кретање радника, пословно настањивање, пружање услуга и кретање капитала; усклађивање прописа, примену права и правила конкуренције; правосуђе, слободу и безбедност; политике сарадње; финансијску сарадњу; институционалне одредбе.

Споразум садржи следеће анексе и протоколе:

АНЕКСИ

1. Анекс I (члан 21) - Царинске концесије Србије на индустријске производе пореклом из Европске заједнице

2. Анекс II (члан 26) - Дефиниција производа од јунетине baby beef

3. Анекс III (члан 27) - Царинске концесије Србије на пољопривредне производе пореклом из Заједнице

4. Анекс IV (члан 29) - Концесије Европске заједнице за српске рибље производе

5. Анекс V (члан 30) - Концесије Србије на рибље производе пореклом из Заједнице

6. Анекс VI (члан 52) - Пословно настањивање: Финансијске услуге

7. Анекс VII (члан 75) - Право интелектуалне, индустријске и комерцијалне својине

ПРОТОКОЛИ

1. Протокол 1 (члан 25) - Трговина прерађеним пољопривредним производима између Заједнице и Србије

2. Протокол 2 (члан 28) - Вина и алкохолна пића

3. Протокол 3 (члан 44) - Дефиниција појма "производи са пореклом" и методи административне сарадње

4. Протокол 4 (члан 61) - Копнени транспорт

5. Протокол 5 (члан 73) - Државна помоћ индустрији челика

6. Протокол 6 (члан 99) - Узајамна административна помоћ у царинским питањима

7. Протокол 7 (члан 129 ) - Решавање спорова

Споразумом је основан Савет за стабилизацију и придруживање, као заједничко тело састављено од представника Европске уније и Републике Србије које надзире примену и спровођење овог споразума. Савет се састаје на одговарајућем нивоу у редовним временским размацима и када то околности захтевају и разматра сва важна питања у вези са применом Споразума и сва друга билатерална или међународна питања од заједничког интереса. Истовремено, за потребе праћења примене Споразума, основана су и остала заједничка тела: Парламентарни одбор за стабилизацију и придруживање; Одбор за стабилизацију и придруживање, као и пододбори за појединачне области Споразума, Посебна група за реформу јавне управе и заједнички консултативни одбори.