О нама

Народна скупштина Републике Србије усвојила је на седници одржаној 26. јуна 2017. године Закон о изменама и допунама Закона о министарствима, којим је основано Министарство за европске интеграције. Министарство је почело са радом даном ступања овог закона на снагу, 27. јуна 2017. године, када је и престала да постоји Канцеларија за европске интеграције Владе Србије.

Mинистарство за европске интеграције обавља послове државне управе  и са њима повезане стручне послове који се односе на:

 • координацију, праћење  и извештавање у вези са процесом придруживања и приступања Европској  унији;
 • координацију приступних преговора са Европском унијом и рада тела  основаних за потребе преговора;
 • усмеравање рада Преговарачког тима за  вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и давање  обавезних инструкција и упутстава, сходно политици Владе;
 • аналитичку  подршку раду Преговарачког тима;
 • координацију спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела основаних тим  споразумом;
 • координацију припреме стратешких докумената у вези са  процесом приступања Европској унији;
 • координацију припреме и спровођења  Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније; 
 • координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и  другим стручним телима Европске уније, као и сарадњу у процесу  придруживања и приступања са институцијама Европске уније, државама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима;
 • праћење и подстицање усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније и обавештавање Европске уније и јавности о томе;
 • помоћ министарствима и посебним организацијама у усклађивању прописа са прописима Европске уније;
 • успостављање и развој система за коришћење структурних и кохезионих фондова Европске уније;
 • припрему докумената којим се дефинишу развојни циљеви и приоритети за финансирање из структурних и кохезионих фондова Европске уније;
 • праћење спровођења, вредновање и извештавање о спровођењу програмских докумената финансираних из структурних и  кохезионих фондова Европске уније;
 • координацију процеса селекције и приоритизације инфраструктурних пројеката за финансирање из средстава Европске уније и осталих извора;
 • координaцију програмирања ИПА средстава, као и идентификацију средстава и утврђивање приоритета за финансирање из ИПА средстава и средстава међународне помоћи;
 • праћење и извештавање о реализацији ИПА средстава и средстава међународне помоћи у сврху испуњавања стратешких развојних приоритета;
 • организацију процеса вредновања спровођења ИПА програма;
 • координацију међународне билатералне и мултилатералне донаторске помоћи Републици Србији;
 • руковођење оперативном структуром и националним телом за програме прекограничне и транснационалне сарадње;
 • учествовање у заједничким одборима за праћење и усмеравање рада заједничких одбора за праћење програма, као и рада заједничких техничких секретаријата за програме прекограничне сарадње на територији Републике Србије;
 • координирање инструментима за спровођење макро-регионалних стратегија;
 • праћење извршавања обавеза које министарства и посебне организације имају у придруживању и приступању Европској унији;
 • координацију превођења и припреме националне верзије прописа Европске уније и превода законодавства Републике Србије на један од званичних језика Европске уније;
 • информисање јавности и промоцију активности у процесу придруживања и приступања Европској унији и коришћењу међународне развојне помоћи, укључујући ИПА средства;
 • координацију и спровођење обуке из области Европске уније.

Министарство за европске интеграције остварује сарадњу са Мисијом Републике Србије при Европској унији у процесу придруживања и приступања Европској унији, као и сарадњу са Министарством спољних послова и другим  надлежним органима државне управе у разматрању питања која се односе на дефинисање потреба и попуњавање стручног дела дипломатског кадра Мисије  Републике Србије при Европској унији у свим фазама европских интеграција,  као и друге послове из области придруживања и приступања Европској унији