Услуге

Непосредно пружање услуга грађанима, односно заинтересованим лицима није у надлежности Министарства за европске интеграције. Међутим, у складу са одредбама члана 38.ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04,54/07, 104/09 и 36/10) Министарство је дужно да одговoри на сваки захтевима за приступ информацијама од јавног значаја. Контакт особа овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је Наташа Савић Јањић.


Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, које се односе или су настале у вези са радом Министарства, може се поднети:

- У писаној форми на адресу: Mинистарства за европске интеграције, Београд, Немањина 34

- Електронском поштом (office@mei.gov.rs)

- Усмено у записник у Министарства за европске интеграције, Београд, Немањина 34, пријемна канцеларија, у времену од 9,00 до 12,00 часова.

У захтеву је неопходно навести која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј.треба дати што прецизнији опис информације, назив органа коме се упућује захтев и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Тражилац подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Захтев) Министарству за европске интеграције. Министарство је дужно да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава у записник и као такав се посебно евидентира. На овакав захтев примењују се исти рокови, као када је захтев поднет писмено.

Захтев мора садржати назив органа коме се упућује захтев, име, презиме и адресу тражиоца. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице Министарства дужно је да, без надокнаде, достави тражиоцу упутство о допуни захтева. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Министарство ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Министарство је дужно да, баз одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Уколико Министарство није у могућности да из оправданих разлога, у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације или му на увид стави документ који садржи тражену информацију, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Министарства. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Увид у документ са траженом информацијом је бесплатан. Уколико Министарство не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику, а обавестиће њега и тражиоца у чијем се поседу, по сазнању Министарства, документ налази.

Уколико тражилац, из разлога прописаних у члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не може да оствари своја права пред Министарством, може поднети жалбу Поверенику.


Корисни линкови

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Правни основ

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. Гласник РС 120/04, 54/07, 104/09 I 36/10)

Оригинални обрасци

Образац захтева

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја у 2020. години


Назив услуге

Број захтева

Бр. усвојених-

делимично усвој. захтева

Број

одбачених захтева

Број

одбијених захтева

Жалбе

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

8

8

0

0

0

Услуга Захтев за информацијом од јавног значаја, реализована је на порталу еУправа.