Projekat „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“

Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti – faza 2

Nakon uspešne implementacije i završetka prve faze projekta, u okviru programa IPA 2019 godine u skladu finansijskim sporazumom između Republike Srbije i Evropske komisije, odobrena su sredstva ukupne vrednosti od 2 miliona evra i započeo je nastavak projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“ koji sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) u saradnji sa nacionalnim institucijama. U skladu sa aktivnostima i rezultatima iz prve faze projekta, imajući u vidu prioritete Vlade RS u oblasti rodne ravnopravnosti i procesa evropskih integracija, nova faza projekta podrazumeva:

Rezultat 1: Dalje jačanje mehanizama za rodnu ravnopravnost, podrška pripremi i implementaciji politika u oblasti rodne ravnopravnosti

Rezultat 2: Podrška Ministarstvu za evropske integracije u procesu urodnjavanja programskih dokumenata i ispunjavanju horizontalnih uslova za sprovođenje kohezione politike

Kroz rezultat 2 projekat će podržati Ministarstvo za evropske integracije i nacionalne institucije uključene u upravljanje fondovima EU, u sprovođenju aktivnosti predviđenih Akcionim planom za poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Aktivnosti pod rezultatom 2 biće usredsređene na razvoj i sprovođenje programa izgradnje kapaciteta u oblastima rodne ravnopravnosti, nediskriminacije i položaja osoba sa invaliditetom u vezi sa programiranjem, praćenjem i sprovođenjem fondova EU i tehničkom pomoći za uspostavljanje sistem za integraciju principa rodne ravnopravnosti, antidiskriminacije i pristupačnosti u strukturnim i investicionim fondovima EU.

Rezultat 3: Podrška organizacijama civilnog društva koja deluju u oblasti rodne ravnopravnosti za sprovođenje aktivnosti koje za cilj imaju ekonomsko osnaživanje žena i borbu protiv stereotipa.

Neke od ključne aktivnosti koje će se implementirati su: procena kapaciteta predstavnika javne uprave koji su uključeni u planiranje, programiranje, sprovođenje i praćenje fondova EU o pravnim tekovinama EU u oblasti rodne ravnopravnosti, principa nediskriminacije i položaja osoba sa invaliditetom; razvoj kurikuluma i materijala za obuku državnih službenika koji su uključeni u upravljanje fondovima EU u oblastima relevantnim za ispunjavanje opštih uslova za sporovođenje kohezione politike, organizacija obuka i treninga za trenere u oblastima relevantnim za ispunjavanje opštih uslova za sprovođenje kohezione politike, tehnička pomoć nacionalnim institucijama uključenim u programiranje EU pomoći, uključujući podršku u integraciji rodne perspektive u projekte, podrška društvenom dijalogu kroz organizaciju javnih konsultacija (okruglih stolova i sastanaka), između predstavnika Ministarstva, institucija nadležnih za rodnu ravnopravnost i organizacija civilnog društva u cilju definisanja i pripreme prioriteta za finansiranje iz EU fondova itd.

Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti – faza 1

Evropska unija finansira iz IPA programa za 2016. godinu realizaciju projekta

„Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“ sa osnovnim ciljem da doprinese osnaživanja žena u svim sredinama, ruralnim i urbanim, i ohrabrivanja da istraju u naporima za osvajanjem i ostvarivanjem ženskih prava.

U okviru prve komponente predviđena je podrška sprovođenju Nacionalne Strategije za rodnu ravnopravnost u pogledu jačanja institucionalnog okvira i mehanizama za osiguranje poštovanja rodne ravnopravnosti i smanjenja svih aspekata diskriminacije nad ženama.

U okviru druge komponente Ministarstvo za evropske integracije (NIPAK TS) je korisnik, i biće u prilici da stekne praktična iskustva neophodna za uključivanje rodne perspektive u procese programiranja, sprovođenja, praćenja, vrednovanja i izveštavanja u okviru programa i projekata finansiranih od strane Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

U okviru treće komponente predviđena su bespovratna sredstva za ekonomsko osnaživanje žena (podrška ženskom preduzetništvu, ženama u ruralnim područjima, smanjenje diskriminacije na tržištu rada i prilikom zapošljavanja i podsticanje dijaloga o značaju ekonomskog osnaživanja žena i razmene znanja i informacija među ženama preduzetnicama).

Za ovu intervenciju predviđena je direktna dodela u iznosu od 2 miliona evra Agenciji Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) koja će u saradnji sa relevantnim nacionalnim institucijama da koordinira implementaciju predviđenih aktivnosti, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost (prva komponenta) i Ministarstvo za evropske integracije (druga komponenta).

Program će započeti u prvom kvartalu 2018. godine.