Пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности“

Кључни кораци ка родној равноправности – фаза 2

Након успешне имплементације и завршетка прве фазе пројекта, у оквиру програма ИПА 2019 године у складу финансијским споразумом између Републике Србије и Европске комисије, одобрена су средства укупне вредности од 2 милиона евра и започео је наставак пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“ који спроводи Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) у сарадњи са националним институцијама. У складу са активностима и резултатима из прве фазе пројекта, имајући у виду приоритете Владе РС у области родне равноправности и процеса европских интеграција, нова фаза пројекта подразумева:

Резултат 1: Даље јачање механизама за родну равноправност, подршка припреми и имплементацији политика у области родне равноправности

Резултат 2: Подршка Министарству за европске интеграције у процесу уродњавања програмских докумената и испуњавању хоризонталних услова за спровођење кохезионе политике

Кроз резултат 2 пројекат ће подржати Министарство за европске интеграције и националне институције укључене у управљање фондовима ЕУ, у спровођењу активности предвиђених Акционим планом за поглавље 22 - Регионална политика и координација структурних инструмената. Активности под резултатом 2 биће усредсређене на развој и спровођење програма изградње капацитета у областима родне равноправности, недискриминације и положаја особа са инвалидитетом у вези са програмирањем, праћењем и спровођењем фондова ЕУ и техничком помоћи за успостављање систем за интеграцију принципа родне равноправности, антидискриминације и приступачности у структурним и инвестиционим фондовима ЕУ.

Резултат 3: Подршка организацијама цивилног друштва која делују у области родне равноправности за спровођење активности које за циљ имају економско оснаживање жена и борбу против стереотипа.

Неке од кључне активности које ће се имплементирати су: процена капацитета представника јавне управе који су укључени у планирање, програмирање, спровођење и праћење фондова ЕУ о правним тековинама ЕУ у области родне равноправности, принципа недискриминације и положаја особа са инвалидитетом; развој курикулума и материјала за обуку државних службеника који су укључени у управљање фондовима ЕУ у областима релевантним за испуњавање општих услова за споровођење кохезионе политике, организација обука и тренинга за тренере у областима релевантним за испуњавање општих услова за спровођење кохезионе политике, техничка помоћ националним институцијама укљученим у програмирање ЕУ помоћи, укључујући подршку у интеграцији родне перспективе у пројекте, подршка друштвеном дијалогу кроз организацију јавних консултација (округлих столова и састанака), између представника Министарства, институција надлежних за родну равноправност и организација цивилног друштва у циљу дефинисања и припреме приоритета за финансирање из ЕУ фондова итд.

Кључни кораци ка родној равноправности – фаза 1

Европска унија финансира из ИПА програма за 2016. годину реализацију пројекта

„Кључни кораци ка родној равноправности“ са основним циљем да допринесе оснаживања жена у свим срединама, руралним и урбаним, и охрабривања да истрају у напорима за освајањeм и остваривањeм женских права.

У оквиру прве компоненте предвиђена је подршка спровођењу Националне Стратегије за родну равноправност у погледу јачања институционалног оквира и механизама за осигурање поштовања родне равноправности и смањења свих аспеката дискриминације над женама.

У оквиру друге компоненте Министарство за европске интеграције (НИПАК ТС) је корисник, и биће у прилици да стекне практична искуства неопходна за укључивање родне перспективе у процесе програмирања, спровођења, праћења, вредновања и извештавања у оквиру програма и пројеката финансираних од стране Инструмента за претприступну помоћ.

У оквиру треће компоненте предвиђена су бесповратна средства за економско оснаживање жена (подршка женском предузетништву, женама у руралним подручјима, смањење дискриминације на тржишту рада и приликом запошљавања и подстицање дијалога о значају економског оснаживања жена и размене знања и информација међу женама предузетницама).

За ову интервенцију предвиђена је директна додела у износу од 2 милиона евра Агенцији Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) која ће у сарадњи са релевантним националним институцијама да координира имплементацију предвиђених активности, Координационо тело за родну равноправност (прва компонента) и Министарство за европске интеграције (друга компонента).

Програм ће започети у првом кварталу 2018. године.