EU PRO

Evropska unija finansira iz IPA programa za 2016. godinu realizaciju projekta EU PRO u iznosu od 25 miliona evra, sa osnovnim ciljem da doprinese uravnoteženom društveno-ekonomskom razvoju nerazvijenih delova Srbije. Pri tome je fokus na dva regiona: zapadna Srbija i Šumadija i istočna i južna Srbija - sa ukupno 99 gradova i opština.

U okviru prve komponente projekta predviđena je podrška unapređenju konkurentnosti novoformiranih ili postojećih preduzeća i povećanju njihove produktivnosti kroz nabavku opreme i pružanje dodatnih/pratećih usluga. U okviru ove komponente, predviđena je i podrška organizacijama koje pružaju pomoć privrednicima da unaprede svoje kapacitete za podršku poslovnom sektoru.

U okviru druge komponente,  fokus je na infrastrukturnom razvoju lokalnih samouprava kroz izdvajanje sredstava namenjenih za pripremu planske i projektno-tehničke dokumentacije, te rekonstrukciju/izgradnju poslovnih zona koje treba da privuku investitore. Kako bi se obezbedilo bolje planiranje i upravljanje razvojnim resursima, iz sredstava programa biće podržano uvođenje/razvoj GIS sistema (geografsko-informacionog sistema) i nabavka odgovarajuće opreme.

Treća komponeta usmerena je na razvoj socijalne infrastrukture, odnosno rekonstrukciju/izgradnju škola, vrtića, domova zdravlja itd, kao i na projekte koji doprinose unapređenju međuetničkih odnosa na lokalnom nivou. 

Projekti se biraju na osnovu konkursa za dostavljanje predloga projekata, koji podrazumeva da će krajnji korisnici (mala i srednja preduzeća, lokalne samouprave, regionalne razvojne agencije, organizacije civilnog društva, itd.) kandidovati svoje projekte od kojih će, kroz proces evaluacije i selekcije, biti izabran manji broj - o čemu konačnu odluku donosi Upravni odbor.

Odgovornost za realizaciju projekta snosi Kancelarija UN za projektne usluge (UNOPS), koja je izabrana za implementacionog partnera na konkursu koji je organizovala Delegacija EU u Srbiji.

Program će započeti u prvom kvartalu 2018. godine.