Koordinaciono telo za proces pristupanja EU

Naredna faza Procesa stabilizacije i pridruživanja koja obuhvata sprovođenje SSP i pripremanje i vođenje pregovora o članstvu u EU, predviđa mnogo kompleksnije obaveze države koja se nalazi na tom putu, što je podržano i adekvatnim koordiancionim mehanizmom.

Vlada je na sednici održanoj 23. septembra 2013. godine, usvojila usvojila više dokumenata neophodnih za za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, među kojima je i Odluka o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

U skladu s tim, formirana su sledeća tela:

1. Koordinaciono telo za proces pristupanja EU

2. Savet Koordinacionog tela