Координационо тело за процес приступања ЕУ

Координационо тело разматра најважнија питања и усмерава послове из делокруга органа државне управе у процесу приступања Републике Србије Европској унији.

У Координационо телo именују се:

1) председник Владе;
2) први потпредседник Владе и министар спољних послова;
3) потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
4 ) потпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација;
5) министар државне управе и локалне самоуправе;
6) министар надлежан за европске интеграциј;7) министар надлежан за финансије;
8) министар надлежан за правду;
9) министар надлежан за пољопривреду, шумарство и водопривреду;
10) министар надлежан за заштиту животне средине.

Радом Координационог тела руководи председник Владе, а замењује члан Координационог тела, којег задужи председник Владе.

У раду Координационог тела, могу да учествују остали чланови Владе, директор Републичког секретаријата за законодавство и генерални секретар Владе и гувернер Народне банке Србије уколико се расправља о темама из њихове надлежности.

Стручну и административно-техничку подршку раду Координационог тела пружа Mинистарство за европске интеграције.

Координационо тело доноси пословник о раду.