Pregovaračke grupe

Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara pregovaračke grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji

Pregovaračke grupe za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i za obavljanje drugih poslova utvrđenih tačkom 9. ove odluke, i to:

1) Pregovaračka grupa za kretanje roba
2) Pregovaračka grupa za kretanje radnika
3) Pregovaračka grupa za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga
4) Pregovaračka grupa za slobodno kretanje kapitala
5) Pregovaračka grupa za javne nabavke
6) Pregovaračka grupa za pravo privrednih društava
7) Pregovaračka grupa za pravo intelektualne svojine
8) Pregovaračka grupa za konkurenciju
9) Pregovaračka grupa za finansijske usluge
10) Pregovaračka grupa za informaciono društvo i medije
11) Pregovaračka grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj
12) Pregovaračka grupa za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja
13) Pregovaračka grupa za ribarstvo
14) Pregovaračka grupa za transport
15) Pregovaračka grupa za energetiku
16) Pregovaračka grupa za poreze
17) Pregovaračka grupa za ekonomska i monetarna pitanja
18) Pregovaračka grupa za statistiku
19) Pregovaračka grupa za socijalnu politiku i zapošljavanje
20) Pregovaračka grupa za preduzetništvo i industrijsku politiku
21) Pregovaračka grupa za transevropske mreže
22) Pregovaračka grupa za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata
23) Pregovaračka grupa za pravosuđe i osnovna prava
24) Pregovaračka grupa za pitanja pravde, slobode i bezbednosti
25) Pregovaračka grupa za nauku i istraživanje
26) Pregovaračka grupa za obrazovanje i kulturu
27) Pregovaračka grupa za životnu sredinu
28) Pregovaračka grupa za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja
29) Pregovaračka grupa za carinsku uniju
30) Pregovaračka grupa za ekonomske odnose sa inostranstvom
31) Pregovaračka grupa za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku
32) Pregovaračka grupa za finansijski nadzor
33) Pregovaračka grupa za finansijska i budžetska pitanja
34) Pregovaračka grupa za institucije
35) Pregovaračka grupa za ostala pitanja

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva finansija; Ministarstva pravde i državne uprave; Ministarstva unutrašnjih poslova; Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Komesarijata za izbeglice i migracije; Ministarstva za evropske integracije, Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kabineta predsednika Republike.

Predsednike, zamenike predsednika, sekretare i zamenike sekretara pregovaračkih grupa imenuje Vlada posebnim rešenjem.

Predsednika pregovaračke grupe imenuje Vlada iz reda državnih sekretara nadležnog ministarstva ili državnih službenika na položaju.

U slučaju da se pojavi potreba za uključivanjem drugih organa i organizacija u rad pregovaračke grupe, predsednik pregovaračke grupe može pozvati predstavnike tih organa i organizacija da učestvuju u radu te pregovaračke grupe.

Pregovaračka grupa obavlja poslove u vezi sa:

1) učešćem u procesu analitičkog pregleda zakonodavstva (skrining);
2) pripremom predloga pregovaračkih pozicija za odgovarajuća poglavlja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji;
3) izradom, revizijom i praćenjem sprovođenja Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije;
4) podelom nadležnosti za praćenje propisa Evropske unije;
5) pripremom predloga za planiranje komunikacijskih aktivnosti za odgovarajuća poglavlja pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

Pregovaračka grupa obavlja i druge poslove u vezi za procesom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.