Savet koordinacionog tela

Savet Koordinacionog tela će obavljati poslove u vezi sa tekućim pitanjima u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Savet Koordinacionog tela čine:

1) član Vlade zadužen za poslove evropskih integracija, predsednik;
2) članovi:
- šef Pregovaračkog tima;
- predsednici pregovaračkih grupa;
- državni sekretari iz ministarstava čiji predstavnici ne rukovode pregovaračkim grupama;
- predstavnik Narodne banke Srbije;
- predstavnik Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

U radu Saveta Koordinacionog tela učestvuje predstavnik Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Koordinaciono telo daje smernice za rad Saveta Koordinacionog tela.

Predsednika i članove Saveta Koordinacionog tela imenuje Vlada posebnim rešenjem.

Savet Koordinacionog tela sastaje se po potrebi.

U radu Saveta Koordinacionog tela na poziv predsednika učestvuju članovi Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

U slučaju da se pojavi potreba za uključivanjem drugih organa i organizacija u rad Saveta Koordinacionog tela, predsednik može pozvati predstavnike tih organa i organizacija da učestvuju u radu sednice Saveta Koordinacionog tela.