Konsolidovana verzija Ugovora o EU i Ugovora o funkcionisanju EU dostupna i na srpskom jeziku

20. decembar 2019. | Beograd

Konsolidovana verzija Ugovora o EU i Ugovora o funkcionisanju EU dostupna i na srpskom jeziku

J. Joksimović: Otvaranje poglavlja dokaz da Srbija sprovodi reforme

10. decembar 2019. | Brisel

J. Joksimović: Otvaranje poglavlja dokaz da Srbija sprovodi reforme

J. Joksimović i Varheji: Verujemo da Srbija može da bude prva spremna za članstvo

10. decembar 2019. | Brisel

J. Joksimović i Varheji: Verujemo da Srbija može da bude prva spremna za članstvo

J. Joksimović: Novi prelaz dokaz brige o interesima građana

11. oktobar 2019. | Rabe

J. Joksimović: Novi prelaz dokaz brige o interesima građana
J. Joksimović: Od 2014. godine - 75 miliona evra za životnu sredinu

17. januar 2020. | Beograd

J. Joksimović: Od 2014. godine - 75 miliona evra za životnu sredinu

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas da je počevši od 2014. godine kroz fondove EU obezbeđena podrška za sektor životne sredine u iznosu od preko 75 miliona evra, a da se za ovu godinu predviđaju dodatna bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 73 miliona evra.

J. Joksimović i Adam: Važno je i šta kandidati misle o metodologiji

16. januar 2020. | Beograd

J. Joksimović i Adam: Važno je i šta kandidati misle o metodologiji

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović razgovarala je sa ambasadorom Belgije Kunom Adamom o nastavku evropskih integracija Srbije, metodologiji proširenja, kao i saradnji dve države u tom procesu, situaciji u EU i u regionu.

J. Joksimović: Niži cenzus- impuls evropskoj vrednosti pluralizma

14. januar 2020. | Beograd

J. Joksimović: Niži cenzus- impuls evropskoj vrednosti pluralizma

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović poručila je danas da se čudi „tolikom oprezu” i da je iznenađuje komentar na inicijativu o smanjenju izbornog cenzusa sa pet na tri odsto izvestioca EP za Srbiju Vladimira Bilčika, koji je rekao da se izborna pravila ne menjaju u godini izbora.

J. Joksimović: Zakon o slobodi veroispovesti ozbiljan korak unazad

09. januar 2020. | Beograd

J. Joksimović: Zakon o slobodi veroispovesti ozbiljan korak unazad

Usvajanje Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori nesumnjivo je ozbiljan korak unazad u pogledu poštovanja osnovnih evropskih vrednosti koje se odnose na prava manjina, koje uključuje i verska prava, kao i svesno zaobilaženje međunarodnih standarda i konvencija iz ove oblasti, poručila je ministar evropskih integracija Jadranka Joksimović.

Počeo rad na pripremi Nacrta Zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji

03. januar 2020. | Beograd

Počeo rad na pripremi Nacrta Zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji

Na osnovu člana 77. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon) kao i člana 3. Pravilnika o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Sl. glasnik RS“, br. 51/19), Ministarstvo za evropske integracije obaveštava javnost da je 23. decembra 2019. godine otpočeo rad na pripremi Nacrta Zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji.

Otvoren seminar o evropskom semestru

25. decembar 2019. | Beograd

Otvoren seminar o evropskom semestru

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom finansija, organizovalo je seminar „Evropski semestar za države članice EU i saradnja sa Republikom Srbijom“.

Konsolidovana verzija Ugovora o EU i Ugovora o funkcionisanju EU dostupna i na srpskom jeziku

20. decembar 2019. | Beograd

Konsolidovana verzija Ugovora o EU i Ugovora o funkcionisanju EU dostupna i na srpskom jeziku

Prevod Konsolidovane verzije Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na srpski jezik završen je zajedničkim radom Ministarstva za evropske integracije i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Na stručnoj redakturi teksta prevoda radio je veliki broj redaktora iz državnih organa i organizacija, kao i Narodne banke Srbije, a u njoj su učestvovali i predstavnici akademske zajednice.

Organizovan seminar o stručnoj redakturi

17. decembar 2019. | Beograd

Organizovan seminar o stručnoj redakturi

Ministarstvo za evropske integracije organizovalo je seminar „Stručna redaktura – metodologija i specifičnosti“, za državne službenike koji se bave ovom oblašću.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge osiguranja zaposlenih, partije 1 I 2, CJN 6/2018

31. decembar 2019.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci kancelarijskog materijala, partije 10, 11, 14, 15 I 17, CJN 7/2019

30. decembar 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci usluge mobilne telefonije, CJN 7/2018

25. decembar 2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci, CJN – računarski materijal za partiju 6

19. novembar 2019.

Javni poziv za angažovanje eksperta za komunikacije - INTERREG IPA Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija

14. januar 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
24. januar 2020. u 15:30h

[detaljnije...]

Ministarstvo za evropske integracije, oglašava javni poziv za angažovanje lica za poslove na sprovođenju INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija (U daljem tekstu: Program):

Ekspert za komunikacije, u glavnoj kancelariji Zajedničkog sekretarijata u Sofiji, Republika Bugarska – jedan (1) izvršilac.

Opis posla:

Osnovni zadatak eksperta za komunikacije, sa radnim mestom u glavnoj kancelariji Zajedničkog sekretarijata (ZS) u Sofiji, Bugarska, je odgovornost za razvoj i sprovođenje godišnjeg plana informisanja i komunikacija za konkretan INTERREG IPA Program prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije, kao i pružanje saveta partnerima u okviru projekata koji se sprovode u okviru ovog Programa, a u vezi sa komunikacionim aktivnostima. Ekspert za komunikacije odgovoran je za sve aktivnosti vezane za komunikaciju i vidljivost Programa.

Specifične aktivnosti su:

 • Pružanje podrške u pripremi i sprovođenju komunikacione strategije u okviru programa;
 • Prezentovanje programa i koordinacija svih informacija u javnosti;
 • Pružanje podrške Rukovodiocu ZS u aktivnostima vezanim za vidljivost, informisanje i javno saopštavanje;
 • Pružanje saveta, podrške i informacija podnosiocima predloga projekta i projektnim partnerima o pitanjima koja se tiču Programa, tokom pripreme, apliciranja i sprovođenja projekata;
 • Učešće u javnim događajima od značaja za vidljivost Programa, organizovanje i davanje doprinosa na seminarima i konferencijama o Programu i projektima u okviru Programa, po potrebi;
 • Pružanje podrške u organizaciji događaja za traženje partnera za potencijalne podnosioce predloga projekta u celom programskom području;
 • Pružanje podrške u razvoju i izradi projekta sprovođenjem ciljanih aktivnosti u pogledu javnog saopštavanje i komunikacije;
 • Davanje saveta projektnim partnerima o mogućnostima i obavezama vidljivosti, informisanja i javnog saopštavanja;
 • Pružanje podrške u pripremi i stalnom ažuriranju informacija za veb stranicu i društvene mreže Programa, kao i u pripremi pamfleta, brošura, publikacija i drugog promotivnog materijala;
 • Prikupljanje, objedinjavanje i saopštavanje postignuća u okviru projekata i Programa, kao i vođenje baze podataka dobrih praksi;
 • Pružanje pomoći i davanje doprinosa u izradi godišnjih izveštaja o napretku;
 • Pružanje podrške u izradi priručnika za upravljanje projektom;
 • Pružanje podrške u pripremi sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje i, po potrebi, u pismenom postupku donošenja odluka;
 • Učešće u obrazovnim aktivnostima i obukama povereno od strane Rukovodioca ZS / Tela za upravljanje;
 • Pružanje blagovremenih i tačnih informacija o Programu, posebno medijima i široj javnosti;
 • Obavljanje opštih kancelarijskih poslova (korespondencija, slanje pošte, spoljna komunikacija, odgovaranje na zahtev šire javnosti);
 • Obavljanje ostalih poslova u skladu sa važećim procedurama i po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi angažovanja:

 • Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti komunikacija, novinarstva, odnosa sa javnošću, javne administracije ili druge relevantne oblasti (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim akademskim studijama u trajanju od najmanje četiri godine (minimalno 240 ESPB bodova);
 • Opšte profesionalno iskustvo relevantno za dato fakultetsko obrazovanje – najmanje tri godine nakon završenog fakulteta
 • Odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika i jednog od nacionalnih jezika date države učesnice;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Iskustvo u korišćenju i vođenju baza podataka;
 • Prethodno iskustvo u radu sa programima/projektima finansiranim od strane EU (po mogućnosti INTERREG program) smatraće se prednošću;
 • Iskustvo u organizovanju informativnih događaja i drugih komunikacijskih aktivnosti, uključujući konferencije i sajmove smatraće se prednošću;
 • Iskustvo u uređivanju publikacija, uključujući koordinisanje celokupnog procesa uređivanja publikacija smatraće se prednošću;
 • Odlične komunikacione veštine, iskustvo u radu sa medijima, kao i veštine savetovanja, prezentacije, pisanja i uređivanja.

Način podnošenja prijava:

Prijave se podnose na e-adresu: cbc@mei.gov.rs u roku od deset dana od dana njegovog objavljivanja na internet strani Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do poslednjeg dana navedenog roka, odnosno do 24. januara 2020. godine u 15:30 sati.

Sadržaj prijave:

Prijava sa propratnim motivacionim pismom i biografijom na engleskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i o odgovornosti na tim poslovima, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i podatke o eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata:

Na razgovor će biti pozvani kandidati koji zadovoljavaju tražene uslove, najkasnije u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Napomena:

Ekspert za komunikacije će biti angažovan u glavnoj kancelariji Zajedničkog sekretarijata u Sofiji, Republika Bugarska, u prostorijama i u okviru radnog vremena Ministarstva regionalnog razvoja i javnih radova Republike Bugarske, kao Upravljačkog tela Programa, u skladu sa relevantnim zakonima Republike Bugarske. Poslovi će se obavljati zaključno sa 31.12.2023. godine, sa mogućnošću produžetka u skladu sa pravilima Programa i potrebama poslodavca. Očekivana plata za osobe bez socijalnog osiguranja u Republici Bugarskoj je do 1150 evra (što iznosi 2300 leva), pre oporezivanja.

Transnacionalni program Dunav objavio konkurs za poziciju finansijskog službenika

23. decembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
27. januar 2020. u 00:00h

[detaljnije...]

Transnacionalni program Dunav je objavio konkurs za poziciju finansijskog službenika. Rok za podnošenje prijava je 27. januar 2020. godine.Sve detalje o konkursu možete pronaći ovde.

Konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020

29. novembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
18. decembar 2019. u 15:00h

[detaljnije...]

Ministarstvo za evropske integracije Vlade Republike Srbije, kao ugovorno telo objavljuje konkurs za angažovanje ocenjivača predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020 (referentni broj poziva: EuropeAid/165238/IH/ACT/Multi).

Potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

Kvalifikacije:

Visoka stručna sprema;

Odlično poznavanje engleskog jezika;

Poznavanje rada na računaru;

Dobre analitičke veštine i veštine pisanja;

Iskustvo u pisanju izveštaja.

Opšte radno iskustvo:

Minimalno 9 godina opšteg radnog iskustva.

Specifično radno iskustvo:

Minimalno 6, poželjno 10 godina relevantnog radnog iskustva u jednom ili više sektora koji se odnose na tematske prioritete Poziva (podsticanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije s obe strane granice i/ili promocija turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa);

Minimalno 2 godine radnog iskustva u upravljanju, nadzoru i izradi programa podrške i/ili projekata; prethodno iskustvo u ocenjivanju predloga projekata/programa finasiranih od strane EU i drugih donatora na području Zapadnog Balkana kao i poziva povezanih sa predmetnim pozivom će biti smatrano kao prednost;

Poznavanje lokalnih jezika će biti smatrano kao prednost.

Spremnost za putovanja u susedne zemlje, po potrebi.

Cilj ovog konkursa formiranje liste zainteresovanih kandidata.

Kada lista bude sastavljena, ugovorno telo može odabrati i pozvati kandidate koji ispunjavanu gore navedene uslove da učestvuju na praktičnim vežbama i razgovorima. Uslovi za dalje učešće i odabir uspešnih kandidata su detaljno navedeni u dokumentu „Opis poslova za stučnjake u ocenjivanju grant aplikacija primljenih u okviru Poziva za podnošenje predloga projekata” (reference: EuropeAid/165238/IH/ACT/Multi).

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u pomenutom konkursu, molimo vas da putem elektronske pošte pošaljete vašu biografiju, u formatu iz priloga, na e-mail adresu Sektora za Programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnje sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova: cbc@mei.gov.rs

Za više informacija pogledajte dokumenta

Prilikom slanja elektronske pošte molimo vas da stavite sledeću naznaku: „Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora – Konkurs – referentni broj: EuropeAid/165238/IH /ACT/Multi“.

Svi zainteresovani koji pošalju svoju prijavu do 18.12.2019. godine, do 15,00 časova, će biti uključeni u listu.

NAPOMENA: Uključivanje u listu ne obavezuje ugovorno telo da pozove potencijalnog kandidata na učešće u praktičnoj vežbi i razgovoru.

Objavljen Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

14. novembar 2019.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. februar 2020. u 15:00h

[detaljnije...]

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Vjeća ministara Bosne i Hercegovine , objavilo je Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna I Hercegovina 2014-2020.

Poziv je otvoren za sledeća prioritetna područja:

1.1. Unapređenje zapošljivosti radne snage i povećanje mogućnosti zapošljavanja;

2.1. Poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta;

2.2. Unapređenje sistema upravljanja za intervencije u vanrednoj situaciji.

Aplikacioni paket sa uputstvom za podnosioce predloga projekata dostupan je na sledećem linku: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=165834

U cilju promocije Drugog poziva, predstavljanja uslova Poziva, Apilikacionog paketa i uspostavljanja projektnih partnerstava biće organizovani događaji u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Informacije o tačnim lokacijama i vremenu održavanja događaja biće naknadno objavljene.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 21. februar 2020. do 15:00 sati.

youtube

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: