Javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima

15. mart 2024.

Krajnji rok za dostavljanje prijava:
15. март 2024. u 10h

Opis posla: Pružanje pomoći u pripremi dokumentacije za izradu planova organizacionog razvoja za Ministarstvo za evropske integracije, kao budućeg Koordinacionog organa, a za potrebe upravljanja fondovima kohezione politike.

Trajanje ugovora: Ugovor o privremenim i povremenim poslovima zaključuje se na najviše do 120 radnih dana u kalendarskoj godini. Početak angažovanja je najranije počev od 10. aprila 2024. godine.

Mesto rada: Ministarstvo za evropske integracije, Nemanjina 34, Beograd
    
Uslovi koje kandidat mora da ispunjava

-    državljanstvo Republike Srbije
-  stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društveno-humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
-    poznavanje rada na računaru (Microsoft office Word i Excel)
-    poznavanje engleskog jezika

Samo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove biće pozvani da učestvuju dalje u izbornom postupku.

Referentna lista kandidata koji ispunjavaju uslove za angažovanje biće objavljena  na zvaničnom sajtu Ministarstva za evropske integracije u okviru ovog javnog poziva.

Izborni postupak 

Stručne kvalifikacije kandidata proveravaju se putem pisane provere – izradom testa.

Test sadrži 5 pitanja iz oblasti upravljanja fondovima Kohezione politike EU na koja se odgovara pisanim odgovorom na postavljeno pitanje. 

Bodovanje testa vrši se po sistemu jedan odgovor dva boda. Maksimalan broj bodova je 10.

Za pripremu kandidata za test potrebno je upoznati se sa sledećim propisima:

-    Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o finansijskom partnerstvu između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/13_saziv/2603-22.pdf
-    Uredba o upravljanju Programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine („Službeni glasnik RS“, br. 29/2023) https://mfin.gov.rs/propisi/uredba-o-upravljanju-programima-pretpristupne-pomoi-evropske-unije-u-okviru-instrumenta-za-pretpristupnu-pomo-ipa-iii-za-period-20212027-godine 
-    Relevantni pravni okvir Evropske unije koji se odnosi na Kohezionu politiku Evropske unije) https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance/serbia-financial-assistance-under-ipa_en 
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/legislation-and-guidance/regulations_en  
- Akcioni plan za ispunjavanje zahteva u oblasti kohezione politike EU https://www.mei.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/akcioni_planovi/ap_pg_22.pdf 

Kandidati koji na testu ostvare rezultat od minimum 6 bodova biće pozvani na intervju, koji će se obaviti sa Komisijom za sprovođenje postupka za angažovanje lica, a radi procene motivacije kandidata za obavljanje poslova u državnom organu.

Provera stručnih kvalifikacija i intervju obaviće se u prostorijama Ministarstva za evropske integracije u Beogradu, Nemanjina 34. O tačnom datumu i vremenu kandidati će blagovremeno biti obavešteni, putem elektronske pošte, na elektronsku adresu koju budu naveli u svojim prijavama.

Način podnošenja prijava i njeni obavezni elementi

Prijave se podnose na elektornske adrese valentina.vidovic@mei.gov.rs i boris.milanovic@mei.gov.rs. Rok za podnošenje prijava je 25. mart 2024. godine do 10,00 časova. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku i mora da sadrži:

-    ime i prezime kandidata, kontakt adresu, elektronsku adresu i kontakt telefon
-    podatke o obrazovanju, stručnom usavršavanju i posebnim oblastima znanja
-    podatke o radnom iskustvu 
-    motivaciju kandidata
-    izjavu o saglasnosti kandidata da se njegovo ime i prezime može koristiti u svrhu sprovođenja ovog postupka, te objaviti na internet prezentaciji Ministarstva za evropske integracije
-    svojeručni potpis kandidata


Napomene:  

Svi izrazi u ovom javnom pozivu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez razlike na osobe ženskog i muškog roda.

Referentnu listu možete da preuzmete ovde.

Odluku o dodeli ugovora možete da preuzmete ovde.