Koliki je budžet programa „Digitalna Evropa“ i kako konkurisati za sredstva?

27. jul 2023. |

Ukupan budžet Programa (za sve teme i sve učesnike) je 7,6 milijardi evra za period 2021-2027.

Od toga:

  • 2,2 milijarde evra za superračunare;
  • 2,1 milijardi evra za veštačku inteligenciju;
  • 1,6 milijardi evra za sajber bezbednost;
  • 580 miliona evra za napredne digitalne veštine;
  • 1,1 milijardi evra za obezbeđivanje široke upotrebe digitalnih tehnologija u privredi i društvu.

Način podnošenja predloga projekata:

Svi predlozi moraju biti dostavljeni onlajn. Veb stranica takođe pruža i mogućnost pronalaženja partnera na projektu (opciono), sa određenim kompetencijama, mogućnostima ili iskustvom. Predlagači se moraju registrovati na portalu Programa kako bi podneli predlog projekta. Nakon isteka roka, svi predlozi se vrednuju prema kriterijumima objavljenim u Programu rada, što rezultira listom predloga po prioritetu. Kada se ocenjivanje završi, kandidati se obaveštavaju o ishodu.

Evropska komisija sa svakim od uspešnih predlagača zaključuje sporazum o grantu u granicama dodeljenog budžeta. Ugovor o grantu opisuje aktivnosti koje treba preduzeti, u skladu sa ciljevima poziva, trajanjem projekta, budžetom i troškovima, kao i doprinosom Evropske komisije, pravima i obavezama i drugim specifičnostima u vezi sa temom koja pokriva poseban sporazum o grantu. Rok za potpisivanje ugovora o grantu je do 9 meseci od zatvaranja poziva.

Detaljnije o Sporazumu o učešću RS u Programu:

Srbija će učestvovati u Programu i doprineće specifičnim ciljevima 1 (Računarstvo visokih performansi), 2 (Veštačka inteligencija), 4 (Napredne digitalne veštine) i 5 (Razvoj/primena i najbolja upotreba digitalnih kapaciteta i interoperabilnosti) programa Digitalna Evropa.

Pravna lica osnovana u Srbiji mogu učestvovati u aktivnostima Programa Digitalna Evropa pod uslovima jednakim onima koji važe za pravna lica osnovana u Evropskoj uniji.

Finansijski doprinos Srbije Programu Digitalna Evropa utvrđuje se na godišnjem nivou srazmerno iznosu koji je svake godine dostupan u budžetu Unije za izdvajanja za obaveze potrebne za upravljanje, izvršenje i funkcionisanje Programa Digitalna Evropa.

Naknada za učešće uvodiće se postepeno na sledeći način:

  • 2023:0.5%;
  • 2024: 1%;
  • 2025:2%;
  • 2026: 3%;
  • 2027:4%.

Pristupanje Srbije u Programu omogućava učešća domaćim  pravnim na konkursima za dodelu bespovratnih sredstava u oblastima računarstva visokih performansi, veštačke inteligencije, Cloud-Edge računarstva i prostora podataka. Pravna i fizička lica sa prebivalištem, odnosno sedištem u Republici Srbiji će biti u ravnopravnom položaju prema budžetu Evropske unije sa organizacijama iz država članica EU . 

Na taj način će se u velikoj meri poboljšati uslovi za rad i razvoj u oblasti digitalizacije u Srbiji. Uložena sredstva iz budžeta će se kroz projekte vraćati u zemlju. Kako se projekti dodeljuju na osnovu kvaliteta projekata, može se očekivati da, uz angažovano i koordinisano učestvovanje u Programu, priliv sredstava bude veći od finansijskog doprinosa Srbije budžetu Evropske unije.

Pored doprinosa razvoju digitalizacije u Srbiji, učešće u Programu doprineće i realizaciji dostizanju merila  iz pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, posebno u okviru Klastera 3, Poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji.