Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Teme poglavlja i pregovora

Poglavlje 28 je podeljeno na dva dela i odnosi se na politiku zaštite potrošača i politiku zaštite javnog zdravlja.Pravne tekovine EU u oblasti zaštite potrošača regulišu bezbednost potrošačke robe i zaštitu ekonomskih interesa potrošača u brojnim pojedinačnim sektorima. One podrazumevaju opšti okvir finansiranja i pravila koja regulišu zaštitu potrošača na nivou Evropske unije i nivou država članica, uključujući mere zabrane i pristup pravdi, uz mere za poboljšanje saradnje između vlasti država članica. Oblast zaštite potrošača reguliše set od nekoliko važnih direktiva kao što su: Direktiva o ugovorima zaključenim van poslovnih prostorija, Direktiva o nepravičnim ugovornim odredbama, Direktiva o ugovorima zaključenim na daljinu, Direktiva o tajmšeringu, Direktiva o nepoštenom poslovanju, Direktiva o označavanju cena i Direktiva o sudskim zabranama.   

Harmonizacija pravila o zaštiti potrošača ima za cilj da odstrani prepreke na tržištu i da omogući integrisani ekonomski prostor, tako da usluge i robe mogu da cirkulišu sa istim standardima bezbednosti i kvaliteta i da potrošači uživaju visok nivo zaštite svojih prava. Dati okvir se takođe odnosi na aspekte u vezi sa opštom bezbednošću potrošačkih proizvoda, kao što su opasne imitacije, odgovornost za proizvode sa nedostacima i EU sistem brzog uzbunjivanja i razmene informacija između država članica EU i Evropske komisije o merama i preduzetim radnjama u pogledu proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i bezbednost potrošača (RAPEX -). Pored toga, regulisana su i pitanja kao što su: prodaja potrošačke robe i garancije u vezi sa tim, nepovoljni uslovi ugovora, navođenje cena, prodaja od vrata do vrata, prodaja na daljinu, marketing finansijskih usluga na daljinu, potrošački krediti, lažno i uporedno oglašavanje, nepoštena trgovina, tajmšer zakup, paket putovanja i prava putnika koji lete.Pravne tekovine EU u oblasti javnog zdravlja obuhvataju mere u vezi sa opštim okvirom finansiranja i mere za regulisanje ove oblasti. Takođe, regulišu se pitanja vezana za kontrolu duvana, prenosive bolesti, krv, tkiva i ćelije, mentalno zdravlje, prevenciju zloupotrebe droga, zdravstvenu neravnopravnost, ishranu, smanjenje štetnog dejstva alkohola, skrining raka, zdravu okolinu, kao i za sprečavanje povreda, promovisanje bezbednosti i Evropsku akciju u oblasti retkih bolesti.U okviru Evropske komisije, za oblast zaštite potrošača zadužen je Generalni direktorat za pravdu i potrošače (DG JUST), a za zaštitu zdravlja Generalni direktorat za bezbednost hrane i zdravlja (DG SANTE).

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija:  Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva zdravlja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva odbrane; Ministarstva pravde; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva za evropske integracije; Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije; Agencije za energetiku Republike Srbije; Instituta za standardizaciju Srbije; Narodne banke Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Države članice treba da u svoje nacionalno zakonodavstvo transponuju date pravne tekovine EU. Kroz zajedničku politiku zaštite potrošača, a preko regulisanja i nadzora na području zaštite potrošača, u Republici Srbiji će biti omogućen veći stepen bezbednosti proizvoda, a time i bolja zaštita potrošača, kao i opšte poboljšanje kvaliteta života. Tako se smanjuju izdaci u zdravstvu, odnosno troškovi lečenja povreda i bolesti uzrokovanih korišćenjem nebezbednih proizvoda. Razvoj sistema vansudskog rešavanja sporova na ovom području rasterećuje sudove, a rad udruženja za zaštitu potrošača doprinosi jačanju uticaja potrošača. Uključivanjem u sistem RAPEX, za brzu razmenu upozorenja i informacija o opasnim i nebezbednim proizvodima, podiže se opšti nivo bezbednosti proizvoda, između ostalog sprečavanjem prodaje i povlačenjem sa tržišta proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i bezbednost potrošača.Primena i sprovođenje politika zaštite potrošača i zdravlja zahteva adekvatne administrativne kapacitete i infrastrukturu na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Republika Srbija će morati da obrazuje nezavisne administrativne strukture sa izvršnim ovlašćenjima, čime će se omogućiti delotvoran nadzor nad tržištem i sprovođenje propisa. Potrebno je obezbediti i odgovarajuće mehanizme vansudskog rešavanja sporova, informisanje i obrazovanje potrošača, dati odgovarajuću ulogu organizacijama za zaštitu potrošača i dr.Zajednička politika zaštite zdravlja ostvaruje se kroz promociju zdravlja i nadzor nad ostvarivanjem ciljeva zdravstvene politike. Primera radi,  primenom visokih standarda EU, Srbija će moći da garantuje obavljanje transplantacijskih usluga u skladu sa najsavremenijim tehnološkim i medicinskim dostignućima. U pogledu javnog zdravlja, potreban je adekvatan administrativni kapacitet, sa ciljem pravilne primene i kontrole sprovođenja zdravstvenog zakonodavstva EU, posebno u oblasti krvi, tkiva i ćelija.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 28 održan je od 4. do 5. decembra 2014. godine.

Bilateralni skrining za Poglavlje 28 održan je od 3. do 4. februara 2015. godine.

Pregovaračko poglavlje 28 deo je Klastera 2 - Unutrašnje tržište. Još uvek nije otvoreno, a za ovo poglavlje nema merila za otvaranje.

Korisni linkovi:

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport

https://www.zdravlje.gov.rs/