Поглавље 28 – Заштита потрошача и заштита здравља

Теме поглавља и преговора

Поглавље 28 је подељено на два дела и односи се на политику заштите потрошача и политику заштите јавног здравља.Правне тековине ЕУ у области заштите потрошача регулишу безбедност потрошачке робе и заштиту економских интереса потрошача у бројним појединачним секторима. Оне подразумевају општи оквир финансирања и правила која регулишу заштиту потрошача на нивоу Европске уније и нивоу држава чланица, укључујући мере забране и приступ правди, уз мере за побољшање сарадње између власти држава чланица. Област заштите потрошача регулише сет од неколико важних директива као што су: Директива о уговорима закљученим ван пословних просторија, Директива о неправичним уговорним одредбама, Директива о уговорима закљученим на даљину, Директива о тајмшерингу, Директива о непоштеном пословању, Директива о означавању цена и Директива о судским забранама.   

Хармонизација правила о заштити потрошача има за циљ дa одстрани препреке на тржишту и да омогући интегрисани економски простор, тако да услуге и робе могу да циркулишу са истим стандардима безбедности и квалитета и да потрошачи уживају висок ниво заштите својих права. Дати оквир се такође односи на аспекте у вези са општом безбедношћу потрошачких производа, као што су опасне имитације, одговорност за производе са недостацима и ЕУ систем брзог узбуњивања и размене информација између држава чланица ЕУ и Европске комисије о мерама и предузетим радњама у погледу производа који представљају озбиљан ризик за здравље и безбедност потрошача (RAPEX -). Поред тога, регулисана су и питања као што су: продаја потрошачке робе и гаранције у вези са тим, неповољни услови уговора, навођење цена, продаја од врата до врата, продаја на даљину, маркетинг финансијских услуга на даљину, потрошачки кредити, лажно и упоредно оглашавање, непоштена трговина, тајмшер закуп, пакет путовања и права путника који лете.Правне тековине EУ у области јавног здравља обухватају мере у вези са општим оквиром финансирања и мере за регулисање ове области. Такође, регулишу се питања везана за контролу дувана, преносиве болести, крв, ткива и ћелије, ментално здравље, превенцију злоупотребе дрога, здравствену неравноправност, исхрану, смањење штетног дејства алкохола, скрининг рака, здраву околину, као и за спречавање повреда, промовисање безбедности и Европску акцију у области ретких болести.У оквиру Европске комисије, за област заштите потрошача задужен је Генерални директорат за правду и потрошаче (DG JUST), а за заштиту здравља Генерални директорат за безбедност хране и здравља (DG SANTE).

Институције које учествују у Преговарачкој групи за заштиту потрошача и заштиту здравља

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација:  Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства здравља; Министарства рударства и енергетике; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства заштите животне средине; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства одбране; Министарства правде; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства за европске интеграције; Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог; Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије; Агенције за енергетику Републике Србије; Института за стандардизацију Србије; Народне банке Србије; Републичког секретаријата за законодавство; Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

Која је корист и резултат за Србију?

Државе чланице треба да у своје национално законодавство транспонују дате правне тековине ЕУ. Кроз заједничку политику заштите потрошача, а преко регулисања и надзора на подручју заштите потрошача, у Републици Србији ће бити омогућен већи степен безбедности производа, а тиме и боља заштита потрошача, као и опште побољшање квалитета живота. Тако се смањују издаци у здравству, односно трошкови лечења повреда и болести узрокованих коришћењем небезбедних производа. Развој система вансудског решавања спорова на овом подручју растерећује судове, а рад удружења за заштиту потрошача доприноси јачању утицаја потрошача. Укључивањем у систем RAPEX, за брзу размену упозорења и информација о опасним и небезбедним производима, подиже се општи ниво безбедности производа, између осталог спречавањем продаје и повлачењем са тржишта производа који представљају ризик за здравље и безбедност потрошача.Примена и спровођење политика заштите потрошача и здравља захтева адекватне административне капацитете и инфраструктуру на националном, регионалном и локалном нивоу. Република Србија ће морати да образује независне административне структуре са извршним овлашћењима, чиме ће се омогућити делотворан надзор над тржиштем и спровођење прописа. Потребно је обезбедити и одговарајуће механизме вансудског решавања спорова, информисање и образовање потрошача, дати одговарајућу улогу организацијама за заштиту потрошача и др.Заједничка политика заштите здравља остварује се кроз промоцију здравља и надзор над остваривањем циљева здравствене политике. Примера ради,  применом високих стандарда ЕУ, Србија ће моћи да гарантује обављање трансплантацијских услуга у складу са најсавременијим технолошким и медицинским достигнућима. У погледу јавног здравља, потребан је адекватан административни капацитет, са циљем правилне примене и контроле спровођења здравственог законодавства ЕУ, посебно у области крви, ткива и ћелија.

Експланаторни скрининг за Поглавље 28 одржан је од 4. до 5. децембра 2014. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 28 одржан је од 3. до 4. фебруара 2015. године.

Преговарачко поглавље 28 део је Кластера 2 - Унутрашње тржиште. Још увек није отворено, а за ово поглавље нема мерила за отварање.

Корисни линкови:

https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport

https://www.zdravlje.gov.rs/