Поглавље 3 – Право пословног настањивања и слобода пружања услуга

Теме поглавља и преговора

Слобода пружања услуга је једна од четири основне слободе које омогућавају функционисање унутрашњег тржишта Европске уније, а обухвата и право пословног настањивања у било којој држави чланици Европске уније. Пословно настањивање значи право започињања и обављања делатности у било којој држави чланици.

Државе чланице треба да обезбеде да право оснивања привредних друштава за држављане и правна лица из ЕУ у било којој држави чланици, као и слобода пружања прекограничних услуга, не буду ометани од стране националног законодавства, уз изузетке наведене у уговору. Кључни елемент правних тековина ЕУ у овој области је Директива 2006/123 о услугама на унутрашњем тржишту, која се у великој мери заснива на судској пракси Европског суда правде. Циљ Директиве о услугама је да у пружању услуга успостави јединствено унутрашње тржиште, отклањањем правних и административних препрека развоју услужних делатности између држава чланица. Директива представља хоризонтални инструмент који покрива широк спектар различитих услуга и која утиче на значајан број националних закона и прописа.

Правне тековине ЕУ у овом поглављу такође предвиђају правила о регулисаним професијама, како би се обезбедило узајамно признавање професионалних квалификација између држава чланица. За одређене, регулисане професије, неопходно је да буде спроведен минимални заједнички програм обуке, како би квалификације биле аутоматски признате у свим државама чланицама ЕУ. Директива 2005/36/ЕЗ о признавању професионалних квалификација представља кључни законодавни акт у овој области.

Правна тековина ЕУ о поштанским услугама има за циљ да обезбеди пружање универзалне поштанске услуге и успостављање унутрашњег тржишта поштанских услуга и висококвалитетне поштанске службе за крајње кориснике. Успостављање независног националног регулаторног органа у овој области представља кључну тачку правилног спровођења прописа ЕУ и доброг функционисања националних тржишта поштанских услуга, а на крају и унутрашњег поштанског тржишта.

Институције које учествују у Преговарачкој групи за право пословног настањивања и слободу пружања услуга

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства правде; Министарства рударства и енергетике; Министарства здравља; Министарства културе и информисања; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства омладине и спорта; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства заштите животне средине; Министарства за европске интеграције; Републичког геодетског завода; Агенције за привредне регистре; Развојне агенције Србије; Републичког секретаријата за законодавство; Народне банке Србије; Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

Која је корист и резултат за Србију?

Приступањем државе Европској унији, у области прекограничног пружања услуга, привредним субјектима те државе (физичким и правним лицима) омогућено је слободно пружање услуга у свакој држави чланици Европске уније, а да се у њима пословно не настањују. Пружалац услуге може да прекогранично пружа услуге користећи се својим професионалним квалификацијама, по правилу без њиховог додатног признавања у тој држави чланици. Држава прималац може да затражити да пружалац услуга пријави да ће пружати услуге, уз подношење доказа о држављанству, професионалним квалификацијама и пословном пребивалишту у матичној држави. Уколико делатност има утицај на јавно здравље или безбедност, држава чланица има право да испита степен професионалних квалификација пружаоца услуга, као и да затражи да пружалац услуга пружи доказе о осигурању од професионалне одговорности.Право пословног настањивања омогућава пословним субјектима државе чланице да започну и обављају привредне делатности на стабилан и континуиран начин у једној или више држава чланица ЕУ. Признавање стручних квалификација стечених у матичној држави је један од предуслова за оснивање пословног пребивалишта за обављање регулисаних професија у другој држави чланици Европске уније. Лекарима, стоматолозима, фармацеутима, ветеринарима, архитектама, медицинским сестрама опште неге и бабицама, квалификације ће у другим државама чланицама бити, по правилу, аутоматски признате. Регулисане професије које не улазе у систем аутоматских признавања квалификација признају се у другој држави чланици по општем систему признавања. Професионалне квалификације ће бити признате ако је висина стручне оспособљености најмање једнака висини потребној у другој земљи чланици. У области поштанских услуга, обавеза државе чланице је да обезбеди једнаку могућност обављања поштанских услуга између више пружалаца услуга, ради  побољшања квалитета поштанских услуга. Намера је да се постигне потпуна либерализација поштанских услуга, како би услуге постале доступне потрошачима под што повољнијим условима. С тим у вези, целисходно је да се јавни оператери припреме за изазове које доноси потпуна либерализација поштанског тржишта, не доводећи при том у питање обезбеђивање доступности и пружања универзалних поштанских услуга.

Експланаторни скрининг за Поглавље 3 одржан је од 30. до 31. јануара 2014. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 3 одржан је од 12. до 13. марта 2014. године.

Преговарачко поглавље 3 део је Кластера 2 – Унутрашње тржиште. Дата су мерила за отварање и у току је израда акционих планова.

Корисни линкови:

https://ec.europa.eu/growth/index_en

https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html