Поглавље 6 – Право привредних друштава

Теме поглавља и преговора

У оквиру овог поглавља разматрају се питања у вези са оснивањем и обављањем делатности привредних друштава у државама чланицама ЕУ, при чему су уређена правила о оснивању, регистрацији, обављању делатности, домаћем и прекограничном спајању и подели привредних друштава. Истовремено, овим поглављем обухваћена су и питања рачуноводства и ревизије, што укључује правила о успостављању система провере квалитета рада ревизорске струке, ефикасног система јавног надзора, као и система објављивања годишњих финансијских извештаја.

Правне тековине ЕУ у области права привредних друштава уређују питања у вези са обавезним објављивањем докумената и података од стране привредних друштава; оснивањем, спајањем и поделом јавних друштава са ограниченом одговорношћу; прекограничним спајањем друштава са ограниченом одговорношћу; обавезом обелодањивања података који се односе на огранке основане у држави чланици од стране неких врста друштава; једночланим приватним друштвима са ограниченом одговорношћу; понудама за преузимање; остваривањем неких права акционара у друштвима која су котирана на берзи и Статутом Европске компаније.

У области финансијског извештавања, правне тековине ЕУ утврђују правила за представљање годишњих и консолидованих финансијских извештаја, укључујући поједностављена правила за мала и средња предузећа. Посебна рачуноводствена правила примењују се у области банкарства и осигурања. Примена међународних рачуноводствених стандарда (IAS – International Accounting Standards) обавезна је за одређена тела од јавног значаја. Осим тога, правне тековине ЕУ успостављају правила за одобравање, професионални интегритет и независност ревизора именованих на основу закона.

Институције које учествују у Преговарачкој групи за право привредних друштава

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства привреде; Министарства финансија; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства одбране; Министарства за европске интеграције; Агенције за привредне регистре; Комисије за хартије од вредности; Развојне агенције Србије; Народне банке Србије; Републичког секретаријата за законодавство; Републичког секретаријата за јавне политике.

Која је корист и резултат за Србију?

Усклађивањем законодавства са правном тековином ЕУ у области права привредних друштава се, између осталог, стварају пословни услови који ће домаћим привредним субјектима омогућити конкурентност и једнак третман на тржишту Европске уније. Истовремено, на овај начин се додатно потврђује правна сигурност, која је неопходан предуслов за успешно пословање и инвестиције.Експланаторни скрининг за Поглавље 6 одржан је 11. децембра 2014. године.Билатерални скрининг за Поглавље 6 одржан је 5. фебруара 2015. године.Преговарачко поглавље 6 део је Кластера 2 - Унутрашње тржиште. Поглавље је отворено 2017.

Корисни линкови:

https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en