Поглавље 8 – Конкуренција

Теме поглавља и преговора

Правила о конкуренцији важе за све учеснике тржишне утакмице на једнак начин, а задатак им је да омогуће боље функционисање тржишта, које ће обезбедити већу понуду роба и услуга по најповољнијој цени. Ова правила штите грађане, забрањујући предузетницима склапање споразума којима би се договарале цене, ограничавала производња, развој и улагање или делила тржишта и извори набавке. Она такође спречавају злоупотребу доминантног положаја предузећа и онемогућавају спајање предузећа које би могло имати утицаја на конкуренцију на тржишту. Такође, одобравање државне помоћи предузећима забрањено је када нарушава конкуренцију, односно ствара неправедну предност у односу на сличне секторе на тржишту.Поглавље о конкуренцији састоји се из три дела: политике конкуренције у ужем смислу (борба против монопола и концентрација), политике контроле државне помоћи и либерализације државних предузећа. Ове области подразумевају правила и процедуре за борбу против антиконкурентског понашања компанија (као што су ограничавајући споразуми између предузећа и злоупотреба доминантног положаја), за испитивање спајања предузећа и за спречавање одобравања државне помоћи која нарушава или може да наруши конкуренцију на унутрашњем тржишту.Правне тековине конкуренције засноване су на члану 37. (државни монополи привредног карактера), члановима 101–105. (правила која се примењују на предузећа), члану 106. (јавна предузећа и предузећа са посебним или искључивим правима) и члановима 107–109. (правила примењива на државну помоћ) Уговора о функционисању Европске уније (TFEU). Правила конкуренције се, у начелу, директно примењују у целој Европској унији и државе чланице морају да у потпуности сарађују са Европском комисијом с циљем њиховог спровођења.У области борбе против монопола национални органи који се баве конкуренцијом морају да блиско сарађују и са EK о питању процедура Европске уније о конкуренцији. Национални судови могу да директно примењују правила о борби против монопола како би заштитили индивидуална права поверена грађанима на основу Уговора. У области државне помоћи, само Европска комисија може донети одлуку о томе да ли је помоћ коју је држава чланица одобрила компатибилна са заједничким тржиштем, јер се, даном приступања ЕУ, сва овлашћења за испитивање мера државних помоћи преносе на Европску комисију. Термин либерализација се односи на Протокол бр. 2717, у коме је наведено да унутрашње тржиште дефинисано чланом 3. Уговора о функционисању ЕУ обухвата систем који онемогућава нарушавање конкуренције. С тим у вези, постоји посебан систем за надзор у случају јавних предузећа и предузећа којима државе чланице одобравају посебна или искључива права. У односу на либерализацију појединих сектора (железнице, поштанске услуге, телекомуникације и др.), у току преговора се упућује на поглавља релевантна за ове области.

Институције које учествују у Преговарачкој групи за конкуренцију

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Комисије за заштиту конкуренције; Комисије за контролу државне помоћи; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства културе и информисања; Министарства правде; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства заштите животне средине; Министарства рударства и енергетике; Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства унутрашњих послова; Министарства одбране; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Министарства за европске интеграције; Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог; Народне банке Србије; Агенције за енергетику Републике Србије; Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге; Развојне агенције Србије; Републичког секретаријата за законодавство; Републичког секретаријата за јавне политике.

Која је корист и резултат за Србију?

Поглавље о конкуренцији убраја се у једно од најзахтевнијих и најсложенијих у преговарачком процесу. Хрватска је, на пример, ово поглавље затворила међу последњим и то уз закључивање два протокола који се односе на сектор бродоградње. Може се очекивати да ће Србија имати исти проблем због сектора челика. Ово је, такође, једно од поглавља за које се често траже прелазни рокови, и то највише због политике државне помоћи. Пред сектором јавних предузећа, као и предузећима која имају другачију правну форму, али обављају делатност од општег интереса, пре ступања у чланство ЕУ предстоји процес структурних реформи који подразумева њихово организационо и финансијско реструктурисање, корпоративизацију и потпуну или делимичну приватизацију.Конкуренција има као повољну последицу за грађане ниже цене, бољи квалитет роба и услуга, ширу могућност избора.Правне тековине из ове области су у великој мери повезане са обавезама из Споразума о стабилизацији и придруживању између Републике Србије и Европске уније (ССП)20 који је тренутно на снази. ССП укључује одредбе упоредиве са правним тековинама ЕУ о конкуренцији и регулише споразуме супротне правилима конкуренције, злоупотребу доминантног положаја на тржишту и државну помоћ. Осим тога, њиме се регулишу и специјална правила која важе за јавна предузећа и предузећа са посебним и ексклузивним правима и забрањују се квантитативна ограничења увоза из ЕУ у Републику Србију. Споразумом се захтева од оперативно независних органа (за заштиту конкуренције и контролу државне помоћи – у Србији су то Комисија за заштиту конкуренције и  Комисија за контролу државне помоћи) да надзиру примену правила о конкуренцији у Републици Србији. Поред тога, Протокол 5 ССП успоставља правила за државну помоћ која важе у случају да се одобрава помоћ за реструктурисање у индустрији челика у Републици Србији.

Експланаторни скрининг за Поглавље 8 одржан је од 31. марта до 2. априла 2014. године.

Преговарачко поглавље 8 део је Кластера 2 - Унутрашње тржиште. Дата су мерила за отварање и у току је израда акционих планова.

Корисни линкови:

https://ec.europa.eu/competition-policy/consumers/eu-institutions-and-competition-policy_en

https://www.kzk.org.rs/