Поглавље 2 – Слобода кретања радника

Правним тековинама ЕУ у оквиру овог поглавља обезбеђује се право грађана држава чланица ЕУ да раде у некој другој држави чланици ЕУ, да у њој, са тим циљем, бораве са својом породицом, као и да имају једнак третман у односу на домаће раднике у погледу услова рада, као и социјалних и пореских олакшица. Осим тога, правне тековине ЕУ укључују инструменте за координисање различитих националних система социјалног осигурања. Област слободе кретања радника повезана је са слободом кретања и боравка током запослења у држави чланици Европске уније, као и са свим областима социјалне заштите, као што су здравствено осигурање, пензијско осигурање, осигурање за случај незапослености и са правима на породична давања.

Слобода кретања радника је једна од основних слобода која је гарантована правом Европске уније. У складу са чланом 45. Уговора о функционисању Европске уније, сваки грађанин Европске уније има право на слободно кретање, боравак и рад (са неким изузецима у јавном сектору) у другим државама чланицама, без дискриминације на основу држављанства. У погледу општих принципа који се односе на приступ тржишту рада, правне тековине ЕУ обезбеђују недискриминаторски третман (на основу држављанства, боравишта и језика) радника који су легално запослени у земљи која није земља њиховог порекла. Ово нарочито обухвата равноправан третман у погледу аспеката који се односе на запослење, као што су услови запошљавања и рада, исплата зарада и отпуштање.

Осим тога, одређена права су проширена на чланове породица радника. Концепт и импликације слободе кретања радника тумаче се и развијају кроз судску праксу Европског суда правде, укључујући и сам појам радника. Поред тога, општи принципи слободе кретања радника укључују одредбе које се односе на додатна права у погледу пензијског осигурања запослених и самозапослених особа које се крећу унутар ЕУ.

Право на слободно кретање радника допуњено је системом за координисање система социјалног осигурања, тј. правом миграната и чланова њихових породица да стекну, кумулишу или преносе накнаде социјалног осигурања, као и да примају исплате на основу ових накнада. Ово се заснива на прописима који не спроводе усклађивање већ координисање система социјалног осигурања држава чланица и према томе је неопходна административна сарадња између држава чланица о овом питању. Истоврeмено, у области здравствене заштите потребно је да медицински трошкови буду надокнађени за укупно неопходно лечење особа које се разболе или доживе незгоду током привременог боравка у другој држави чланици. У складу са наведеним, потребно је да европска картица здравственог осигурања буде издата свим држављанима.

Институције које учествују у Преговарачкој групи за слободу кретања радника

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства финансија; Министарства привреде; Министарства унутрашњих послова; Министарства здравља; Министарства просвете, науке и технолошког развоја; Министарства омладине и спорта; Министарства одбране; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Министарства за европске интеграције; Националне службе за запошљавање; Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање; Завода за социјално осигурање; Републичког секретаријата за законодавство; Републичког фонда за здравствено осигурање; Народне банке Србије.

Која је корист и резултат за Србију?

Приступањем државе Европској унији отварају се могућности да радник који се сели у другу државу чланицу има сва права из радног односа, социјална права и пореске олакшице какве има и матични радник у држави примаоцу када је у тој држави чланици у радном односу. Наведена права укључују накнаде за боловање и породиљско одсуство, накнаде за повреде на раду, погодности за особе са посебним потребама, породичне додатке као и накнаде за незапослене и пензије. С тим у вези, примењују се директно и правила ЕУ о координисању система социјалне заштите, која отклањају негативне последице миграције на појединца приликом стицања или коришћења одређених социјалних права.Већ као кандидат за чланство у ЕУ, држава треба да се припреми за учешће у систему ЕУРЕС (Европска служба за запошљавање), чији циљ је промовисање слободе кретања радника у оквиру ЕУ, посредством блиске сарадње између националних служби за запошљавање – ради размене информација о могућностима у погледу запошљавања.

Са циљем обезбеђивања мобилности на тржишту рада, Европска унија финансира могућност тражења посла у свим државама чланицама Европске уније путем интернетског портала ЕУРЕС који представља мрежу сервиса за запошљавање и пружа информације о непопуњеним радним местима, повезује послодавце и даје савете за тражење посла или могуће додатно образовање.

На оперативном нивоу, релевантне базе података о слободним радним местима је потребно интегрисати са ЕУРЕС механизмом за размену података о слободним радним местима, а потребно је разменити и опште информације о тржишту рада и животним условима и условима рада.

Да би се избегли поремећаји на тржиштима рада, државе чланице Европске уније имају могућност да, приликом приступања нових држава чланица, уведу ограничења, односно прелазне рокове пре потпуног отварања свог тржишта рада радницима из нових држава чланица.Наведена ограничења могућа су по приницпу 2+3+2: почетно ограничење од две године, након чега је могуће продужење за још три године после прве ревизије и на крају за још две године, под условом да постоје оправдани разлози за то продужење. О овим привременим мерама свака држава чланица Европске уније одлучује засебно, а нова земља чланица такође може да уведе реципрочне мере, којима се ограничава кретање радника из оних држава чланица које уведу таква ограничења за раднике из нове државе чланице.

Експланаторни скрининг за Поглавље 2 одржан је 23. јануара 2014. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 2 одржан је 25. марта 2014. године.

Преговарачко поглавље 2 део је Кластера 2 – Унутрашње тржиште. Још увек није отворено, а за ово поглавље нема мерила за отварање.

Корисни линкови:

https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html

https://ec.europa.eu/social/home.jsp