Поглавље 9 – Финансијске услуге

Теме поглавља и преговора

Најважнији циљеви правних тековина Европске уније у области финансијских услуга су обезбеђивање финансијске стабилности, финансијске стабилности предузећа која послују у финансијском сектору и адекватна заштита потрошача, инвеститора и осигураника. Правне тековине ЕУ у области финансијских услуга обухватају области банкарства, осигурања, реосигурања, добровољних пензијских фондова, тржишта капитала и инфраструктуре финансијског тржишта, правила за добијање дозволе, рад и надзор финансијских институција и регулисаних тржишта. Такође, уређена су и питања заштите потрошача финансијских услуга, као и начин сарадње тела задужених за надзор финансијског тржишта. Финансијске институције могу да послују широм ЕУ у складу са „системом јединственог пасоша “ и са начелом „контроле матичне земље“, било кроз успостављање филијала или кроз пружање прекограничних услуга. Систем јединственог пасоша омогућава финансијским институцијама регистрованим у једној држави чланици неометано пословање у целој ЕУ, без тражења посебне дозволе од државе домаћина.

У области банака и финансијских конгломерата, правне тековине ЕУ утврђују захтеве у погледу одобравања, пословања и пруденцијалног надзора кредитних институција, као и захтеве у погледу адекватности капитала који се односе на кредитне институције и инвестициона друштва. Пруденцијални надзор над банкама је супервизорство ценралне банке (и специјализоване супервизорске установе тамо где она постоји) над пословањем банкарског система. Правне тековине ЕУ у овој области такође утврђују правила у вези са додатним надзором финансијских конгломерата и прихватањем, обављањем и пруденцијалним надзором пословања институција за електронски новац. Истовремено, предвиђена су и правила у односу на годишње и консолидоване финансијске извештаје банака и других финансијских институција. Оне такође усклађују одређене одредбе у вези са реорганизацијом и ликвидацијом кредитних институција које имају филијале у више од једне државе чланице. У области осигурања и пензија, неколико директива утврђују правила која се односе на одобравање, пословање и надзор над привредним друштвима за животно и неживотно осигурање. Правне тековине ЕУ утврђују правила за додатни надзор осигуравајућих група. Поред тога, оне успостављају надзор реосигуравача од стране надлежних органа у њиховој „матичној држави”, захваљујући којем могу да раде на простору ЕУ.

Институције које учествују у Преговарачкој групи за финансијске услуге

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Народне банке Србије; Министарства привреде; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства за европске интеграције; Комисије за хартије од вредности; Агенције за осигурање депозита; Агенције за привредне регистре; Републичког секретаријата за законодавство.

Која је корист и резултат за Србију?

Потпуним усклађивањем законодавства са правном тековином ЕУ и његовом правилном применом стварају се предуслови за висок степен стабилности финансијског система. Истовремено, утиче се на побољшање положаја учесника на финансијском тржишту, као и корисника финансијских услуга, кроз уређење питања обављања делатности у овој области, омогућава се разноврснија понуда услуга на тржишту. С тим у вези, посебан сегмент чини заштита потрошача, која се огледа кроз њихово информисање о услугама које пружају финансијске институције, што, између осталог, укључује услуге у области осигурања, кредита или платног промета.Експланаторни скрининг за Поглавље 9 одржан је од 21. до 22. јануара 2015. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 9  одржан је 17. марта 2015. године.

Преговарачко поглавље 9 део је Кластера 2 - Унутрашње тржиште. Још увек није отворено, а за ово поглавље нема мерила за отварање.

Корисни линкови:

https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en