Poglavlje 9 – Finansijske usluge

Teme poglavlja i pregovora

Najvažniji ciljevi pravnih tekovina Evropske unije u oblasti finansijskih usluga su obezbeđivanje finansijske stabilnosti, finansijske stabilnosti preduzeća koja posluju u finansijskom sektoru i adekvatna zaštita potrošača, investitora i osiguranika. Pravne tekovine EU u oblasti finansijskih usluga obuhvataju oblasti bankarstva, osiguranja, reosiguranja, dobrovoljnih penzijskih fondova, tržišta kapitala i infrastrukture finansijskog tržišta, pravila za dobijanje dozvole, rad i nadzor finansijskih institucija i regulisanih tržišta. Takođe, uređena su i pitanja zaštite potrošača finansijskih usluga, kao i način saradnje tela zaduženih za nadzor finansijskog tržišta. Finansijske institucije mogu da posluju širom EU u skladu sa „sistemom jedinstvenog pasoša “ i sa načelom „kontrole matične zemlje“, bilo kroz uspostavljanje filijala ili kroz pružanje prekograničnih usluga. Sistem jedinstvenog pasoša omogućava finansijskim institucijama registrovanim u jednoj državi članici neometano poslovanje u celoj EU, bez traženja posebne dozvole od države domaćina.

U oblasti banaka i finansijskih konglomerata, pravne tekovine EU utvrđuju zahteve u pogledu odobravanja, poslovanja i prudencijalnog nadzora kreditnih institucija, kao i zahteve u pogledu adekvatnosti kapitala koji se odnose na kreditne institucije i investiciona društva. Prudencijalni nadzor nad bankama je supervizorstvo cenralne banke (i specijalizovane supervizorske ustanove tamo gde ona postoji) nad poslovanjem bankarskog sistema. Pravne tekovine EU u ovoj oblasti takođe utvrđuju pravila u vezi sa dodatnim nadzorom finansijskih konglomerata i prihvatanjem, obavljanjem i prudencijalnim nadzorom poslovanja institucija za elektronski novac. Istovremeno, predviđena su i pravila u odnosu na godišnje i konsolidovane finansijske izveštaje banaka i drugih finansijskih institucija. One takođe usklađuju određene odredbe u vezi sa reorganizacijom i likvidacijom kreditnih institucija koje imaju filijale u više od jedne države članice. U oblasti osiguranja i penzija, nekoliko direktiva utvrđuju pravila koja se odnose na odobravanje, poslovanje i nadzor nad privrednim društvima za životno i neživotno osiguranje. Pravne tekovine EU utvrđuju pravila za dodatni nadzor osiguravajućih grupa. Pored toga, one uspostavljaju nadzor reosiguravača od strane nadležnih organa u njihovoj „matičnoj državi”, zahvaljujući kojem mogu da rade na prostoru EU.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za finansijske usluge

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Narodne banke Srbije; Ministarstva privrede; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva za evropske integracije; Komisije za hartije od vrednosti; Agencije za osiguranje depozita; Agencije za privredne registre; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Potpunim usklađivanjem zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i njegovom pravilnom primenom stvaraju se preduslovi za visok stepen stabilnosti finansijskog sistema. Istovremeno, utiče se na poboljšanje položaja učesnika na finansijskom tržištu, kao i korisnika finansijskih usluga, kroz uređenje pitanja obavljanja delatnosti u ovoj oblasti, omogućava se raznovrsnija ponuda usluga na tržištu. S tim u vezi, poseban segment čini zaštita potrošača, koja se ogleda kroz njihovo informisanje o uslugama koje pružaju finansijske institucije, što, između ostalog, uključuje usluge u oblasti osiguranja, kredita ili platnog prometa.Eksplanatorni skrining za Poglavlje 9 održan je od 21. do 22. januara 2015. godine.

Bilateralni skrining za Poglavlje 9  održan je 17. marta 2015. godine.

Pregovaračko poglavlje 9 deo je Klastera 2 - Unutrašnje tržište. Još uvek nije otvoreno, a za ovo poglavlje nema merila za otvaranje.

Korisni linkovi:

https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en