Заједничка помоћ за подршку пројектима у европском региону (ЈАСПЕРС)

ЈАСПЕРС - Заједничка помоћ за подршку пројектима у европском региону (JASPERS - Joint Assistance to Support Projects in European Region) је организација која обухвата пружање техничке помоћи  конзорцијум који чине три партнера: Европска комисија, Европска инвестициона банка и Европска банка за  обнову и развој.

Основна сврха ЈАСПЕРС-а је да пружи независне савете земљама корисницама како би им помогла у припреми висококвалитетних значајних пројеката које би суфинансирали  Структурни и Инвестициони фонд ЕУ (Европски фонд за регионални развој и Кохезиони фонд). ЈАСПЕРС пружа подршку за 16 држава чланица ЕУ и четири земље које су у процесу приступања Европској унији, укључујући Србију. Од почетка овог програма 2006. године ЈАСПЕРС је реализовао 1142 различита задатака. У периоду до 2017. Европска комисија је одобрила укупно 536 предлога за финансирање пројеката које је подржао ЈАСПЕРС у укупној вредности од 84,5 милијарде евра, од чега је 60,7 милијарди евра бесповратна помоћ ЕУ.  

На сличан начин ЈАСПЕРС такође помаже при апсорпцији фондова који су доступни кроз Инструмент за повезивање Европе (ЦЕФ) и Инструмент за претприступну помоћ (ИПА).

ЈАСПЕРС пружа техничку експертизу за било коју фазу пројектног циклуса, од најраније фазе, па све до подношења апликације за финансирање из ЕУ. Помоћ може да обухвати:

• Преглед пројеката и препоруке;

• Хоризонталне  задатке;

• Стратешку  подршку;

• Изградњу  капацитета;

• Подршку имплементацији пројекта и

• Независни преглед квалитета.

У фокусу ЈАСПЕРС организације су инфраструктурни пројекти који су дефинисани као „главни“ -  пројекти са укупним трошковима већим од 50 милиона евра у области заштите животне средине и 75 милиона евра у области транспорта и другим секторима. У случају малих земаља, као и оних држава у којима нема много пројеката ове величине, критеријуми су нешто флексибилнији,  и ту ЈАСПЕРС подржава најважније постојеће пројекте.

Области које укључују пружање техничке помоћи ЈАСПЕРС-а у већини случајева су путеви, железнице, воде и водни транспорт, отпад и енергетика.

За више информација посетите сајт: http://jaspers.eib.org/