Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje

Teme poglavlja i pregovora

Cilj politike EU u oblasti nauke i istraživanja je stvaranje naučnog i tehnološkog sistema kao jednog od ključnih činilaca održivog i privrednog razvoja. Pravne tekovine EU u oblasti nauke i istraživanja, u skladu sa Ugovorom o funkcionisanju EU, zahtevaju od država članica da preduzmu korake i sprovedu potrebne aktivnosti da bi se realizovao Evropski istraživački prostor, kao i da preduzmu neophodne mere da obezbede primenu Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Horizont Evropa.

Načelno posmatrano, pravne tekovine EU na polju nauke i istraživanja ne zahtevaju transpoziciju pravila EU u nacionalni pravni poredak. Uspešno sprovođenje pravnih tekovina EU na ovom području uglavnom podrazumeva ispunjavanje uslova koji su neophodni radi delotvornog učešća u programima istraživanja, radi integrisanja u Evropski istraživački prostor i radi doprinosa Uniji inovacija. Neophodni su dobri administrativni kapaciteti, kao i izvrsnost u nauci, da bi se uspešno sprovodili projekti istraživanja i inovacija zajedno sa istraživačkim subjektima iz država članica EU i međunarodnim partnerima.

Istraživačka politika u EU ima za cilj da ojača naučne i tehnološke osnove Evropske unije, stvaranjem Evropskog istraživačkog prostora u kome se istraživači, naučna i tehnološka saznanja slobodno kreću i koje podstiču konkurentnost (uključujući tu i svoje privrede), promovišući sve neophodne istraživačke aktivnosti, obavezno uključujući tu i mere koje se zasnivaju na drugim politikama EU. Na putu ka Evropskom instraživačkom prostoru važno je da zemlje kandidati u potpunosti učestvuju u okvirnim programima istraživanja.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za nauku i istraživanje

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva zdravlja; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva odbrane; Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog; Ministarstva za evropske integracije; Centra za promociju nauke; Fonda za inovacionu delatnost; Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Pristupanjem naučnom sistemu Evropske unije, državama članicama se otvaraju mogućnosti punopravnog učešća u programima EU za nauku i istraživanje, što omogućava uključivanje njenih naučnika u međunarodne projekte i obezbeđivanje  dodatnih sredstava za finansiranje istraživanja. Ukupnom napretku i poboljšanju kvaliteta života u velikoj meri doprinose zajednički programi delovanja u nauci, istraživanju i inovacijama. Na taj način zemlje članice EU mogu postizati bolje zajedničke rezultate i viši nivo konkurentnosti na globalnom planu.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 25održan je 6. oktobra 2014. godine.

Bilateralni skrining za Poglavlje 25 održan je 1. decembra 2015. godine.

Pregovaračko poglavlje 25 deo je Klastera 3 - Konkurentnost i inkluzivni rast. Poglavlje je privremeno zatvoreno.

Korisni linkovi:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en

Horizon Europe | European Commission (europa.eu)