Poglavlje 29 – Carinska unija

Teme poglavlja i pregovora

Pravne tekovine EU u ovom poglavlju sastoje se uglavnom od instrumenata kojima se obezbeđuje funkcionisanje Carinske unije, kao i efikasna zaštita i kontrola spoljnih granica. Bez Carinske unije EU, Zajednička trgovinska politika i razvoj Evropske unije, njeno zajedničko poljoprivredno tržište i efikasna koordinacija ekonomskih i monetarnih politika – ne bi bili mogući. Carinska unija je zasnovana na odredbama Ugovora o funkcionisanju EU (TFEU), Glava II – Slobodno kretanje robe (članovi 28–33.). Članom 28. je utvrđeno da Carinska unija obuhvata ukupnu trgovinu robom, što uključuje zabranu carina i mera koje imaju isto dejstvo na uvoz i izvoz robe među državama članicama EU, kao i primenu zajedničke carinske tarife na njihove trgovinske odnose sa trećim državama. Pojam Carinska unija podrazumeva prostor na kome ne postoje unutrašnje prepreke kretanju robe, a na robu koja ulazi iz trećih zemalja primenjuju se zajednička pravila, carine i kvote.

Pravne tekovine EU u ovom sektoru sastoje se od zakonodavstva koje se direktno primenjuje u državama članicama i koje uključuje Carinski kodeks EU i prateće odredbe o njegovom sprovođenju, Kombinovanu nomenklaturu EU, Zajedničku carinsku tarifu sa trgovinskim preferencijalima, tarifnim kvotama i tarifnim suspenzijama i drugim carinskim propisima van opsega Carinskog kodeksa, kao što su carinske kontrole krivotvorene i piratske robe, prekursora droga i izvoz kulturnih dobara. Nadležni generalni direktorat u okviru Evropske komisije za ovo poglavlje je Generalni direktorat za poreze i Carinsku uniju.

Republici Srbiji dostupno je više programa Evropske unije u ovoj oblasti. Programi Carina i Fiskalis omogućavaju nacionalnim carinskim i poreskim upravama mogućnost kreiranja i razmene informacija i ekspertize, a Republika Srbija u njima učestvuje od 2014. odnosno 2015. godine.

Institucije koje učestvuju u Pregovaračkoj grupi za Carinsku uniju

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva privrede; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zdravlja; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Koja je korist i rezultat za Srbiju?

Pregovori u poglavlju Carinske unije su uglavnom koncentrisani na usvajanje pravnih tekovina EU. Međutim, zemlje kandidati su dužne da dostave i informacije o uspostavljanju dovoljnog operativnog kapaciteta njihove carinske uprave o pitanjima kao što su: reforma i jačanje njihovih carinskih službi, sprovođenje mera za smanjenje vremena čekanja na granici, garantovanje zaštite autorskih prava i prava industrijske svojine, borba protiv privrednog i organizovanog kriminala, kao i protiv prevare i korupcije, poboljšanje interne koordinacije unutar carinske uprave i carinske administracije i drugih srodnih organa za sprovođenje (uključujući policiju i sudske vlasti) neophodnih zakonskih i institucionalnih mera da bi se obezbedila pravilna naplata i kontrola sredstava. Država kandidat mora da razvije politike, sisteme, procedure i instrumente tehnologije kompatibilne sa zahtevima i standardima EU i da obezbedi neophodne kapacitete za primenu i sprovođenje propisa, uključujući i povezivanje sa odgovarajućim kompjuterizovanim carinskim sistemima EU. Carinski organi moraju da obezbede i odgovarajući kapacitet za primenu i sprovođenje posebnih pravila predviđenih u odgovarajućim delovima pravnih tekovina EU, kao što su deo o spoljnoj trgovini, zdravlju i bezbednosti.

Srbija će nakon pristupanja, kao i sve države članice EU, primenjivati istu carinsku stopu na robu koja se uvozi iz zemalja koje nisu članice EU. Na primer, pristupanjem EU, granica Srbije sa Hrvatskom i Mađarskom će postati unutrašnja granica EU, na kojoj će se ukinuti carinske kontrole, dok će granica sa Bosnom i Hercegovinom postati spoljna, na kojoj će se carinska kontrola zadržati. Takođe, po pristupanju Srbije Evropskoj uniji, srpski državljani će moći da kupe robu u bilo kojoj državi članici EU i da je, bez ikakvih carinskih dažbina, uvezu u Srbiju.

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 29 održan je od 26. do 27. marta 2014. godine.

Bilateralni skrining za Poglavlje 29 održan je od 3. do 4. juna 2014. godine.

Pregovaračko poglavlje 29 deo je Klastera 3 - Konkurentnost i inkluzivni rast. Poglavlje je otovoreno 2017. godine.

Korisni linkovi:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en

Cooperation in the field of customs (CUSTOMS) | European Commission (europa.eu)

Customs 2021 - 2027 (europa.eu)

https://www.carina.rs/