Поглавље 29 – Царинска унија

Теме поглавља и преговора

Правне тековине ЕУ у овом поглављу састоје се углавном од инструмената којима се обезбеђује функционисање Царинске уније, као и ефикасна заштита и контрола спољних граница. Без Царинске уније ЕУ, Заједничка трговинска политика и развој Европске уније, њено заједничко пољопривредно тржиште и ефикасна координација економских и монетарних политика – не би били могући. Царинска унија је заснована на одредбама Уговора о функционисању ЕУ (TFEU), Глава II – Слободно кретање робе (чланови 28–33.). Чланом 28. је утврђено да Царинска унија обухвата укупну трговину робом, што укључује забрану царина и мера које имају исто дејство на увоз и извоз робе међу државама чланицама ЕУ, као и примену заједничке царинске тарифе на њихове трговинске односе са трећим државама. Појам Царинска унија подразумева простор на коме не постоје унутрашње препреке кретању робе, а на робу која улази из трећих земаља примењују се заједничка правила, царине и квоте.

Правне тековине ЕУ у овом сектору састоје се од законодавства које се директно примењује у државама чланицама и које укључује Царински кодекс ЕУ и пратеће одредбе о његовом спровођењу, Комбиновану номенклатуру ЕУ, Заједничку царинску тарифу са трговинским преференцијалима, тарифним квотама и тарифним суспензијама и другим царинским прописима ван опсега Царинског кодекса, као што су царинске контроле кривотворене и пиратске робе, прекурсора дрога и извоз културних добара. Надлежни генерални директорат у оквиру Европске комисије за ово поглавље је Генерални директорат за порезе и Царинску унију.

Републици Србији доступно је више програма Европске уније у овој области. Програми Царина и Фискалис омогућавају националним царинским и пореским управама могућност креирања и размене информација и експертизе, а Република Србија у њима учествује од 2014. односно 2015. године.

Институције које учествују у Преговарачкој групи за Царинску унију

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Министарства трговине, туризма и телекомуникација; Министарства привреде; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; Министарства здравља; Министарства културе и информисања; Министарства за европске интеграције; Републичког завода за статистику; Републичког секретаријата за законодавство.

Која је корист и резултат за Србију?

Преговори у поглављу Царинске уније су углавном концентрисани на усвајање правних тековина ЕУ. Међутим, земље кандидати су дужне да доставе и информације о успостављању довољног оперативног капацитета њихове царинске управе о питањима као што су: реформа и јачање њихових царинских служби, спровођење мера за смањење времена чекања на граници, гарантовање заштите ауторских права и права индустријске својине, борба против привредног и организованог криминала, као и против преваре и корупције, побољшање интерне координације унутар царинске управе и царинске администрације и других сродних органа за спровођење (укључујући полицију и судске власти) неопходних законских и институционалних мера да би се обезбедила правилна наплата и контрола средстава. Држава кандидат мора да развије политике, системе, процедуре и инструменте технологије компатибилне са захтевима и стандардима ЕУ и да обезбеди неопходне капацитете за примену и спровођење прописа, укључујући и повезивање са одговарајућим компјутеризованим царинским системима ЕУ. Царински органи морају да обезбеде и одговарајући капацитет за примену и спровођење посебних правила предвиђених у одговарајућим деловима правних тековина ЕУ, као што су део о спољној трговини, здрављу и безбедности.

Србија ће након приступања, као и све државе чланице ЕУ, примењивати исту царинску стопу на робу која се увози из земаља које нису чланице ЕУ. На пример, приступањем ЕУ, граница Србије са Хрватском и Мађарском ће постати унутрашња граница ЕУ, на којој ће се укинути царинске контроле, док ће граница са Босном и Херцеговином постати спољна, на којој ће се царинска контрола задржати. Такође, по приступању Србије Европској унији, српски држављани ће моћи да купе робу у било којој држави чланици ЕУ и да је, без икаквих царинских дажбина, увезу у Србију.

Експланаторни скрининг за Поглавље 29 одржан је од 26. до 27. марта 2014. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 29 одржан је од 3. до 4. јуна 2014. године.

Преговарачко поглавље 29 део је Кластера 3 - Конкурентност и инклузивни раст. Поглавље је отоворено 2017. године.

Корисни линкови:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en

Cooperation in the field of customs (CUSTOMS) | European Commission (europa.eu)

Customs 2021 - 2027 (europa.eu)

https://www.carina.rs/