Поглавље 16 – Опорезивање

Теме поглавља и преговора

Правне тековине ЕУ о опорезивању углавном покривају област индиректног опорезивања, како у погледу пореза на додату вредност, тако и у погледу акциза. Оне прописују дефиниције и начела пореза на додату вредност. Акцизе на минерална горива, дуванске производе и алкохолна пића подлежу директивама ЕУ о структури акциза, минималним стопама за сваку групу производа, као и производњи, држању, кретању и праћењу акцизне робе. Производи су подложни акцизама уколико се производе у Европској унији или увозе из трећих држава. Међутим, акциза се плаћа држави чланици у којој је роба пуштена у промет (са ограниченим изузецима), и по стопама које се примењују у тој држави чланици.

У вези са директним опорезивањем, правне тековине ЕУ покривају неке аспекте корпоративних пореза и углавном имају за циљ уклањање препрека за прекограничне активности између предузећа. Правне тековине EУ у области директног опорезивања уређују одређене аспекте пореза на добит и пореза на капитал. Циљ политике ЕУ у области директног опорезивања је отклањање поремећаја код прекограничних економских активности између привредних друштава унутар Европске уније. Истовремено, прописи ЕУ у овој области уређују и обезбеђивање ефективног опорезивања прихода од штедње, у виду камата које се исплаћују физичким лицима. Кодекс понашања за пословно опорезивање (Code of Conduct for business taxation) представља политичку обавезу држава чланица да спрече штетне пореске мере. Државе чланице се обавезују да неће уводити нове, као и да ће укинути постојеће штетне пореске мере.

Најзад, законодавство ЕУ у области административне сарадње и узајамне помоћи између пореских органа држава чланица прописује инструменте за размену података, са циљем решавања питања утаје и избегавања пореза, а истовремено и омогућава узајамну помоћ држава чланица у области повраћаја пореза.

Правне тековине EУ у области оперативног капацитета и компјутеризације обухватају правила у вези са успостављањем и функционисањем различитих информационих система за размену података између националних пореских управа (на пример, информациони систем за размену података о ПДВ, информациони систем за повраћај ПДВ, информациони систем за размену података између држава чланица у вези са посебним програмом за електронске услуге које субјекти ван ЕУ пружају грађанима ЕУ, информациони систем за размену података између држава чланица о произвођачима и трговцима акцизних производа, аутоматски систем за размену података у вези са приходом од камате на штедне депозите у електронском стандардизованом формату).

Институције које учествују у Преговарачкој групи за опорезивање

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства финансија; Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства привреде; Министарства здравља; Министарства за европске интеграције; Републичког секретаријата за законодавство.

Која је корист и резултат за Србију?

У ЕУ не постоји обавеза усклађивања свих врста пореза, а хармонизација у области пореза има за циљ координацију пореских система држава чланица ЕУ ради избегавања националних пореских мера које би могле да негативно утичу на функционисање унутрашњег тржишта ЕУ. Обавеза усклађивања законодавства постоји у области посредних пореза – пореза на додату вредност (ПДВ) и акциза – на следеће категорије производа: енергенте, дуванске производе и алкохолна пића. У погледу пореза на додату вредност, према прописима ЕУ, стандардна стопа не може бити нижа од 15%, а државе чланице могу да примењују и једну или две снижене стопе пореза на додату вредност које не смеју да буду ниже од 5%. У области директног опорезивања, правна тековина ЕУ обухвата само одређене аспекте опорезивања дохотка од штедње физичких лица и пореза на добит.

Експланаторни скрининг за Поглавље 16 одржан је од 14. до 15. октобра 2014. године.

Билатерални скрининг за Поглавље 16 одржан је од  5. до 6. марта 2015. године.

Преговарачко поглавље 16 део је Кластера 3 - Конкурентност и инклузивни раст. Дата су мерила за отварање и у току је израда акционих планова.

Корисни линкови:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en

https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html