Programi evropske teritorijalne saradnje

Programi evropske teritorijalne saradnje ili INTERREG programi. Nastali su na inicijativu Evropske komisije i predstavljaju finansijsku podršku EU saradnji pograničnih teritorija susednih država (prekogranična saradnja), saradnji delova ili celih država (transnacionalna saradnja) ili  saradnja na pan evropskom nivou koja pokriva sve članice EU i partnerske zemlje (međuregionalna saradnja) na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa. Od 2004. godine u EU programe teritorijalne saradnje (INTERREG) uključile su se i države koje nisu članice EU, čime je Srbija dobila mogućnost da razvija prekograničnu i transnacionalnu saradnju. U porodicu međuregionalnih programa Republika Srbija ulazi sa perspektivom 2021-2027 (IPA III).

Do 2023. godine je kroz programe prekogranične saradnje u Srbiji podneto više od 7000 predloga projekata, finansirano više od 1300 projekata koje je sprovodilo oko 1000 organizacija iz Srbije, a ugovoreno više od 400 miliona evra. Kroz realizovane projekte opremane su bolnice, škole, vrtići, deca iz pograničnih delova Srbije i susednih zemalja takmičila su se u sportu, renovirane su crkve, sarađivale su službe za zajedničko reagovanje u vanrednim situacijama i u borbi protiv trgovine narkoticima, građeni su granični prelazi, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, biciklističke staze, organizovani su koncerti, biciklističke trke, regate, ugrožene grupe su dobile novi podsticaj i veru u bolje sutra. Time se ostvaruje cilj evropske teritorijalne saradnje – stvaranje uslova za kvalitetniji život građana širom Evrope.

U finansijskom periodu 2021-2027 Evropska unija je za sprovođenje programa evropske teritorijalne saradnje u Srbiji opredelila 260 miliona evra za jedanaest programa

Bugarska – Srbija

(Interreg VI-A) IPA Program Bugarska – Srbija 2021-2027  je odobren odlukom Evropske Komisije 23.11.2022. godine, sa navedena 3 prioriteta:  1) Konkurentni pogranični region, 2) Integrisani razvoj pograničnog regiona i  3) Otporniji pogranični region.  Ukupan budžet Programa je oko 38,1 miliona evra (od kojih oko 32,4 miliona evra IPA sredstava), a udeo nacionalnog sufinansiranja (15%) obezbeđuju same institucije kao partneri na projektima. Program obuhvata sledeće okruge: Borski, Zaječarski, Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski u Srbiji, kao i okruge Vidin, Montana, Vraca, Sofija, Pernik i Ćustendil u Bugarskoj.

Ograničeni poziv za dostavljanje predloga strateškog projekta, u vrednosti od oko 8 miliona evra, sa predefinisanim aplikantima, planiran je u okviru prioriteta 3, a najveći deo programskog budžeta, preko 23 miliona evra, usmeren je na ulaganja u integrisani teritorijalni razvoj u okviru drugog prioriteta sa fokusom na turizam i specifične potrebe regiona. U okviru  prvog  prioriteta, biće podržani projekti za povećanje konkurentnosti MSP i otvaranje radnih mesta, a čija alokacija iznosi oko 6 miliona evra .  

Više informacija o Programu možete pronaći na sajtu: https://ipa-bgrs.mrrb.bg/en

Mađarska - Srbija

2014 – 2020

U okviru Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija za period 2014-2020 ukupno je bilo opredeljeno 76.616.470,00 evra od čega je 65.124.000,00 evra obezbeđeno kroz IPA fondove Evropske unije, a preostali iznos obezbeđen je kroz nacionalno sufinansiranje, preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa. U okviru ovog Programa bila su raspisana tri javna poziva, a ko-finansirano je ukupno 118 projekata u sledećim programskim prioritetima: poboljšanje sistema za prekogranično upravljanje vodama i sprečavanje rizika; smanjenje broja „uskih grla“ u prekograničnom saobraćaju; podsticanje saradnje u oblasti turizma i kulturnog nasleđa i unapređivanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz razvoj zasnovan na inovacijama.

Više informacija o Programu možete da pronađete na sajtu: http://www.interreg-ipa-husrb.com/

2021 – 2027

Osnovni cilj Interreg VI-A IPA programa Mađarska - Srbija u periodu 2021- 2027 je da podstakne harmoničan razvoj pograničnog regiona, putem pružanja finansijske podrške izvrsnim projektnim idejama neprofitnih organizacija sa teritorije obuhvaćene programom. Ukupan doprinos Evropske unije ovom Programu (ERDF/IPA-Instrument za pretpristupnu pomoć) je 63.550.000,00 evra. Uzimajući u obzir nacionalno sufinansiranje (uključujući i sopstveni doprinos projektnih partnera), ukupan budžet novog Interreg VI-A IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija iznosi 74.764.708,00 evra. Planirano je da se raspišu dva javna poziva, u sledećim prioritetnim oblastima i ciljevima: 1. Zeleniji region (Cilj 1.1: Prilagođavanje klimatskim promenama, prevencija rizika; Cilj 1.2: Biodiverzitet i smanjeno zagađenje); 2. Unapređenje ljudskih i kulturnih vrednosti (Cilj 2.1: Obrazovanje i celoživotno učenje; Cilj 2.2: Kultura i turizam); 3. Prekogranična institucionalna i civilna saradnja (Cilj 3.1: Harmonični susedski odnosi kroz saradnju; Cilj 3.2: Upravljanje graničnim prelazima).

Više informacija o Programu možete da pronađete na sajtu:

https://hungary-serbia.eu/srb

Rumunija – Srbija

Program INTERREG IPA Rumunija-Srbija 2021-2027 raspolaže ukupnim budžetom u iznosu od 87.725.681 evra, od čega 74.566.827 evra (85%) predstavlja IPA/EU doprinos, dok je predviđeni udeo nacionalnog sufinansiranja koji obezbeđuju institucije partneri na projektima 13.158.854 evra (15%). Podržani su investicioni projekti u okviru sledećih prioriteta:
- Zaštita životne sredine i upravljanje rizicima (očuvanje i zaštita prirode, biodiverziteta i zelena infrastruktura; obnovljivi izvori energije; energetska efikasnost i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte; prilagođavanje klimatskim promenama i prevencija rizika od prirodnih katastrofa)
- Društveni i ekonomski razvoj (jednak pristup inkluzivnim i kvalitetnim uslugama u obrazovanju, obukama i celoživotnom učenju; uslugama zdravstvene zaštite, prilagodljivost zdravstvenih sistema; jačanje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju, socijalnoj inkluziji i socijalnim inovacijama)    Unapređenje kapaciteta za upravljanje granicama (jačanje institucionalnih kapaciteta organa javne vlasti, prvenstveno nadležnih za upravljanje određenom teritorijom)
Više informacija o Programu dostupno je na veb stranici: Interreg IPA Romania – Serbia Programme 2021 – 2027 (romania-serbia.net)

Srbija –  Severna Makedonija

U okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija za period 2021 - 2027 ukupno je opredeljeno 9.734.117,65 evra, od čega je 8.400,000,00 evra obezbeđeno kroz IPA fondove Evropske unije, a preostali iznos obezbeđuje se kroz nacionalno sufinansiranje preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa. Prioriteti Programa su: promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije; podsticanje turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa.

Više informacija o Programu možete da pronađete na sajtu: https://eu.rs-mk.org/

Srbija – Bosna i Hercegovina

U okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za period 2021 - 2027 ukupno je opredeljeno 16.223.529,41 evra, od kojih je 14.000.000,00 evra obezbeđeno kroz IPA fondove Evropske unije, a preostali iznos obezbeđuje se kroz nacionalno sufinansiranje preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa. Prioriteti Programa su: ulaganje u obrazovanje, omladinu i razvoj veština; podsticanje turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa.

Više informacija o Programu možete da pronađete na sajtu: http://srb-bih.org/

Srbija – Crna Gora

U okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora za period 2021-2027 opredeljeno je 9.734.117,60 evra, od čega je 8.400.000,00 evra obezbeđeno kroz IPA fondove Evropske unije, a preostali iznos obezbeđuje se kroz nacionalno sufinansiranje preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa. Prioriteti Programa su: promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije; podsticanje turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa.

Više informacija o Programu možete da pronađete na sajtu: https://www.cbcsrb-mne.org/en/

Hrvatska – Srbija

U okviru Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija za period 2021-2027 ukupno je obezbeđeno 45.037.239,00 evra, od kojih je 34.801.503,00 evra obezbeđeno kroz IPA fondove Evropske unije, a preostali iznos obezbeđuje se kroz nacionalno sufinansiranje preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa. Prioriteti Programa su: istraživanje i inovacije, obnovljivi izvori energije, adaptacija na klimatske promene, zdravstvena i socijalna zaštita, turizam i kultura.

Više informacija o Programu možete da pronađete na sajtu: https://interreg-croatia-serbia.eu/

Interreg IPA Jadransko-jonski program – IPA ADRION

CILj PROGRAMA

Opšti cilj programa IPA ADRION je uspešno rešavanje zajedničkih izazova Jadransko-jonskog regiona, poput zaštite biodiverziteta, klimatskih promena, održivog transporta, kroz implementaciju inovativnih modela i alata koji deluju kao ključni instrumenti za identifikaciju zajedničkih rešenja, doprinoseći time da region postane pametniji i zeleniji i bude u stanju da podnese ekonomske šokove u budućnosti.


PROGRAMSKI PRIORITETI I SPECIFIČNI CILjEVI
Podrška pametnijem Jadransko-jonskom regionu 
•    Razvoj i unapređenje istraživačkih i inovativnih kapaciteta i usvajanje naprednih tehnologija
•    Razvoj veština za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i preduzetništvo
Podrška zelenijem Jadransko-jonskom regionu otpornijem na klimatske promene 
•    Promovisanje prilagođavanja na klimatske promene i prevencija rizika od katastrofa, podizanje otpornosti, uzimajući u obzir pristupe zasnovane na ekosistemima
•    Promovisanje tranzicije na cirkularnu i resursno efikasnu ekonomiju 
•    Unapređenje zaštite i očuvanja prirode, biodiverziteta i zelene infrastrukture, uključujući urbana područja, i smanjenje svih oblika zagađenja
•    Promovisanje održive multimodalne urbane mobilnosti, kao deo tranzicije ka ekonomiji sa neto nultom emisijom ugljenika
Podrška Jadransko-jonskom regionu koji je ugljenično neutralan i bolje povezan 
•    Razvoj i unapređenje održive, klimatski otporne, inteligentne i intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti, uključujući poboljšan pristup TEN-T-u i prekograničnoj mobilnosti
Podrška upravljanju Jadransko-jonskim regionom (ISO1 – Bolje upravljanje Interregom)
•    Podrška upravljanju EUSAIR-om i institucionalnim kapacitetima organa vlasti

VREDNOST PROGRAMA: 136,688,515.00 evra

GEOGRAFSKA OBLAST 
Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Crna Gora, San Marino, Severna Makedonija, Slovenija i Srbija

Dokumenta koje možete preuzeti

Nacionalna pravila:
•    Nacionalna pravila o prihvatljivosti troškova
•    Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije – IPA III
•    Procedura za žalbe na FLC sertifikat
Ostalo: 
•    Programski dokument – IPA ADRION
•    IPA dokumentacija 

Detaljnije informacije o programu IPA ADRION dostupne su na zvaničnoj internet stranici programa: https://www.interreg-ipa-adrion.eu/
 

 

Interreg Program za Dunavski region

Interreg VI-B Program za Dunavski region je transnacionalni program saradnje za period 2021-2027, u kome učestvuje 14 zemalja Evrope. Od njih su devet zemalja članica EU (Austrija, Nemačka – pokrajine Baden Virtemberg i Bajern, Slovačka Republika, Češka Republika, Mađarska, Slovenija, Rumunija, Bugarska i Hrvatska) i pet zemalja koje su kandidati za članstvo u EU: Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Moldavija, kao i "dunavski" regioni Ukrajine.

U okviru ovog programa opredeljeno je ukupno 266.379.942,00 evra, od čega 213.103.953,00 evra čine sredstva EU, dok se preostali iznos obezbeđuje kroz nacionalno sufinansiranje preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa. Prioritetne oblasti za finansiranje uključuju inovacije, zaštitu životne sredine, socijalne usluge, razvoj kulture i turizma i podršku Dunavskoj makro-regionalnoj strategiji.

Više informacija o programu možete da pronađete na sajtu: http://www.interreg-danube.eu/

URBAKT

URBAKT IV (2021-2027) je program evropske teritorijalne saradnje, sa sedištem u Parizu, koji podržava gradove i opštine širom Evrope u rešavanju komunalnih i drugih problema i poboljšanju uslova života svojih građana kroz razmenu znanja i iskustava. URBAKT IV program omogućuje gradovima i opštinama da kroz projekte umrežavanja sa drugim gradovima ili opštinama, prenošenjem primera dobrih praksi unaprede svoje politike urbanog razvoja i unaprede učešće građana u procesima planiranja i sprovođenja tih politika. Program postoji 20 godina, a od 2023. godine EU je obezbedila finansijska sredstva za učešće državama korisnicima IPA fondova (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija), a od decembra 2023. godine, URBAKT IV obuhvata i države korisnice Instrumenta za susedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju - Ukrajinu i Moldaviju.

URBAKT IV program u sprovođenju svojih aktivnosti integriše sveobuhvatne prioritete EU koji se odnose na digitalizaciju, zelenu tranziciju i rodnu ravnopravnost.

Ukupan budžet URBAKT IV programa  za period 2021-2027. godine je 86.769.000 evra, od čega su iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) opredeljena sredstva u iznosu od 79.769.000 evra, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) sredstva u iznosu od 5.000.000 evra i iz Instrumenta za susedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju sredstva u iznosu od 2.000.000 evra.

Više informacija o programu možete da pronađete na sajtu: www.urbact.eu

Interreg Evropa

Interreg Evropa je program evropske međuregionalne saradnje, koji pruža podršku lokalnim, regionalnim i nacionalnim upravama širom Evrope kako bi se smanjile razlike u nivoima razvoja, rasta i kvaliteta života. Fokus programa je na prepoznavanju i razmeni dobrih iskustava među evropskim regionima kako bi se unapredile politike regionalnog razvoja. Programske aktivnosti se realizuju kroz projekte, u okviru kojih ograničen broj regiona razmenjuje iskustva o zajedničkim temama regionalnog razvoja i kroz platformu za unapređenje politika, gde se razrađuju projektni rezultati i kapitalizuju najbolje prakse, kako bi bili dostupni svim regionima.

Program Interreg Evropa postoji više od 20 godina. Od 2024. godine EU je obezbedila finansijska sredstva za učešće država korisnica IPA fondova (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija), kao i za države korisnice Instrumenta za susedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju - Ukrajinu i Moldaviju.

Korisnici programa mogu biti organi javne uprave i organizacije koje se bave određenim aspektima regionalnog razvoja, organizacije koje daju podršku poslovanju (razvojne agencije, agencije za inovacije, privredne komore, klasteri...), organizacije za zaštitu životne sredine (agencije za životnu sredinu, agencije za energetiku, nevladine organizacije...), obrazovne i istraživačke institucije (univerziteti, istraživački centri...).

Program podržava prioritete kohezione politike EU: pametnija, zelenija, povezanija, socijalnija Evropa, kao i Evropa bliža građanima.

Ukupan budžet programa Interreg Evropa za period 2021-2027. godine je 394 miliona evra, od čega je 384 miliona evra iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), dok je 10 miliona evra iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Više informacija o programu možete da pronađete na sajtu: https://www.interregeurope.eu/