Програми европске територијалне сарадње

Програми европске територијалне сарадње или ИНТЕРРЕГ програми. Настали су на иницијативу Европске комисије и представљају финансијску подршку ЕУ сарадњи пограничних територија суседних држава (прекогранична сарадња), сарадњи делова или целих држава (транснационална сарадња) или  сарадња на пан европском нивоу која покрива све чланице ЕУ и партнерске земље (међурегионална сарадња) на решавању питања од заједничког интереса. Од 2004. године у ЕУ програме територијалне сарадње (ИНТЕРРЕГ) укључиле су се и државе које нису чланице ЕУ, чиме је Србија добила могућност да развија прекограничну и транснационалну сарадњу. У породицу међурегионалних програма Република Србија улази са перспективом 2021-2027 (ИПА III).

До 2023. године је кроз програме прекограничне сарадње у Србији поднето више од 7000 предлога пројеката, финансирано више од 1300 пројеката које је спроводило око 1000 организација из Србије, а уговорено више од 400 милиона евра. Кроз реализоване пројекте опремане су болнице, школе, вртићи, деца из пограничних делова Србије и суседних земаља такмичила су се у спорту, реновиране су цркве, сарађивале су службе за заједничко реаговање у ванредним ситуацијама и у борби против трговине наркотицима, грађени су гранични прелази, фабрике за пречишћавање отпадних вода, бициклистичке стазе, организовани су концерти, бициклистичке трке, регате, угрожене групе су добиле нови подстицај и веру у боље сутра. Тиме се остварује циљ европске територијалне сарадње – стварање услова за квалитетнији живот грађана широм Европе.

У финансијском периоду 2021-2027 Европска унија је за спровођење програма европске територијалне сарадње у Србији определила 260 милиона евра за једанаест програма

Бугарска – Србија

(Интеррег VI-А) ИПА Програм Бугарска – Србија 2021-2027  је одобрен одлуком Европске Комисије 23.11.2022. године, са наведена 3 приоритета:  1) Конкурентни погранични регион, 2) Интегрисани развој пограничног региона и  3) Отпорнији погранични регион.  Укупан буџет Програма је око 38,1 милиона евра (од којих око 32,4 милиона евра ИПА средстава), а удео националног суфинансирања (15%) обезбеђују саме институције као партнери на пројектима. Програм обухвата следеће округе: Борски, Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски у Србији, као и округе Видин, Монтана, Враца, Софија, Перник и Ћустендил у Бугарској.

Ограничени позив за достављање предлога стратешког пројекта, у вредности од око 8 милиона евра, са предефинисаним апликантима, планиран је у оквиру приоритета 3, а највећи део програмског буџета, преко 23 милиона евра, усмерен је на улагања у интегрисани територијални развој у оквиру другог приоритета са фокусом на туризам и специфичне потребе региона. У оквиру  првог  приоритета, биће подржани пројекти за повећање конкурентности МСП и отварање радних места, а чија алокација износи око 6 милиона евра .  

Више информација о Програму можете пронаћи на сајту: https://ipa-bgrs.mrrb.bg/en

Мађарска - Србија

2014 – 2020

У оквиру Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија за период 2014-2020 укупно је било опредељено 76.616.470,00 евра од чега је 65.124.000,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђен је кроз национално суфинансирање, преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма. У оквиру овог Програма била су расписана три јавна позива, а ко-финансирано је укупно 118 пројеката у следећим програмским приоритетима: побољшање система за прекогранично управљање водама и спречавање ризика; смањење броја „уских грла“ у прекограничном саобраћају; подстицање сарадње у области туризма и културног наслеђа и унапређивање конкурентности малих и средњих предузећа кроз развој заснован на иновацијама.

Више информација о Програму можете да пронађете на сајту: http://www.interreg-ipa-husrb.com/

2021 – 2027

Основни циљ Интеррег VI-А ИПА програма Мађарска - Србија у периоду 2021- 2027 је да подстакне хармоничан развој пограничног региона, путем пружања финансијске подршке изврсним пројектним идејама непрофитних организација са територије обухваћене програмом. Укупан допринос Европске уније овом Програму (ЕРДФ/ИПА-Инструмент за претприступну помоћ) је 63.550.000,00 евра. Узимајући у обзир национално суфинансирање (укључујући и сопствени допринос пројектних партнера), укупан буџет новог Интеррег VI-А ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија износи 74.764.708,00 евра. Планирано је да се распишу два јавна позива, у следећим приоритетним областима и циљевима: 1. Зеленији регион (Циљ 1.1: Прилагођавање климатским променама, превенција ризика; Циљ 1.2: Биодиверзитет и смањено загађење); 2. Унапређење људских и културних вредности (Циљ 2.1: Образовање и целоживотно учење; Циљ 2.2: Kултура и туризам); 3. Прекогранична институционална и цивилна сарадња (Циљ 3.1: Хармонични суседски односи кроз сарадњу; Циљ 3.2: Управљање граничним прелазима).

Више информација о Програму можете да пронађете на сајту:

https://hungary-serbia.eu/srb

Румунија – Србија

Програм ИНТЕРРЕГ ИПА Румунија-Србија 2021-2027 располаже укупним буџетом у износу од 87.725.681 евра, од чега 74.566.827 евра (85%) представља ИПА/ЕУ допринос, док је предвиђени удео националног суфинансирања који обезбеђују институције партнери на пројектима 13.158.854 евра (15%). Подржани су инвестициони пројекти у оквиру следећих приоритета:
- Заштита животне средине и управљање ризицима (очување и заштита природе, биодиверзитета и зелена инфраструктура; обновљиви извори енергије; енергетска ефикасност и смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште; прилагођавање климатским променама и превенција ризика од природних катастрофа)
- Друштвени и економски развој (једнак приступ инклузивним и квалитетним услугама у образовању, обукама и целоживотном учењу; услугама здравствене заштите, прилагодљивост здравствених система; јачање улоге културе и одрживог туризма у економском развоју, социјалној инклузији и социјалним иновацијама)    Унапређење капацитета за управљање границама (јачање институционалних капацитета органа јавне власти, првенствено надлежних за управљање одређеном територијом)
Више информација о Програму доступно је на веб страници: Interreg IPA Romania – Serbia Programme 2021 – 2027 (romania-serbia.net)

Србија –  Северна Македонија

У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Северна Македонија за период 2021 - 2027 укупно је опредељено 9.734.117,65 евра, од чега је 8.400,000,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма. Приоритети Програма су: промоција запошљавања, мобилности радне снаге и прекограничне социјалне и културне инклузије; подстицање туризма и очувања културног и природног наслеђа.

Више информација о Програму можете да пронађете на сајту: https://eu.rs-mk.org/

Србија – Босна и Херцеговина

У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина за период 2021 - 2027 укупно је опредељено 16.223.529,41 евра, од којих је 14.000.000,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма. Приоритети Програма су: улагање у образовање, омладину и развој вештина; подстицање туризма и очувања културног и природног наслеђа.

Више информација о Програму можете да пронађете на сајту: http://srb-bih.org/

Србија – Црна Гора

У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора за период 2021-2027 опредељено је 9.734.117,60 евра, од чега је 8.400.000,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма. Приоритети Програма су: промоција запошљавања, мобилности радне снаге и прекограничне социјалне и културне инклузије; подстицање туризма и очувања културног и природног наслеђа.

Више информација о Програму можете да пронађете на сајту: https://www.cbcsrb-mne.org/en/

Хрватска – Србија

У оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија за период 2021-2027 укупно је обезбеђено 45.037.239,00 евра, од којих је 34.801.503,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма. Приоритети Програма су: истраживање и иновације, обновљиви извори енергије, адаптација на климатске промене, здравствена и социјална заштита, туризам и култура.

Више информација о Програму можете да пронађете на сајту: https://interreg-croatia-serbia.eu/

Интеррег ИПА Јадранско-јонски програм – ИПА АДРИОН

ЦИЉ ПРОГРАМА

Општи циљ програма ИПА АДРИОН је успешно решавање заједничких изазова Јадранско-јонског региона, попут заштите биодиверзитета, климатских промена, одрживог транспорта, кроз имплементацију иновативних модела и алата који делују као кључни инструменти за идентификацију заједничких решења, доприносећи тиме да регион постане паметнији и зеленији и буде у стању да поднесе економске шокове у будућности.


ПРОГРАМСКИ ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
Подршка паметнијем Јадранско-јонском региону 
•    Развој и унапређење истраживачких и иновативних капацитета и усвајање напредних технологија
•    Развој вештина за паметну специјализацију, индустријску транзицију и предузетништво
Подршка зеленијем Јадранско-јонском региону отпорнијем на климатске промене 
•    Промовисање прилагођавања на климатске промене и превенција ризика од катастрофа, подизање отпорности, узимајући у обзир приступе засноване на екосистемима
•    Промовисање транзиције на циркуларну и ресурсно ефикасну економију 
•    Унапређење заштите и очувања природе, биодиверзитета и зелене инфраструктуре, укључујући урбана подручја, и смањење свих облика загађења
•    Промовисање одрживе мултимодалне урбане мобилности, као део транзиције ка економији са нето нултом емисијом угљеника
Подршка Јадранско-јонском региону који је угљенично неутралан и боље повезан 
•    Развој и унапређење одрживе, климатски отпорне, интелигентне и интермодалне националне, регионалне и локалне мобилности, укључујући побољшан приступ ТЕН-Т-у и прекограничној мобилности
Подршка управљању Јадранско-јонским регионом (ISO1 – Боље управљање Интеррегом)
•    Подршка управљању ЕУСАИР-ом и институционалним капацитетима органа власти

ВРЕДНОСТ ПРОГРАМА: 136,688,515.00 евра

ГЕОГРАФСКА ОБЛАСТ 
Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, Италија, Црна Гора, Сан Марино, Северна Македонија, Словенија и Србија

Документа које можете преузети

Национална правила:
•    Национална правила о прихватљивости трошкова
•    Закон о потврђивању оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије – ИПА III
•    Процедура за жалбе на ФЛЦ сертификат
Остало: 
•    Програмски документ – ИПА АДРИОН
•    ИПА документација 

Детаљније информације о програму ИПА АДРИОН доступне су на званичној интернет страници програма: https://www.interreg-ipa-adrion.eu/
 

 

Интеррег Програм за Дунавски регион

Интеррег VI-Б Програм за Дунавски регион је транснационални програм сарадње за период 2021-2027, у коме учествује 14 земаља Европе. Од њих су девет земаља чланица ЕУ (Аустрија, Немачка – покрајине Баден Виртемберг и Бајерн, Словачка Република, Чешка Република, Мађарска, Словенија, Румунија, Бугарска и Хрватска) и пет земаља које су кандидати за чланство у ЕУ: Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Молдавија, као и "дунавски" региони Украјине.

У оквиру овог програма опредељено је укупно 266.379.942,00 евра, од чега 213.103.953,00 евра чине средства ЕУ, док се преостали износ обезбеђује кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма. Приоритетне области за финансирање укључују иновације, заштиту животне средине, социјалне услуге, развој културе и туризма и подршку Дунавској макро-регионалној стратегији.

Више информација о програму можете да пронађете на сајту: http://www.interreg-danube.eu/

УРБАКТ

УРБАКТ IV (2021-2027) је програм европске територијалне сарадње, са седиштем у Паризу, који подржава градове и општине широм Европе у решавању комуналних и других проблема и побољшању услова живота својих грађана кроз размену знања и искустава. УРБАКТ IV програм омогућује градовима и општинама да кроз пројекте умрежавања са другим градовима или општинама, преношењем примера добрих пракси унапреде своје политике урбаног развоја и унапреде учешће грађана у процесима планирања и спровођења тих политика. Програм постоји 20 година, а од 2023. године ЕУ је обезбедила финансијска средства за учешће државама корисницима ИПА фондова (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Албанија), а од децембра 2023. године, УРБАКТ IV обухвата и државе кориснице Инструмента за суседство, развој и међународну сарадњу - Украјину и Молдавију.

УРБАКТ IV програм у спровођењу својих активности интегрише свеобухватне приоритете ЕУ који се односе на дигитализацију, зелену транзицију и родну равноправност.

Укупан буџет УРБАКТ IV програма  за период 2021-2027. године је 86.769.000 евра, од чега су из Европског фонда за регионални развој (ЕРДФ) опредељена средства у износу од 79.769.000 евра, из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) средства у износу од 5.000.000 евра и из Инструмента за суседство, развој и међународну сарадњу средства у износу од 2.000.000 евра.

Више информација о програму можете да пронађете на сајту: www.urbact.eu

Интеррег Европа

Интеррег Европа је програм европске међурегионалне сарадње, који пружа подршку локалним, регионалним и националним управама широм Европе како би се смањиле разлике у нивоима развоја, раста и квалитета живота. Фокус програма је на препознавању и размени добрих искустава међу европским регионима како би се унапредиле политике регионалног развоја. Програмске активности се реализују кроз пројекте, у оквиру којих ограничен број региона размењује искуства о заједничким темама регионалног развоја и кроз платформу за унапређење политика, где се разрађују пројектни резултати и капитализују најбоље праксе, како би били доступни свим регионима.

Програм Интеррег Европа постоји више од 20 година. Од 2024. године ЕУ је обезбедила финансијска средства за учешће држава корисница ИПА фондова (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Албанија), као и за државе кориснице Инструмента за суседство, развој и међународну сарадњу - Украјину и Молдавију.

Корисници програма могу бити органи јавне управе и организације које се баве одређеним аспектима регионалног развоја, организације које дају подршку пословању (развојне агенције, агенције за иновације, привредне коморе, кластери...), организације за заштиту животне средине (агенције за животну средину, агенције за енергетику, невладине организације...), образовне и истраживачке институције (универзитети, истраживачки центри...).

Програм подржава приоритете кохезионе политике ЕУ: паметнија, зеленија, повезанија, социјалнија Европа, као и Европа ближа грађанима.

Укупан буџет програма Интеррег Европа за период 2021-2027. године је 394 милиона евра, од чега је 384 милиона евра из Европског фонда за регионални развој (ЕФРР), док је 10 милиона евра из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА).

Више информација о програму можете да пронађете на сајту: https://www.interregeurope.eu/