Instrument za pretpristupnu pomoć 2021 - 2027

Politički dogovor između Evropskog parlamenta i Saveta EU u vezi sa IPA III instrumentom je postignut 2. juna 2021. godine. Evropski parlament je zajedno sa Savetom EU 15. septembra 2021. godine usvojio Uredbu o IPA III instrumentu za period 2021-2027.   Uredba je zvanično počela da važi 20. septembra 2021. objavljivanjem u Službenom Glasniku Evropske unije, sa retroaktivnim datumom primene počevši od 1. januara 2021. godine. Na ovaj način je zvanično utvrđeno da će u periodu 2021-2027. svim IPA korisnicama na raspolaganju putem ovog instrumenta biti stavljeno 14,162 milijarde evra i ispunjava se deo preduslova za potpisivanje i sprovođenje IPA2021 i budućih  Akcionih programa IPA koje R. Srbija razvija.

Opšti cilj IPA III predstavlja podrška korisnicima u sprovođenju političkih, institucionalnih, ekonomskih i socijalnih reformi potrebnih za njihovo usklađivanje sa vrednostima i pravilima EU i postizanje članstva u EU. Pored toga, predlog uredbe sadrži listu specifičnih ciljeva grupisanih u pet kategorija (tzv. „Prozora“).  

1. Vladavina prava, osnovna prava i demokratija (15,1%)

2. Dobro upravljanje, usklađivanje sa pravnim tekovinama EU, strateška komunikacija i dobrosusedski odnosi (16,6%)

3. Zelena agenda i održivo povezivanje (42,4%)

4. Konkurentnost i inkluzivni rast (22,3%)

5. Teritorijalna i prekogranična saradnja (3,5%)

Kako bi postigla uravnoteženu raspodelu sredstava među IPA korisnicama, EK je predložila princip „pravične raspodele“ koji će se meriti tokom celog perioda sprovođenja IPA III (2021. - 2027.), a ne na godišnjoj osnovi. Međutim, pristup fondovima će se pored pomenutog principa zasnivati na kriterijumima kao što su: usklađenost sa strateškim okvirom i IPA III programskim okvirom, spremnost projekata / programa za sprovođenje i njihov očekivani uticaj i napredak u procesu evropskih integracija sa posebnom pažnjom na oblasti vladavine prava, osnovnih prava i dobrog upravljanja.

Svi korisnici IPA III će biti u obavezi da pripreme tzv. „Strateški odgovor“, dokument koji bi sadržao pregled usklađenosti nacionalnog strateškog okvira i IPA III programskog okvira za svih pet „Prozora“ (prioritetnih područja). Ovim dokumentom će između ostalog biti precizirane i akcije koje se predlažu za finansiranje iz sredstava IPA III za period od 2021 do 2024. godine.   

Strateški odgovor za period do 2024. godine će uključivati analizu situacije, prioritete i mere za svih pet „prozora“ (prioritetnih područja) koji imaju za cilj postizanje ciljeva definisanih  u IPA III  Programskom  okviru.

Postojeće IPA strukture treba da posluže kao osnova za efikasno korišćenje ovog instrumenta ali i druge potencijalne izvore EU sredstava. Na ovaj način, kao i sprovođenjem IPA programa po modelu indirektnog upravljanja, nastaviće se jačanje kapaciteta nužnih za prelazak na upotrebu fondova Kohezione politike. Glavni partneri u procesu planiranja i programiranja instrumenta IPA III biće, kao i do sada, Nacionalni IPA koordinator i Delegacija EU.

Više informacija možete da nađete na sledećem linku: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance/how-does-it-work_en

IPA 2021

PREGLED SADRŽINE GODIŠNjEG IPA PROGRAMA ZA 2021

Doprinos EU realizaciji godišnjeg IPA program za 2021. godinu iznosi 122,14 miliona evra.  U nastavku se nalazi opis akcija koje su deo ovog programa:

AKCIONI DOKUMENT PODRŠKA PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA

1. Podrška Državnoj revizorskoj instituciji.Cilj Akcije je da doprinese jačanju kapaciteta Državne revizorske institucije za sprovođenje strateški orijentisanih revizija, revizija u oblasti zaštite životne sredine i razvijanju novog sistema preporuka koji potvrđuje koristi obavljanja funkcije Državne revizorske institucije.

Budžet: 1,5 miliona evra

Model upravljanja: indirektno (tvining)

2. Podrška povećanja efikasnosti u sprovođenju budžeta i upravljanju javnim finansijama koja  obuhvata sledeće intervencije:

2.1. Podrška u oblasti interne kontrole javnih finansija i u implementaciji Strategiji upravljačke odgovornosti. Akcija uključuje podršku u unapređenju  upravljačke odgovornosti i sistema kontrole u javnom sektoru, daljem razvoju funkcije interne revizije u javnom sektoru i jačanju uloge praćenja Centralne jedinice za harmonizaciju u pogledu stanja interne kontrole u javnom sektoru.

2.2. Dalje unapređenje sistema javnih nabavki u Republici Srbiji. Akcija bi trebala da doprinese jačanju kapaciteta osoblja zaposlenog na poslovima sprovođenja javnih nabavki na svim nivoima vlasti, uključujući lokalne samouprave. Intervencija bi takođe trebala da doprinese daljem unapređenju elektronskih javnih nabavki kao i sistema javnih nabavki u delu koji se tiče prevencije i borbe protiv neregularnosti i korupcije. 2.3. Jačanje pravnog okvira i institucionalnih kapaciteta u pravcu ispunjenja zahteva iz procesa pristupanja koji se tiču razvoja VIES informacionog sistema. Akcija će obezbediti pomoć u uspostavljanju preduslova za fazno uvođenje i razvoj VIES sistema (sistem za razmenu podataka o PDV obveznicima) kroz pripremu preporuka za dalje usklađivanje nacionalnog zakonodavstva, pripremu Strategije za razvoj VIES sistema i razvoj tehničke specifikacije za VIES sistem.  

2.4. Podrška upravljanju procesima Uprave carina. Akcija bi trebala da podrži Upravu carina u donošenju odluka i upravljanju poslovnim procesima koji se tiču carinskih postupaka, upravljanja finansijskim podacima, analizom rizika, naknadnog carinjenja i pripreme adekvatnog povezivanja sa relevantnim EU sistemima.  

2.5. Podrška za uspostavljanje integrisanog sistema za upravljanje tarifama Uprave carina. Podrška Upravi carina u usklađivanju tarifnog domena sa EU standardima, u kontekstu procesa pristupanja kao i podrška u primeni integrisanog sistema upravljanja tarifama. Primena ovog integrisanog sistema predstavlja jedan od veoma bitnih momenata u kontekstu procesa EU integracija, s obzirom da bi ovaj sistem trebao da se poveze sa DG TAXUD.  

Budžet: 13.5 miliona evra

Model upravljanja: indirektno od strane međunarodne organizacije (UNDP)

3. Podrška učešću u EU programima kroz jačanje kapaciteta. Akcija podrazumeva nastavak podrške EU u jačanju kapaciteta relevantnih nacionalnih struktura, institucija, kao i potencijalnim podnosiocima zahteva za efikasno i delotvorno upravljanje, koordinaciju i sprovođenje programa Unije u novoj finansijskoj perspektivi 2021-2027. Na ovaj način bi se povećao broj projekata koji se finansiraju iz programa EU.

Budžet: 1,5 miliona evra

Model upravljanja: direktno

4. Pravna podrška pregovorima (PLAK) - Akcijom se predviđa nastavak podrške u domenu usklađivanja i jačanja kapaciteta institucija za sprovođenje i primenu propisa koji su usklađeni sa propisima Evropske unije u skladu sa novom metodologijom za pregovore o pristupanju EU.

Budžet: 1,8 miliona evra

Model upravljanja: direktno

5. Podrška uspostavljanju integrisanog upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi na osnovu kompetencija - uspostavljanje sistema praćenja i evaluacije i uvođenje modaliteta za razvoj karijere podržaće dalju primenu izmena Zakona o državnim službenicima; uspostaviće se metodologija i set indikatora koji će predstavljati instrumente za podršku radu analitičkih kapaciteta.Budžet: 1,5 miliona evra

Model upravljanja: direktno

6. Nealocirana sredstva – predviđa podršku sprovođenju reformi u oblasti evropskih integracija uključujući i podršku za pripremu planskih i programskih dokumenata i infrastrukturnih projekata (Project Preparation Facility - PPF).

Budžet: 10 miliona evra

Model upravljanja: direktno/indirektno za tvining

7. Sprovođenje evaluacija – sredstva su opredeljena za sprovođenje prethodnih, srednjoročnih i finalnih evaluacija na osnovu odobrenog Plana evaluacija.

Budžet: 1,5 miliona evra

Model upravljanja: direktno

AKCIONI DOKUMENT INKLUZIVNI RAST

1. Podrška za unapređenje sistema javnog zdravlja za bolje reakcije u hitnim situacijama u skladu sa EU i međunarodnim standardima. Podrazumeva opremanje laboratorija za obradu uzoraka svih vrsta biomedicinskih pretnji, opremanje zdravstvenih ustanova za dijagnostiku i lečenje, unapređenje procedura za reakciju svih nivoa zdravstvenih ustanova na pretnje bilo koje vrste, unapređenje pratećih usluga psiho-socijalne podrške, kampanje za podizanje nivoa svesti među građanima o merama zaštite i potrebnu obuku osoblja u sistemu javnog zdravlja.

Budžet: 12 miliona evra

Model upravljanja: indirektno sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i UNDP-em.

AKCIONI DOKUMENT KONKURENTNOST I POLjOPRIVREDA

1.    Podrška integraciji Srbije u jedinstveno tržište. Obuhvata intervencije u oblastima tržišnog nadzora, zaštite potrošača, zaštite intelektualnih prava i konkurencije/državne pomoći kao i uspostavljanja jedinstvene tačke kontakta u oblasti pružanja usluga. Modalitet implementacije pretpostavlja indirektno upravljanje od strane institucija država članica ili međunarodnih partnera.

Budžet: 8 miliona evra

Model upravljanja: indirektno sa državom članicom ili međunarodnom organizacijom

2.Usklađivanje sa novom zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) u okviru kojeg su predviđene sledeće intervencije:

2.1  Povećani kapaciteti ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ruralni razvoj i njegove Agencije za plaćanja za obradu direktnih plaćanja, mere ruralnog razvoja u okviru nove ZPP i upravljanje tržišnom organizacijom i strukturnom podrškom u ribarstvu. Predviđena je podrška izradi prve faze funkcionalnog Integrisanog sistema upravljanja i kontrole (IACS) kroz dva ugovora, tehničku podršku i nabavku opreme ukupne vrednosti 3.790.000,00 evra. Predviđena podrška podrazumeva nabavku IT opreme (hardver) kao i razvoj preostalih komponenti softvera, uspostavljanje sistema identifikacije zemljišnih parcela (LPIS) na celoj teritoriji RS, integrisanje svih registara i baza podataka, jačanje ljudskih resursa i podizanje svesti i znanja kod poljoprivrednika. Pored toga predviđena je podrška poglavlju 13 kroz tvining projekat ukupne vrednosti 250.000,00 evra koja predviđa izradu Nacionalnog strateškog plana  za akvakulturu, priprema operativnih programa za ribarstvo kao i aktivnost usklađivanja Zakona o strukturnoj podršci i uređenju tržišta u ribarstvu sa novim EU zakonodavstvom u oblasti ribarstva.

2.2 Podrška daljoj kontroli i iskorenjivanju besnila u Republici Srbiji kroz vakcinaciju. Akcija doprinosi opštem zdravlju životinja u RS kroz kontrolu i iskorenjivanje besnila kroz oralnu vakcinaciju divljih životinja. Ukupna vrednost nabavke oralnih vakcina i sprovođenje vakcinacije iz vazduha iznosi 3.600.000,00 evra.

Budžet: 7,64 miliona evra

Model upravljanja: indirektno upravljanje.
 

AKCIONI DOKUMENT ZELENA TRANZICIJA

1.    Novi Sad - Regionalni centar za upravljanje otpadom - Projekat podrazumeva izgradnju sanitarne deponije i transfer stanice za sakupljanje i razvrstavanje otpada. Ima 2 komponente: radove i usluge i obuhvata izgradnju, nadzor i program za poboljšanje finansijskog i operativnog poslovanja preduzeća za upravljanje.

Budžet: 75 miliona evra; doprinos EU iznosi 37,5 miliona evra;

Model upravljanja: indirektno upravljanje.

2.    Jačanje planiranja i implementacije poglavlja 27 - Pomoć MZŽS u procesu pristupanja EU u vidu izrade strateškog i zakonskog okvira u skladu sa pravnim tekovinama EU i primeni svih obaveza definisanih u pregovaračkoj poziciji za poglavlje 27.

Budžet: 2 miliona evra

Model upravljanja: direktno.

3.    Podrška operativnim i finansijskim kapacitetima Fonda za energetsku efikasnost – Akcija ima za cilj da pruži pomoć u organizacionim funkcionisanju Nacionalnog fonda za energetsku efikasnost (Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti), nabavci/razvoju odgovarajućeg softvera, izradi energetskih pregleda i tehničke dokumentacije za projekte energetske sanacije. Kroz ovu intervenciju bi se poboljšali uslovi u domaćinstvima, smanjila emisija ugljen-dioksida, poboljšali kvalitet vazduha i smanjili troškovi za potrošnju energije.

Budžet: 5 miliona evra

Model upravljanja: indirektno u saradnji sa KfW kao glavnim partnerom i EBRD-em

4.    Studija obima prevoza putnika u Republici Srbiji u okviru Obaveze javnog prevoza - Postojeći elementi Ugovora o obavezi javnog prevoza (OJP) ne sadrže objektivnu procenu transportnih potreba građana. Ova Studija  će pomoći donosiocima odluka da bolje definišu obim OJP i ukupnu potražnju u putničkom saobraćaju, čime će pružiti kvalitetniju uslugu i efikasnije trošiti budžetska sredstva.

Budžet: 3 miliona evra

Model upravljanja: direktno

5.    Podrška u primeni sporazuma o nivou usluge (SLA) i dalji razvoj održavanja zasnovanog na performansama (PBMC) - Jedna od kritičnih akcija reforme putnog sektora je unapređenje upravljanja putevima kroz sporazum o nivou usluga (SLA) između Vlade (MGSI) i Puteva Srbije. SLA bi definisao potreban nivo usluge i performanse mreže puteva, kao i izvore finansiranja za postizanje definisanog nivoa, čime bi se efikasnije koristili resursi za održavanje i razvoj putne infrastrukture.

Budžet: 3 miliona evra

Model upravljanja: direktno

6.    Poboljšanje prakse izgradnje / rekonstrukcije puteva kroz dalji razvoj građevinskih materijala prateći savremene inženjerske i ekološke standarde - U Republici Srbiji postoji potreba za daljim usklađivanjem postupaka u drumskom saobraćaju i unapređenje sistema održavanja puteva. Projekat ima za cilj da doprinese efikasnoj upotrebi građevinskog materijala za izgradnju, rekonstrukciju i obnovu putne mreže, uz potpuno poštovanje ekoloških standarda.

Budžet: 1,2 miliona evra

Model upravljanja: direktno

7.    Tehnička pomoć jedinici za implementaciju projekta železničkog koridora Beograd-Niš-Preševo. Projekat ima za cilj da pruži pomoć sprovođenje projekta modernizacije i rekonstrukcije železničkog koridora X u skladu sa standardima i normama EU, kako u pogledu tehničkih i ekoloških standarda, tako i principa javnih nabavki uz jačanje kapaciteta Jedinice za implementaciju projekta u okviru Infrastrukture železnice Srbije.

Budžet: 2,5 miliona evra

Model upravljanja: direktno

8.    Horizontalna podrška infrastrukturnim projektima

Podrška pripremi infrastrukturnih projekata (Project Preparation Facility). Ova aktivnost će nastaviti da podržava jačanje kapaciteta državne uprave za efikasno programiranje fondova EU i upravljanje pripremama projekata na lokalnom i centralnom nivou vlasti. Aktivnost će podržati pripremu projektne dokumentacije za projekte obuhvaćene Jedinstvenom listom prioritetnih projekata (SPP) sa fokusom na finalizaciju tehničke dokumentacije za najzrelije projekte odabrane u ključnim oblastima SPP-a.

Budžet: 9 miliona evra

Model upravljanja: direktno

Više informacija možete da nađete na sledećem linku: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commission-implementing-decision-15122021-financing-annual-action-plan-favour-republic-serbia-2021_en

IPA 2022

Ukupan iznos pomoći EU za realizaciju IPA programa za 2022. godinu iznosi 162 200 000 evra. U nastavku se nalazi opis akcije koje su deo usaglašenog IPA programa:

PROZOR 1 – VLADAVINA PRAVA, LjUDSKA PRAVA, DEMOKRATIJA

1. Sektorski reformski ugovor u za razvoj pravosuđa – 30 miliona evra  

Korisnik: Ministarstvo pravde

Intervencija obuhvata sektorsku budžetsku podršku i mere komplementarne podrške. Predmet podrške je realizacija Strategije razvoja pravosuđa 2020-2025 a predviđeno je i jačanje nezavisnosti pravosuđa i kapaciteta relevantnih pravosudnih institucija (Ministarstvo pravde, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaštva, Vrhovni kasacioni suda, Republičko javno tužilaštvo i Pravosudna akademija), transparentnost, pristupačnost i  unapređenje efikasnosti i uključujući uvođenje e-pravosuđa.

2. Zaštita prava interno raseljenih lica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji – 2 miliona evra  

Korisnik: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Predviđen je ugovor o uslugama po direktnom modalitetu sprovođenja. Intervencija obuhvata podršku navedenim kategorijama stanovništva u ostvarivanju ljudskih i imovinskih prava kroz pružanje pravne pomoći.

3. Podrška pripremnim aktivnostima u procesu povratka interno raseljenih lica – 1,5 miliona evra  

Korisnik: Kancelarija za Kosovo i Metohiju

Po modalitetu direktnog granta Kancelariji za KiM, predviđena je ekonomska podrška interno raseljenim licima u vidu strukovnih treninga kao i dodele potrebne opreme za obavljanje ekonomskih delatnosti.

4. Jačanje slobode izražavanja i medija – 1,5 miliona evra  

Korisnik: Ministarstvo kulture i informisanja

Kroz ugovor o uslugama u modalitetu direktnog upravljanja predviđena je podrška unapređenju celokupnog okruženja za slobodu izražavanja, punoj primeni medijskih zakona, nezavisnosti institucija i unapređenja finansiranja medija i transparentnosti vlasništva nad medijima.   

PROZOR 2 – DOBRO UPRAVLjANjE, USKLAĐIVANjE ZAKONODAVSTVA, DOBROSUSEDSKI ODNOSI

1. Sektorski reformski ugovor u za reformu javne uprave – 30 miliona evra  

Korisnik: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Po modalitetu sektorske budžetske podrške (SBS) predviđena je podrška Vladi Srbije u reformi javne uprave (RJU) definisanoj kroz novu strategiju za period 2021-2030 kao i komplementarna podrška za sprovođenje u vidu ugovora o uslugama po modelu direktnog upravljanja.  

2. Nealocirana sredstva – 5,6 miliona evra  

Korisnik: Ministarstvo za evropske integracije i druge institucije

Sredstva koja se koriste u zavisnosti od potreba i raspoređuju u skladu sa odlukama Radne grupe za nealocirana sredstva, a na osnovu predloga projekata nadležnih institucija. Sredstva će biti usmerena na različite tipove ugovora i intervencije uključujući projekat PLAC.

3. Razvoj sistema za podršku odlučivanju sa posebnim fokusom na naprednu analitiku podataka o radnoj snazi i uspostavljanje statističkog registra stanovništva - 7 miliona evra  

Korisnik: Republički zavod za statistiku (RZS)

Intervencija predviđa povezivanje javnih politika i statističkih podataka, a posebno u oblastima procene ekonomske situacije, statističke podrške donosiocima odluka na lokalnom nivou, oblasti tržišta rada, edukacije korisnika i razmene podataka. Modalitet sprovođenja je direktni grant Republičkom zavodu za statistiku kroz direktno upravljanje.

5. Podrška jačanju kapaciteta poreske administracije - 1,5 miliona evra  

Korisnik: Ministarstvo finansija, Poreska uprava

Kroz tvining ugovor u indirektnom modalitetu upravljanja projekat podrazumeva podizanje organizacionih i administrativnih kapaciteta Poreske uprave za obavljanje poslova u skladu sa zahtevima procesa evropskih integracija.  

6. Dalja podrška za Poglavlje 12: Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika – 1,8 miliona evra  

Korisnik: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Kroz tvining ugovor u indirektnom modalitetu upravljanja predviđena je podrška u oblasti usklađivanja zakonodavstva koje se odnosi na zatvaranje Poglavlja 12. Planira se podrška u primeni Zakona o bezbednosti hrane i nadogradnja kapaciteta inspekcijskih službi, kao i aktivnosti u oblasti veterine, upravljanja životinjskim ostacima i upotrebe pesticida. Dodatno, predviđena je i izrada strategije za nadogradnju fizičke infrastrukture na graničnim inspekcijskim punktovima.

PROZOR 3 – ZELENA AGENDA I ODRŽIVO POVEZIVANjE

1.  Regionalni sistem za prečišćavanje otpadnih voda u opštinama Zlatiborskog i Moravičkog okruga (Požega, Užice, Arilje, Kosjerić i Ivanjica) –  74,4 miliona evra – 39,7 miliona evra u okviru IPA 2022

Korisnik: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode

Putem indirektnog upravljanja predviđene su investicije u sistem upravljanja otpadnim vodama i izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda i kolektora koja će priključiti preko 100,000 građana na kanalizacioni sistem i učiniti ovo područje atraktivnijim za turiste, kao glavni pokretač ekonomskog razvoja (naročito u regionu Zlatibora). Pored izgradnje, jedna od aktivnosti obuhvata i povećanje efikasnosti javnih komunalnih preduzeća i primenu tarifnog sistema za kompletno pokriće troškova održivog rada ovog sistema. Regionalni projekat obuhvata 5 lokalnih samouprava: Užice, Požega, Arilje i Kosjerić (u Zlatiborskom upravnom okrugu) i Ivanjica (u Moravičkom upravnom okrugu).

2. Separacija na izvoru II faza: Projekat za biološki otpad u 5 regiona – 14,1 milion evra  

Korisnik: Ministarstvo zaštite životne sredine

Kroz ugovor o uslugama i nabavci opreme u sistemu direktnog upravljanja predviđeno je usaglašavanje standarda zaštite životne sredine i promovisanje i upravljanja otpadom u skladu sa zahtevima EU, posebno kroz kućno kompostiranje, separaciju otpada i objekte za kompostiranje u 5 regiona za upravljanje otpadom: Duboko (Užice), Pirot, Pančevo, Srem-Mačva i Subotica.  

3. PPF – 10 miliona evra  

Korisnik: Ministarstvo za evropske integracije

Aktivnost će podržati pripremu projektne dokumentacije za kapitalne infrastrukturne projekte. Podrška će biti usmerena na oblasti infrastrukture, životne sredine, transporta i energetike.

4. Unapređenje strateškog okvira u sektoru zaštite prirode i dalja implementacija aktivnosti za NATURA 2000 u Republici Srbiji – 3.5 miliona evra  

Korisnik: Ministarstvo zaštite životne sredine

Predviđeno je da kroz ugovor o uslugama bude pružena podrška za uspostavljanje i upravljanje mrežom NATURA 2000, čime se zadovoljavaju zahtevi iz pregovaračkog poglavlja 27. Pored uspostavljanja informacionog sistema, predviđen je završetak proglašavanja lokacija, izrada i sprovođenje planova upravljanja za ekološki važna područja, kao i planovi razvoja i upravljanja ciljanim životinjskim vrstama.

5. Promovisanje aktivnosti u oblasti klimatskih promena  - 1,5 miliona evra  

Korisnik: Kabinet predsednika Vlade, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo za evropske integracije

Predviđen je ugovor o uslugama za pružanje podrške implementaciji Zakona o klimatskim promenama u cilju uspostavljanja sistema praćenja, izveštavanja i provere emisija gasova staklene bašte, u skladu sa zahtevima relevantnih klimatskih zakona EU i Pariskog sporazuma, kao i planiranja i uvođenje mera za sistematsko i kontinuirano prikupljanje podataka o emisijama gasova staklene bašte.

6. Promocija cirkularne ekonomije - 1 milion evra

Korisnik: Ministarstvo za evropske integracije i Ministarstvo zaštite životne sredine, Privredna komora Srbije

Predviđen je ugovor o uslugama za promovisanje principa cirkularne ekonomije i podizanje svesti u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Ministarstvom za evropske integracije, Privrednom komorom Srbije i jedinicama lokalne samouprave.

7. Izrada drugog plana upravljanja rečnim slivom i jačanje kapaciteta institucija uključenih u upravljanje vodama – 3 milion evra

Korisnik: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode

Intervencija obuhvata jačanje institucionalnih kapaciteta u planiranju upravljanja slivom reka, koordinaciju između ove vrste planova, strategija i drugih relevantnih politika kao i participaciji u upravljanju vodama.

PROZOR 4 – KONKURENTNOST I INKLUZIVAN RAZVOJ

1. Kohezivni odgovor na starenje i potrebe ranjivih populacija integrisanjem usluga i formiranjem partnerstava – 2 miliona evra

Korisnik: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  

Predviđa se ugovor o uslugama za aktivnosti namenjene razvoju strateškog okvira za dugoročnu negu i izmena postojećeg zakonodavstva. Paralelno sa tim, ojačaće se kapaciteti donosilaca odluka na nacionalnom i lokalnom nivou i pružalaca usluga.

2. Podrška EU za kvalitetnije uslove rada kroz jačanje socijalnog dijaloga, unapređenje javnih politika i pripremu za učešće u EURES mreži – 4,5 miliona evra

Korisnik: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  

Kroz sporazum o doprinosu sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR/ILO) predviđena je podrška za unapređenja zakonodavne oblasti, jačanje kapaciteta, unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu, podršku Nacionalnoj službi za zapošljavanje i izrade standarda zanimanja. Podrška je predviđena i za institucije koje omogućavaju socijalni dijalog sa fokusom na socijalno-ekonomske savete.

3. Komplementarne mere za IPA 2023 SBS program za reformu obrazovanja – 2 miliona evra – IPA 2022

Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i Ministarstvo rada

Po modalitetu ugovora o uslugama u direktnom upravljanju predviđene su mere komplementarne podrške za sektorsku budžetsku podršku koja je predviđena za IPA 2023 program. Ovaj ugovor bi pokrio sve povezane teme za komplementarne mere MPNTR i doprineo izgradnji kapaciteta, praćenju, evaluaciji, planiranju politika itd.

Više informacija možete da nađete na sledećem linku: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commission-implementing-decision-7122022-financing-annual-action-plan-favour-republic-serbia-2022_en

IPA 2023

Radi pružanja dodatne direktne finansijske podrške regionu Zapadnog Balkana, na Samitu u Berlinu 3. novembra 2022., Evropska komisija je najavila realizaciju Paketa sektorske podrške energetici sa ciljem prevazilaženja trenutnih, kratkoročnih i srednjoročnih potreba u kontekstu tekuće energetske krize. Odlukom Evropske komisije broj C (2022) 9159 od 5.12.2022.godine odobreno je  finansiranje godišnjeg akcionog plana, koji doprinosi Paketu energetske podrške zapadnom Balkanu u korist Republike Srbije za 2023. godinu.

Kao mera pomoći Republici Srbiji, obezbeđena su bespovratna budžetska pomoć iz IPA III finansijske perspektive (2021-2027) i to iz godišnje alokacije za 2023. u iznosu od 165 miliona evra.

Neophodan korak ka obezbeđivanju sektorske budžetske podrške Evropske unije Republici Srbije, bio je da Ministarstvo rudarstva i energetike pripremi Mapu puta za podršku energetici u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Mapa puta), koju su zajednički pripremili Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede, a koju je Vlada Republike Srbije usvojila 22. decembra 2022. U cilju formalizacije odluke o finansiranju  usaglašen je tekst Finansijskog sporazuma između Srbije i Evropske komisije u vezi sa Godišnjim akcionim planom budžetske podrške sektoru energetike za 2023., koji je na svojoj sednici 9.februara 2023. usvojila Vlada Srbije.

Očekivani ishodi mere pomoći Republici Srbiji su sledeći. Ublažavanje neposrednog  i kratkoročnog negativnog uticaja energetske krize, uz poseban akcenat na subvencije za domaćinstva za potrebe prevazilaženje povećanja iznosa računa za energiju i podrška malim i srednjim preduzećima u cilju obezbeđenja kontinuiteta poslovanja. Zatim, nastavak podrške tranziciji ka zelenoj energiji uz korake ka povećanju sigurnosti snabdevanja i realizaciji značajnih infrastrukturnih projekata.

Ministarstvo rudarstva i energetike u sadejstvu sa  relevantnim ministarstvima Vlade Srbije kontinurano sprovodi mere definisane u Mapi puta za podršku energetici. 

Više informacija možete da nađete na sledećem linku: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/cid-5122022-financing-annual-action-plan-contributing-western-balkans-energy-support-package-favour-1_en