Инструмент за претприступну помоћ 2021 - 2027

Политички договор између Европског парламента и Савета ЕУ у вези са ИПА III инструментом је постигнут 2. јуна 2021. године. Европски парламент је заједно са Саветом ЕУ 15. септембра 2021. године усвојио Уредбу о ИПА III инструменту за период 2021-2027.   Уредба је званично почела да важи 20. септембра 2021. објављивањем у Службеном Гласнику Европске уније, са ретроактивним датумом примене почевши од 1. јануара 2021. године. На овај начин је званично утврђено да ће у периоду 2021-2027. свим ИПА корисницама на располагању путем овог инструмента бити стављено 14,162 милијарде евра и испуњава се део предуслова за потписивање и спровођење ИПА2021 и будућих  Акционих програма ИПА које Р. Србија развија.

Општи циљ ИПА III представља подршка корисницима у спровођењу политичких, институционалних, економских и социјалних реформи потребних за њихово усклађивање са вредностима и правилима ЕУ и постизање чланства у ЕУ. Поред тога, предлог уредбе садржи листу специфичних циљева груписаних у пет категорија (тзв. „Прозора“).  

1. Владавина права, основна права и демократија (15,1%)

2. Добро управљање, усклађивање са правним тековинама ЕУ, стратешка комуникација и добросуседски односи (16,6%)

3. Зелена агенда и одрживо повезивање (42,4%)

4. Конкурентност и инклузивни раст (22,3%)

5. Територијална и прекогранична сарадња (3,5%)

Како би постигла уравнотежену расподелу средстава међу ИПА корисницама, ЕК је предложила принцип „правичне расподеле“ који ће се мерити током целог периода спровођења ИПА III (2021. - 2027.), а не на годишњој основи. Међутим, приступ фондовима ће се поред поменутог принципа заснивати на критеријумима као што су: усклађеност са стратешким оквиром и ИПА III програмским оквиром, спремност пројеката / програма за спровођење и њихов очекивани утицај и напредак у процесу европских интеграција са посебном пажњом на области владавине права, основних права и доброг управљања.

Сви корисници ИПА III ће бити у обавези да припреме тзв. „Стратешки одговор“, документ који би садржао преглед усклађености националног стратешког оквира и ИПА III програмског оквира за свих пет „Прозора“ (приоритетних подручја). Овим документом ће између осталог бити прецизиране и акције које се предлажу за финансирање из средстава ИПА III за период од 2021 до 2024. године.   

Стратешки одговор за период до 2024. године ће укључивати анализу ситуације, приоритете и мере за свих пет „прозора“ (приоритетних подручја) који имају за циљ постизање циљева дефинисаних  у ИПА III  Програмском  оквиру.

Постојеће ИПА структуре треба да послуже као основа за ефикасно коришћење овог инструмента али и друге потенцијалне изворе ЕУ средстава. На овај начин, као и спровођењем ИПА програма по моделу индиректног управљања, наставиће се јачање капацитета нужних за прелазак на употребу фондова Кохезионе политике. Главни партнери у процесу планирања и програмирања инструмента ИПА III биће, као и до сада, Национални ИПА координатор и Делегацијa ЕУ.

Више информација можете да нађете на следећем линку: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance/how-does-it-work_en

ИПА 2021

ПРЕГЛЕД САДРЖИНЕ ГОДИШЊЕГ ИПА ПРОГРАМА ЗА 2021

Допринос ЕУ реализацији годишњег ИПА програм за 2021. годину износи 122,14 милиона евра.  У наставку се налази опис акција које су део овог програма:

АКЦИОНИ ДОКУМЕНТ ПОДРШКА ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

1. Подршка Државној ревизорској институцији.Циљ Акције је да допринесе јачању капацитета Државне ревизорске институције за спровођење стратешки оријентисаних ревизија, ревизија у области заштите животне средине и развијању новог система препорука који потврђује користи обављања функције Државне ревизорске институције.

Буџет: 1,5 милиона евра

Модел управљања: индиректно (твининг)

2. Подршка повећања ефикасности у спровођењу буџета и управљању јавним финансијама која  обухвата следеће интервенције:

2.1. Подршка у области интерне контроле јавних финансија и у имплементацији Стратегији управљачке одговорности. Акција укључује подршку у унапређењу  управљачке одговорности и система контроле у јавном сектору, даљем развоју функције интерне ревизије у јавном сектору и јачању улоге праћења Централне јединице за хармонизацију у погледу стања интерне контроле у јавном сектору.

2.2. Даље унапређење система јавних набавки у Републици Србији. Акција би требала да допринесе јачању капацитета особља запосленог на пословима спровођења јавних набавки на свим нивоима власти, укључујући локалне самоуправе. Интервенција би такође требала да допринесе даљем унапређењу електронских јавних набавки као и система јавних набавки у делу који се тиче превенције и борбе против нерегуларности и корупције. 2.3. Јачање правног оквира и институционалних капацитета у правцу испуњења захтева из процеса приступања који се тичу развоја ВИЕС информационог система. Акција ће обезбедити помоћ у успостављању предуслова за фазно увођење и развој ВИЕС система (систем за размену података о ПДВ обвезницима) кроз припрему препорука за даље усклађивање националног законодавства, припрему Стратегије за развој ВИЕС система и развој техничке спецификације за ВИЕС систем.  

2.4. Подршка управљању процесима Управе царина. Акција би требала да подржи Управу царина у доношењу одлука и управљању пословним процесима који се тичу царинских поступака, управљања финансијским подацима, анализом ризика, накнадног царињења и припреме адекватног повезивања са релевантним ЕУ системима.  

2.5. Подршка за успостављање интегрисаног система за управљање тарифама Управе царина. Подршка Управи царина у усклађивању тарифног домена са ЕУ стандардима, у контексту процеса приступања као и подршка у примени интегрисаног система управљања тарифама. Примена овог интегрисаног система представља један од веома битних момената у контексту процеса ЕУ интеграција, с обзиром да би овај систем требао да се повезе са ДГ ТАXУД.  

Буџет: 13.5 милиона евра

Модел управљања: индиректно од стране међународне организације (УНДП)

3. Подршка учешћу у ЕУ програмима кроз јачање капацитета. Акција подразумева наставак подршке ЕУ у јачању капацитета релевантних националних структура, институција, као и потенцијалним подносиоцима захтева за ефикасно и делотворно управљање, координацију и спровођење програма Уније у новој финансијској перспективи 2021-2027. На овај начин би се повећао број пројеката који се финансирају из програма ЕУ.

Буџет: 1,5 милиона евра

Модел управљања: директно

4. Правна подршка преговорима (ПЛАК) - Акцијом се предвиђа наставак подршке у домену усклађивања и јачања капацитета институција за спровођење и примену прописа који су усклађени са прописима Европске уније у складу са новом методологијом за преговоре о приступању ЕУ.

Буџет: 1,8 милиона евра

Модел управљања: директно

5. Подршка успостављању интегрисаног управљања људским ресурсима у јавној управи на основу компетенција - успостављање система праћења и евалуације и увођење модалитета за развој каријере подржаће даљу примену измена Закона о државним службеницима; успоставиће се методологија и сет индикатора који ће представљати инструменте за подршку раду аналитичких капацитета.Буџет: 1,5 милиона евра

Модел управљања: директно

6. Неалоцирана средства – предвиђа подршку спровођењу реформи у области европских интеграција укључујући и подршку за припрему планских и програмских докумената и инфраструктурних пројеката (Project Preparation Facility - PPF).

Буџет: 10 милиона евра

Модел управљања: директно/индиректно за твининг

7. Спровођење евалуација – средства су опредељена за спровођење претходних, средњорочних и финалних евалуација на основу одобреног Плана евалуација.

Буџет: 1,5 милиона евра

Модел управљања: директно

АКЦИОНИ ДОКУМЕНТ ИНКЛУЗИВНИ РАСТ

1. Подршка за унапређење система јавног здравља за боље реакције у хитним ситуацијама у складу са ЕУ и међународним стандардима. Подразумева опремање лабораторија за обраду узорака свих врста биомедицинских претњи, опремање здравствених установа за дијагностику и лечење, унапређење процедура за реакцију свих нивоа здравствених установа на претње било које врсте, унапређење пратећих услуга психо-социјалне подршке, кампање за подизање нивоа свести међу грађанима о мерама заштите и потребну обуку особља у систему јавног здравља.

Буџет: 12 милиона евра

Модел управљања: индиректно са Светском здравственом организацијом и УНДП-ем.

АКЦИОНИ ДОКУМЕНТ КОНКУРЕНТНОСТ И ПОЉОПРИВРЕДА

1.    Подршка интеграцији Србије у јединствено тржиште. Обухвата интервенције у областима тржишног надзора, заштите потрошача, заштите интелектуалних права и конкуренције/државне помоћи као и успостављања јединствене тачке контакта у области пружања услуга. Модалитет имплементације претпоставља индиректно управљање од стране институција држава чланица или међународних партнера.

Буџет: 8 милиона евра

Модел управљања: индиректно са државом чланицом или међународном организацијом

2.Усклађивање са новом заједничком пољопривредном политиком (ЗПП) у оквиру којег су предвиђене следеће интервенције:

2.1  Повећани капацитети министарства надлежног за пољопривреду и рурални развој и његове Агенције за плаћања за обраду директних плаћања, мере руралног развоја у оквиру нове ЗПП и управљање тржишном организацијом и структурном подршком у рибарству. Предвиђена је подршка изради прве фазе функционалног Интегрисаног система управљања и контроле (IACS) кроз два уговора, техничку подршку и набавку опреме укупне вредности 3.790.000,00 евра. Предвиђена подршка подразумева набавку ИТ опреме (хардвер) као и развој преосталих компоненти софтвера, успостављање система идентификације земљишних парцела (LPIS) на целој територији РС, интегрисање свих регистара и база података, јачање људских ресурса и подизање свести и знања код пољопривредника. Поред тога предвиђена је подршка поглављу 13 кроз твининг пројекат укупне вредности 250.000,00 евра кojа предвиђа израду Националног стратешког плана  за аквакултуру, припрема оперативних програма за рибарство као и активност усклађивања Закона о структурној подршци и уређењу тржишта у рибарству са новим ЕУ законодавством у области рибарства.

2.2 Подршка даљој контроли и искорењивању беснила у Републици Србији кроз вакцинацију. Акција доприноси општем здрављу животиња у РС кроз контролу и искорењивање беснила кроз оралну вакцинацију дивљих животиња. Укупна вредност набавке оралних вакцина и спровођење вакцинације из ваздуха износи 3.600.000,00 евра.

Буџет: 7,64 милиона евра

Модел управљања: индиректно управљање.
 

АКЦИОНИ ДОКУМЕНТ ЗЕЛЕНА ТРАНЗИЦИЈА

1.    Нови Сад - Регионални центар за управљање отпадом - Пројекат подразумева изградњу санитарне депоније и трансфер станицe за сакупљање и разврставање отпада. Има 2 компоненте: радове и услуге и обухвата изградњу, надзор и програм за побољшање финансијског и оперативног пословања предузећа за управљање.

Буџет: 75 милиона евра; допринос ЕУ износи 37,5 милиона евра;

Модел управљања: индиректно управљање.

2.    Јачање планирања и имплементације поглавља 27 - Помоћ МЗЖС у процесу приступања ЕУ у виду израде стратешког и законског оквира у складу са правним тековинама ЕУ и примени свих обавеза дефинисаних у преговарачкој позицији за поглавље 27.

Буџет: 2 милиона евра

Модел управљања: директно.

3.    Подршка оперативним и финансијским капацитетима Фонда за енергетску ефикасност – Акција има за циљ да пружи помоћ у организационим функционисању Националног фонда за енергетску ефикасност (Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности), набавци/развоју одговарајућег софтвера, изради енергетских прегледа и техничке документације за пројекте енергетске санације. Кроз ову интервенцију би се побољшали услови у домаћинствима, смањила емисија угљен-диоксида, побољшали квалитет ваздуха и смањили трошкови за потрошњу енергије.

Буџет: 5 милиона евра

Модел управљања: индиректно у сарадњи са KfW као главним партнером и ЕБРД-ем

4.    Студија обима превоза путника у Републици Србији у оквиру Обавезе јавног превоза - Постојећи елементи Уговора о обавези јавног превоза (ОЈП) не садрже објективну процену транспортних потреба грађана. Ова Студија  ће помоћи доносиоцима одлука да боље дефинишу обим ОЈП и укупну потражњу у путничком саобраћају, чиме ће пружити квалитетнију услугу и ефикасније трошити буџетска средства.

Буџет: 3 милиона евра

Модел управљања: директно

5.    Подршка у примени споразума о нивоу услуге (СЛА) и даљи развој одржавања заснованог на перформансама (ПБМЦ) - Једна од критичних акција реформе путног сектора је унапређење управљања путевима кроз споразум о нивоу услуга (СЛА) између Владе (МГСИ) и Путева Србије. СЛА би дефинисао потребан ниво услуге и перформансе мреже путева, као и изворе финансирања за постизање дефинисаног нивоа, чиме би се ефикасније користили ресурси за одржавање и развој путне инфраструктуре.

Буџет: 3 милиона евра

Модел управљања: директно

6.    Побољшање праксе изградње / реконструкције путева кроз даљи развој грађевинских материјала пратећи савремене инжењерске и еколошке стандарде - У Републици Србији постоји потреба за даљим усклађивањем поступака у друмском саобраћају и унапређење система одржавања путева. Пројекат има за циљ да допринесе ефикасној употреби грађевинског материјала за изградњу, реконструкцију и обнову путне мреже, уз потпуно поштовање еколошких стандарда.

Буџет: 1,2 милиона евра

Модел управљања: директно

7.    Техничка помоћ јединици за имплементацију пројекта железничког коридора Београд-Ниш-Прешево. Пројекат има за циљ да пружи помоћ спровођење пројекта модернизације и реконструкције железничког коридора X у складу са стандардима и нормама ЕУ, како у погледу техничких и еколошких стандарда, тако и принципа јавних набавки уз јачање капацитета Јединице за имплементацију пројекта у оквиру Инфраструктуре железнице Србије.

Буџет: 2,5 милиона евра

Модел управљања: директно

8.    Хоризонтална подршка инфраструктурним пројектима

Подршка припреми инфраструктурних пројеката (Project Preparation Facility). Ова активност ће наставити да подржава јачање капацитета државне управе за ефикасно програмирање фондова ЕУ и управљање припремама пројеката на локалном и централном нивоу власти. Активност ће подржати припрему пројектне документације за пројекте обухваћене Јединственом листом приоритетних пројеката (СПП) са фокусом на финализацију техничке документације за најзрелије пројекте одабране у кључним областима СПП-а.

Буџет: 9 милиона евра

Модел управљања: директно

Више информација можете да нађете на следећем линку: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commission-implementing-decision-15122021-financing-annual-action-plan-favour-republic-serbia-2021_en

ИПА 2022

Укупан износ помоћи ЕУ за реализацију ИПА програма за 2022. годину износи 162 200 000 евра. У наставку се налази опис акције које су део усаглашеног ИПА програма:

ПРОЗОР 1 – ВЛАДАВИНА ПРАВА, ЉУДСКА ПРАВА, ДЕМОКРАТИЈА

1. Секторски реформски уговор у за развој правосуђа – 30 милиона евра  

Корисник: Министарство правде

Интервенција обухвата секторску буџетску подршку и мере комплементарне подршке. Предмет подршке је реализација Стратегије развоја правосуђа 2020-2025 а предвиђено је и јачање независности правосуђа и капацитета релевантних правосудних институција (Министарство правде, Високи савет судства, Државно веће тужилаштва, Врховни касациони суда, Републичко јавно тужилаштво и Правосудна академија), транспарентност, приступачност и  унапређење ефикасности и укључујући увођење е-правосуђа.

2. Заштита права интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији – 2 милиона евра  

Корисник: Канцеларија за Косово и Метохију

Предвиђен је уговор о услугама по директном модалитету спровођења. Интервенција обухвата подршку наведеним категоријама становништва у остваривању људских и имовинских права кроз пружање правне помоћи.

3. Подршка припремним активностима у процесу повратка интерно расељених лица – 1,5 милиона евра  

Корисник: Канцеларија за Косово и Метохију

По модалитету директног гранта Канцеларији за КиМ, предвиђена је економска подршка интерно расељеним лицима у виду струковних тренинга као и доделе потребне опреме за обављање економских делатности.

4. Јачање слободе изражавања и медија – 1,5 милионa евра  

Корисник: Министарство културе и информисања

Кроз уговор о услугама у модалитету директног управљања предвиђена је подршка унапређењу целокупног окружења за слободу изражавања, пуној примени медијских закона, независности институција и унапређења финансирања медија и транспарентности власништва над медијима.   

ПРОЗОР 2 – ДОБРО УПРАВЉАЊЕ, УСКЛАЂИВАЊЕ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОБРОСУСЕДСКИ ОДНОСИ

1. Секторски реформски уговор у за реформу јавне управе – 30 милиона евра  

Корисник: Министарство државне управе и локалне самоуправе

По модалитету секторске буџетске подршке (СБС) предвиђена је подршка Влади Србије у реформи јавне управе (РЈУ) дефинисаној кроз нову стратегију за период 2021-2030 као и комплементарна подршка за спровођење у виду уговора о услугама по моделу директног управљања.  

2. Неалоцирана средства – 5,6 милиона евра  

Корисник: Министарство за европске интеграције и друге институције

Средства која се користе у зависности од потреба и распоређују у складу са одлукама Радне групе за неалоцирана средства, а на основу предлога пројеката надлежних институција. Средства ће бити усмерена на различите типове уговора и интервенције укључујући пројекат PLAC.

3. Развој система за подршку одлучивању са посебним фокусом на напредну аналитику података о радној снази и успостављање статистичког регистра становништва - 7 милиона евра  

Корисник: Републички завод за статистику (РЗС)

Интервенција предвиђа повезивање јавних политика и статистичких података, а посебно у областима процене економске ситуације, статистичке подршке доносиоцима одлука на локалном нивоу, области тржишта рада, едукације корисника и размене података. Модалитет спровођења је директни грант Републичком заводу за статистику кроз директно управљање.

5. Подршка јачању капацитета пореске администрације - 1,5 милиона евра  

Корисник: Министарство финансија, Пореска управа

Кроз твининг уговор у индиректном модалитету управљања пројекат подразумева подизање организационих и административних капацитета Пореске управе за обављање послова у складу са захтевима процеса европских интеграција.  

6. Даља подршка за Поглавље 12: Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика – 1,8 милиона евра  

Корисник: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Кроз твининг уговор у индиректном модалитету управљања предвиђена је подршка у области усклађивања законодавства које се односи на затварање Поглавља 12. Планира се подршка у примени Закона о безбедности хране и надоградња капацитета инспекцијских служби, као и активности у области ветерине, управљања животињским остацима и употребе пестицида. Додатно, предвиђена је и израда стратегије за надоградњу физичке инфраструктуре на граничним инспекцијским пунктовима.

ПРОЗОР 3 – ЗЕЛЕНА АГЕНДА И ОДРЖИВО ПОВЕЗИВАЊЕ

1.  Регионални систем за пречишћавање отпадних вода у општинама Златиборског и Моравичког округа (Пожега, Ужице, Ариље, Косјерић и Ивањица) –  74,4 милиона евра – 39,7 милиона евра у оквиру ИПА 2022

Корисник: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде

Путем индиректног управљања предвиђене су инвестиције у систем управљања отпадним водама и изградња постројења за третман отпадних вода и колектора која ће прикључити преко 100,000 грађана на канализациони систем и учинити ово подручје атрактивнијим за туристе, као главни покретач економског развоја (нарочито у региону Златибора). Поред изградње, једна од активности обухвата и повећање ефикасности јавних комуналних предузећа и примену тарифног система за комплетно покриће трошкова одрживог рада овог система. Регионални пројекат обухвата 5 локалних самоуправа: Ужице, Пожега, Ариље и Косјерић (у Златиборском управном округу) и Ивањица (у Моравичком управном округу).

2. Сепарација на извору II фаза: Пројекат за биолошки отпад у 5 региона – 14,1 милион евра  

Корисник: Министарство заштите животне средине

Кроз уговор о услугама и набавци опреме у систему директног управљања предвиђено је усаглашавање стандарда заштите животне средине и промовисање и управљања отпадом у складу са захтевима ЕУ, посебно кроз кућно компостирање, сепарацију отпада и објекте за компостирање у 5 региона за управљање отпадом: Дубоко (Ужице), Пирот, Панчево, Срем-Мачва и Суботица.  

3. ППФ – 10 милиона евра  

Корисник: Министарство за европске интеграције

Активност ће подржати припрему пројектне документације за капиталне инфраструктурне пројекте. Подршка ће бити усмерена на области инфраструктуре, животне средине, транспорта и енергетике.

4. Унапређење стратешког оквира у сектору заштите природе и даља имплементација активности за NATURA 2000 у Републици Србији – 3.5 милиона евра  

Корисник: Министарство заштите животне средине

Предвиђено је да кроз уговор о услугама буде пружена подршка за успостављање и управљање мрежом NATURA 2000, чиме се задовољавају захтеви из преговарачког поглавља 27. Поред успостављања информационог система, предвиђен је завршетак проглашавања локација, израда и спровођење планова управљања за еколошки важна подручја, као и планови развоја и управљања циљаним животињским врстама.

5. Промовисање активности у области климатских промена  - 1,5 милиона евра  

Корисник: Кабинет председника Владе, Министарство заштите животне средине, Министарство за европске интеграције

Предвиђен је уговор о услугама за пружање подршке имплементацији Закона о климатским променама у циљу успостављања система праћења, извештавања и провере емисија гасова стаклене баште, у складу са захтевима релевантних климатских закона ЕУ и Париског споразума, као и планирања и увођење мера за систематско и континуирано прикупљање података о емисијама гасова стаклене баште.

6. Промоција циркуларне економије - 1 милион евра

Корисник: Министарство за европске интеграције и Министарство заштите животне средине, Привредна комора Србије

Предвиђен је уговор о услугама за промовисање принципа циркуларне економије и подизање свести у сарадњи са Министарством заштите животне средине, Министарством за европске интеграције, Привредном комором Србије и јединицама локалне самоуправе.

7. Израда другог плана управљања речним сливом и јачање капацитета институција укључених у управљање водама – 3 милион евра

Корисник: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде

Интервенција обухвата јачање институционалних капацитета у планирању управљања сливом река, координацију између ове врсте планова, стратегија и других релевантних политика као и партиципацији у управљању водама.

ПРОЗОР 4 – КОНКУРЕНТНОСТ И ИНКЛУЗИВАН РАЗВОЈ

1. Кохезивни одговор на старење и потребе рањивих популација интегрисањем услуга и формирањем партнерстава – 2 милиона евра

Корисник: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  

Предвиђа се уговор о услугама за активности намењене развоју стратешког оквира за дугорочну негу и измена постојећег законодавства. Паралелно са тим, ојачаће се капацитети доносилаца одлука на националном и локалном нивоу и пружалаца услуга.

2. Подршка ЕУ за квалитетније услове рада кроз јачање социјалног дијалога, унапређење јавних политика и припрему за учешће у ЕУРЕС мрежи – 4,5 милиона евра

Корисник: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  

Кроз споразум о доприносу са Међународном организацијом рада (МОР/ILO) предвиђена је подршка за унапређења законодавне области, јачање капацитета, унапређење безбедности и здравља на раду, подршку Националној служби за запошљавање и израде стандарда занимања. Подршка је предвиђена и за институције које омогућавају социјални дијалог са фокусом на социјално-економске савете.

3. Комплементарне мере за ИПА 2023 СБС програм за реформу образовања – 2 милиона евра – ИПА 2022

Корисник: Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) и Министарство рада

По модалитету уговора о услугама у директном управљању предвиђене су мере комплементарне подршке за секторску буџетску подршку која je предвиђена за ИПА 2023 програм. Овај уговор би покрио све повезане теме за комплементарне мере МПНТР и допринео изградњи капацитета, праћењу, евалуацији, планирању политика итд.

Више информација можете да нађете на следећем линку: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/commission-implementing-decision-7122022-financing-annual-action-plan-favour-republic-serbia-2022_en

ИПА 2023

Ради пружања додатне директне финансијске подршке региону Западног Балкана, на Самиту у Берлину 3. новембра 2022., Европска комисија је најавила реализацију Пакета секторске подршке енергетици са циљем превазилажења тренутних, краткорочних и средњорочних потреба у контексту текуће енергетске кризе. Одлуком Европске комисије број C (2022) 9159 од 5.12.2022.године одобрено је  финансирање годишњег акционог плана, који доприноси Пакету енергетске подршке западном Балкану у корист Републике Србије за 2023. годину.

Као мера помоћи Републици Србији, обезбеђена су бесповратна буџетска помоћ из ИПА III финансијске перспективе (2021-2027) и то из годишње алокације за 2023. у износу од 165 милиона евра.

Неопходан корак ка обезбеђивању секторске буџетске подршке Европске уније Републици Србије, био је да Министарство рударства и енергетике припреми Мапу пута за подршку енергетици у Републици Србији (у даљем тексту: Мапа пута), коју су заједнички припремили Министарство рударства и енергетике, Министарство финансија и Министарство привреде, а коју је Влада Републике Србије усвојила 22. децембра 2022. У циљу формализације одлуке о финансирању  усаглашен је текст Финансијског споразума између Србије и Европске комисије у вези са Годишњим акционим планом буџетске подршке сектору енергетике за 2023., који је на својој седници 9.фебруара 2023. усвојила Влада Србије.

Очекивани исходи мере помоћи Републици Србији су следећи. Ублажавање непосредног  и краткорочног негативног утицаја енергетске кризе, уз посебан акценат на субвенције за домаћинства за потребе превазилажење повећања износа рачуна за енергију и подршка малим и средњим предузећима у циљу обезбеђења континуитета пословања. Затим, наставак подршке транзицији ка зеленој енергији уз кораке ка повећању сигурности снабдевања и реализацији значајних инфраструктурних пројеката.

Министарство рударства и енергетике у садејству са  релевантним министарствима Владе Србије континурано спроводи мере дефинисане у Мапи пута за подршку енергетици. 

Више информација можете да нађете на следећем линку: https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/cid-5122022-financing-annual-action-plan-contributing-western-balkans-energy-support-package-favour-1_en