Инструмент за претприступну помоћ 2021 - 2027

Политички договор између Европског парламента и Савета ЕУ у вези са ИПА III инструментом је постигнут 2. јуна 2021. године. Европски парламент је заједно са Саветом ЕУ 15. септембра 2021. године усвојио Уредбу о ИПА III инструменту за период 2021-2027.   Уредба је званично почела да важи 20. септембра 2021. објављивањем у Службеном Гласнику Европске уније, са ретроактивним датумом примене почевши од 1. јануара 2021. године. На овај начин је званично утврђено да ће у периоду 2021-2027. свим ИПА корисницама на располагању путем овог инструмента бити стављено 14,162 милијарде евра и испуњава се део предуслова за потписивање и спровођење ИПА2021 и будућих  Акционих програма ИПА које Р. Србија развија.

Општи циљ ИПА III представља подршка корисницима у спровођењу политичких, институционалних, економских и социјалних реформи потребних за њихово усклађивање са вредностима и правилима ЕУ и постизање чланства у ЕУ. Поред тога, предлог уредбе садржи листу специфичних циљева груписаних у пет категорија (тзв. „Прозора“).  

1. Владавина права, основна права и демократија (15,1%)

2. Добро управљање, усклађивање са правним тековинама ЕУ, стратешка комуникација и добросуседски односи (16,6%)

3. Зелена агенда и одрживо повезивање (42,4%)

4. Конкурентност и инклузивни раст (22,3%)

5. Територијална и прекогранична сарадња (3,5%)

Како би постигла уравнотежену расподелу средстава међу ИПА корисницама, ЕК је предложила принцип „правичне расподеле“ који ће се мерити током целог периода спровођења ИПА III (2021. - 2027.), а не на годишњој основи. Међутим, приступ фондовима ће се поред поменутог принципа заснивати на критеријумима као што су: усклађеност са стратешким оквиром и ИПА III програмским оквиром, спремност пројеката / програма за спровођење и њихов очекивани утицај и напредак у процесу европских интеграција са посебном пажњом на области владавине права, основних права и доброг управљања.

Сви корисници ИПА III ће бити у обавези да припреме тзв. „Стратешки одговор“, документ који би садржао преглед усклађености националног стратешког оквира и ИПА III програмског оквира за свих пет „Прозора“ (приоритетних подручја). Овим документом ће између осталог бити прецизиране и акције које се предлажу за финансирање из средстава ИПА III за период од 2021 до 2024. године.   

Стратешки одговор за период до 2024. године ће укључивати анализу ситуације, приоритете и мере за свих пет „прозора“ (приоритетних подручја) који имају за циљ постизање циљева дефинисаних  у ИПА III  Програмском  оквиру.

Постојеће ИПА структуре треба да послуже као основа за ефикасно коришћење овог инструмента али и друге потенцијалне изворе ЕУ средстава. На овај начин, као и спровођењем ИПА програма по моделу индиректног управљања, наставиће се јачање капацитета нужних за прелазак на употребу фондова Кохезионе политике. Главни партнери у процесу планирања и програмирања инструмента ИПА III биће, као и до сада, Национални ИПА координатор и Делегацијa ЕУ.

Више информација можете да нађете на следећем линку: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance/how-does-it-work_en