Rezultati skrininga

1.    Kao rezultat skrininga, utvrđena su merila za otvaranje sledećih poglavlja:

Poglavlje 22

Na osnovu sprovedenog skrininga, Evropska komisija je zaključila sledeće:

Preporučuje se da se pregovori u okviru ovog poglavlja otvore onda kada se ispuni sledeće merilo:

-    Srbija da predstavi Evropskoj komisiji detaljan akcioni plan sa pripadajućim vremenskim okvirom, kojim se utvrđuju jasni ciljevi i dinamika kako bi se ispunili zahtevi koji proističu iz Kohezione politike EU.

2.  Imajući u vidu nalaze sadržane u izveštajima o skriningu, Republika Srbija je nakon sprovedene faze skrininga u dovoljnoj meri pripremljena za otvaranje pregovora u poglavljima u kojima nisu utvrđena merila za otvaranje.